I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerinin Karşılaştırması

I. ve II. Meşrutiyet Döneminin Karşılaştırması

Padişah;

I. Meşrutiyet

 • Yaptıklarından sorumlu değildir.
 • Meclisi fesh etme yetkisine sahiptir.
 • Mebusan Meclisi başkanını ve Ayan Meclisi üyelerini seçme yetkisi vardır.
 • Yasama ve yürütme yetkisine sahiptir.

II. Meşrutiyet

 • Padişahın mecliste anayasaya uyacağına dair yemin etmesi kuralı ile anayasaya bağlanmıştır.
 • Meclisi feshetme yetkisi zorlaştırılmıştır. (İttihat ve Terakkinin önerisi ile 1915 anayasa değişikliğinde bu yetki iade edildi.)
 • Padişaha mutlak veto yetkisi veren 54. madde değiştirilmiştir.

Yasama;

I. Meşrutiyet

 • Yetkiler padişahta toplanmaktadır.
 • Mebusan Meclisini ilgilendiren konular padişahın izniyle bu mecliste görüşülmektedir.
 • Mebusan Meclisi üyeleri kanun teklifinde bulunamaz, kanunları oylayamaz ve kanun tasarılarında değişiklik yapamaz.

II. Meşrutiyet

 • Yasama yetkisi meclise geçmiştir.
 • Kabinenin sadece parlamento önünde sorumluluğu esası benimsenmiştir.
 • Yasaların yapılması ve anlaşmamaların akdi de parlamentonun kontrolündedir.
 • Yasaların yapılması Mebusan Meclisi ağırlıklı olmak üzere Ayan Meclisi ve padişah arasında paylaştırılmıştır.

Yürütme;

I. Meşrutiyet

 • Hükümet üyelerini padişah belirler.
 • Hükümet üyeleri padişaha karşı sorumludur.

II. Meşrutiyet

 • Şeyhülislam ve sadrazamın belirlenmesi padişahın seçimine bırakılırken bakanların tespiti sadrazama verilmiştir.
 • Yürütme yetkisi hükümetin eline geçmiştir.

Meclis;

I. Meşrutiyet

Mebusan;

 • Maliye ile anayasa değişikliklerini  tartışma ve kabul etme ile bütçeyi onaylama haklarına sahiptir.
 • Danışma meclisi durumundadır.
 • Meclis başkanını padişah belirler.

Ayan;

 • Mebusan Meclisinden çıkan yasaları reddetme hakkına sahip olan organdır.
 • Üyelerini padişah seçer.

II. Meşrutiyet

Mebusan;

 • Meclisin feshedilebilmesi şartları ağırlaştırılarak konumu güçlendirilmiştir.
 • Meclis başkanı üyeler tarafından seçilmiştir.

Ayan;

 • Ayan Meclisi üyelerinin padişah tarafından seçilmesi ve ömür boyu görevde kalması kuralı devam ettirilmiştir.

Kişi Hak ve Özgürlükleri;

I. Meşrutiyet

 • Sansür getirilmiştir.
 • Sürgün cezası uygulanmıştır.

II. Meşrutiyet

 • Kişi hak ve özgürlükleri alanında demokratik gelişmeler yapılmıştır.
 • Sansür ve 113. maddenin sürgün fıkrası kaldırılmıştır. Haberleşme belgelerinin gizliliği benimsenmiştir.
 • Kanunun belirlediği nedenler dışında bir sebep ile cezalandırma usulleri kaldırılmıştır.

Ekleyen : dersimiz.com