Kimyanın Temel Kanunları

KİMYASAL REAKSİYONLAR (TEMEL YASALAR)

1.   Kütlenin Korunumu (Lavoisier) Yasası : Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin tlelerinin toplamı tepkimede oluşan maddelerin tlelerinin toplamına eşittir. Tepkimeye giren atomların cins ve sayıları aynı kar.

Örnek : CaCO3     --->      CaO + CO2   tepkimesine göre

10 gram CaCO3 dan k gram  CaO ve N.A kaç litre CO2  elde edilir.

2. Sabit Oranlar (Proust) Yasası : Bir bileşiği oluşturan elementlerin tleleri arasında sabit ve değişmez bir oran vardır. Buna sabit oranlar yasadenir.

Örnek : SO3  bileşiği için mS/mO oranı nedir? (S:32, O:16 )

3. Katlı  Oranlar  Yasası:  Aynı  elementlerden oluşan iki bileşikte elementlerde birinin miktarı sabit iken diğerinin miktarları arasındaki orana katlı oran denir. Bu oran hem tle oranı hem de atom sayıları arasındaki oranr. Katlı oranın uygulanabilmesi için bileşiklerin iki elementten oluşması ve basit formüllerinin farklı olması gerekir.

CO - CO2, N2O - N2O3, NO2 - N2O5 ...

Örnek :  PbO2 ile Pb3O4 bileşiklerinde Pb' nin sabit değerine karşılık Oksijenler arasında sabit olan oran nedir?

Örnek :  YS-88) X ile Y elementleri arasında iki farklı bileşik oluşmaktadır. I. Bileşin formülü XY, II. Bileşiğin formülü X4Yn' dir. Aynı miktar X ile birleşen I. Bileşikteki Y tlesinin II. Bileşikteki Y tlesine oranı 2/5 ise n kr?

A) 1         B) 2      C) 4      D) 5       E) 10

4.   Birleşen Hacim  Oranları  Yasası:  Gay-Lussac tarafında önerilen ve yalz gazlara uygulanan hacim oranları kanununare "Aynı sıcakk ve basınçta reaksiyona giren gazların hacimleri arasında basit tamsayılarla gösterilebilen bir oran vardır."     Gay- Lussac ın bu düşüncesi Daltona destek olarak düşünülmüştü. Dalton suyun oluşumunu H + O   --> HO şeklinde düşünmüştü.

     H2      +   Cl2     --->   2HCl
1 hacim  1 hacim         2 hacim

bu yasa diğer maddelere uygulanamıyor.
       N2            +           3H2  --->    2NH3
1 hacim                     3 hacim       2 hacim

5.   Avagadro (Sabit hacim oranları) Yasası: Aynı şartlarda gaz reaksiyonlarında reaksiyona giren gazların ve reaksiyon sonunda oluşan gazların hacimleri arasında basit tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır. Aynı şartlarda gazların hacimleri ile mol ve molel sayıları doğru oranlıdır. Yani gazların mol sayıları yerine hacimleri, hacimlerinin yerinede mol sayıları anabilir. Aynı şekilde gaz reaksiyonlarında aynı şartlarda gazların mol sayılarının yerine basınçlabasınçlarının yerinede mol sayıları anabilir.

Örnek : Aynı şartlarda 40 lt CO ile k lt O2  gazları tepkimeye girer k lt CO2  gazı oluşur?

Örnek : CO oluşturmak üzere    eşit tlede alınan karbon ve oksijenden hangisinin % kaçı artar ?


Ekleyen : notbak.com