Mezopotamya Uygarlıkları (Sümerler, Akadlar, Elamlar, Babilliler, Asurlular)

MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

Mezopotamya uygarlığını Sümerler, Akadlar, Elamlar, Babilliler ve Asurlular meydana getirmişlerdir.

 

Sümerler:

 • Asya’dan gelen kavimlerden kuruldu.
 • “Site “ denilen şehir devletleri halinde yaşadılar.
 • Sitelerin başında “ensi veya patesi“ denilen krallar bulunurdu.
 • Ensi veya patesi birkaç siteye hakim olursa ”lugal” bütün sitelere egemen olursa “lugal kalma=büyük kral” olurdu.
 • MÖ 3500’lerde yazıyı bularak kullandılar.
 • Tarihte ilk kez yazılı edebiyat alanında eserler verdiler (Yaradılış ve Gılgamış destanları, Tufan Hikayesi)
 • Geometri ve aritmetiğin temelini atmışlar, dört işlemi kullanmışlar, dairenin alanını hesaplamışlardır.
 • Ziggurat“ adlı çok katlı tapınakları vardı. Zigguratların:

a. Alt katlarını buğday ambarı

b. Orta katlarını okul ve tapınak

c. En üst katlarını rasathane (gözlemevi) olarak kullanmışlardır.

 • Çok tanrılı dinleri vardı.
 • Ekonomik yaşamın temeli tarıma dayanırdı.
 • Sümer ordusu atlı ve yayalardan oluşurdu. Savaş arabalarını ilk kez Sümerler kullanmıştır.
 • Gümüşü para yerine kullandılar.
 • Önemli site (şehir devletleri): Ur, Uruk, Kiş, Eridu, Umma, Lagaş’tır.
 • Sümerlerde ilk yazılı kanunları yapan Lagaş Kralı Urgakina‘dır. Kanunlarında aile hukukuna önem vermişlerdir.

 

Akadlar:

 • Arabistan’dan gelen ”Sami” kavimlerindendir. Orta Mezopotamya’da devlet kurmuşlardır.
 • Sümer kültürünü Ön Asya’ya taşıdılar. Sümerlere son verdiler.
 • Kral Sargon“ dönemi en güçlü dönemleridir. notbak.com
 • Tarihte bilinen ilk düzenli orduyu kurdular ve Mezopotamya’ya egemen oldular.
 • Dünyada bilinen ilk harita Akadlar tarafından çizilen Mezopotamya haritasıdır.

 

Elamlar:

 • Güneydoğu Mezopotamya’da kuruldular.
 • Güzel sanatlar, süsleme ve tarımda ilerlediler.
 • Merkezi “Sus” şehridir.
 • Asurlular tarafından yıkıldılar

 

Babiller:

 • Samilerin bir kolu olan ”Amurlular” tarafından kuruldular.
 • En büyük hükümdarları Hammurabi’dir. Kendi adıyla anılan kanunlarını yapmıştır.
 • I. Babil Kralı Hammurabi gücünü din yerine ordudan alan bir idare kurdu. Böylece dünyada ilk mutlak krallık (monarşi) ortaya çıktı.
 • I. Babil devletine Hititler son verdi.
 • II. Babil Devleti’nin en güçlü kralı Nabukednazer’dir bu kral Babil Kulesi ve Babil’in Asma Bahçelerini yaptırmıştır.
 • II. Babil Devleti’ne Persler son vermişlerdir.

 

Asurlar:

 • MÖ 2000’lerde Anadolu’da ticaret kolonileri kurarak ticareti geliştirdiler. Koloni: Bir devletin kendi sınırları dışında kurduğu ticaret merkezi.
 • Kaya oymacılığında ilerlemişlerdir.
 • Hammurabi kanunlarından daha sert ceza kanunları vardı.
 • Karum” denilen pazaryerleri kurmuşlardır. En büyük Karum Kayseri-KÜLTEPE’deki Kaniş’tir.
 • Sürekli ve düzenli orduları vardı.
 • MÖ VII. Yüzyılda Medler ve Babiller tarafından ortadan kaldırıldılar.
 • Not: Asurlar Sümerler’in çivi yazısını Anadolu’ya taşıyarak Anadolu’nun “tarih çağlarına” girmesini sağladılar.

 

Mezopotamya Uygarlıklarından günümüze kadar mimari eserler gelememesinin sebepleri:

 • Mezopotamya’da taş çok az bulunduğu için binalarını kerpiç ve topraktan yapmaları.
 • Mezopomya’nın sık sık istilalara uğraması yüzünden savaşlarda tahrip olması.

 


Ekleyen : Sedat Kınayı