Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti

Kuzey Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra, önce Aral Gölü dolaylarına, daha sonra Ural ve Volga ırmakları arasına yerleşen Hunlar, 4. yüzyıl ortalarında tekrar batıya doğru göçe başladılar. Hazar Denizi ile Aral Gölü arasında yaşayan Alanların topraklarını ele geçirdiler. Balamir'in yönetimindeki Hunlar, 375 yılında Avrupa'ya ilerlediler. Bu sırada Karadeniz'in kuzeyinde ve Doğu Avrupa'da Gotlar, Gepitler ve Vandallar gibi Germen kavimleri yaşamaktaydı. Bu Germen kavimlerinin dışında aynı bölgelerde daha başka Doğu Germen kavimleri ile Slav ve İran kökenli çeşitli kavimlerde yaşamaktaydı.

 

Böylece Hunların harekete geçtiği bu kavimlerin birbirlerini yerlerinden atarak batıya doğru yaptıkları akınlar, büyük bir kavimler hareketını başlatmış oluyordu. Avrupa'nın bugünkü etnik yapısınınoluşmasında büyük oranda etkisi olan Hunların neden olduğu bu kavimlerin hareketine Kavimler Göçü adı verilmektedir (375). Büyük Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra Çin, Asya'da tek güçlü devlet olarak kaldı. Çin egemenliği altında yaşayan Hun boyları, 4. yüzyılda Çin'de çıkan karışıklıklardan yararlandılar. Bunun sonucu olarak yeni Hun devletleri kurdular. Bunların en önemlileri, Kuzey Liang ve Tabgaç (To-pa) devletleridir. Asya'da bu dönemde ortaya çıkan diğer güçlü devletler şunlardır: Avarlar (Juan-Juanlar), Sasaniler, Akhunlar (Eftalitler).

 

Kavimler Göçü'nün Avrupa açısında getirdiği önemli sonuçlar şunlar oldu:

 

AVRUPA HUN DEVLETİ
Kuzey Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra dağılan ve batıya çekilen Hunlar, Ural ve Volga ırmakları arasına yerleşip buradaki Türk boylarını da egemenlik altına aldılar. 4. yüzyılın sonlarına doğru Karadeniz'in kuzeyinden batıya doğru göçe başladılar. Bu sırada Hunların başında Balamir bulunuyordu. Hunlar, önlerine çıkan ilk takvim olan Ostrogotları yenilgiye uğratıp egemenlikleri altına aldılar. Hunların göçe zorladığı kavimler, bugünkü İtalya, Fransa ve İspanya topraklarına girdiler.Balamir'den sonra başa geçen Uldız zamanında Hunlar, akınlara iki kol halinde devam ettiler. Bir kol Karpat Dağları'nı aşarak Macaristan'a girerken diğer kol Kafkasya'dan geçip Anadolu'ya girdi. Çukurova'ya kadar inen Hunlar, daha sonra yeniden Karadeniz'in kuzeyindeki yurtlarına döndüler. Uldız ayrıca, Bizans üzerine akınlar yaptı ve onları vergiye bağladı. Andolu'ya yapılan bu Hun akınları sayesinde Türkler ilk defa Anadolu'ya ayak başmış oluyorlardı.
 

ATTİLA DÖNEMİ
 Avrupa Hun Devleti en güçlü dönemini Attila zamanında yaşadı. Bu dönemde Doğu Roma üzerindeki Hun baskısı daha da arttı. Bu baskıya dayanamayan Doğu Roma İmparatoru, Orta Tuna boylarını Hunlara bırakmak zorunda kaldı. Attila'nın amacı, büyük bir devlet kurmak, Doğu ve Batı Roma İmparatorluklarını egemenliği altına almaktı.


DOĞU ROMA SEFERİ(447)
 Doğu Roma'nın Hunlara yıllık vergisini ödemek istememesi üzerine, Attila sefere çıktı. Makedonya üzerinden iki kol halinde Trakya'ya girip Bizans'ın başkentini kuşatmak üzere Büyük Çekmece önlerine kadar geldi. Bunun üzerine İmparator Teodostüs, barış istemek zorunda kaldı. Yapılan Anatolios Antlaşması'na göre; Doğu Roma (Bizans), Tuna'nın güneyinde asker bulundurmayacak; savaş tazminatı ödeyecek ve yıllık vergi üç katına çıkacaktı (447). Bizans için çok ağır olan bu antlaşmanın özellikle yıllık vergi ile ilgili maddesini yerine getirmek, devletin mali gücünü aşması açısında imkânsızdı. Bu durum karşısında Bizanslılar, Attila'dan kurtulmak için ona suikast düzenlemiş ama başarılı olamamışlardır (448).

 

BATI ROMA (GALYA) İTALYA SEFERİ
 Doğu roma üzerindeki otoritesini kesin olarak gösteren Attila, Hun dış politikasını değiştirerek bu tarihe kadar iyi ilişkiler içerisinde olduğu Batı Roma İmparatorluğu üzerine yönelmeye karar verdi. Öncelikle, Batı Roma'ya yapılan Hun askeri desteği 439 yılından itibaren azaltılarak savaş için hazırlık yapılmaya başlandı. 451 yılında Batı Roma'nın asker deposu olarak görülen Galya (Fransa) üzerine yürüyen Attial, Katalon Ovası'nda güçlü bir Roma ordusuyla karşılaştı. Her iki tarafında ağır kayıplar verdiği bu savaşta kesin bir sonuç alınamadı.
 Bu savaştan istediği sonucu alamayan Attila, bir yıl sonra yeniden büyük bir orduyla Alpleri aşarak, İtalya'ya girdi (452). Papa'nın başkanlığı'nda bir heyet, Hun ordugâhına gönderildi. Papa, imparator ve tüm Hıristiyan dünyası adına Attila'dan Roma'yı bağışlamasını istedi. Eski bir uygarlık merkezi olan Roma'ya zarar vermek istemeyen Attila, Papa ile yaptığı görüşme sonrasında geri döndü.


AVRUPA HUN DEVLETİ'NİN YIKILIŞI
 Attila'nın 453 yılında vefatından sonra yerine geçen çocukları zamanında, Hun Devleti bütünlüğünü koruyamadı. Hunlara bağlı kavimleri ayaklanması ve Bizans'ın saldırıları sonucu, Hun Devleti yıkıldı (469). Hunlar Karadeniz'in kuzeyine geri döndüler.


Ekleyen : dersimiz.com