Edebiyat Nedir?

Arapça "edeb" sözcüğünden türetilmiştir.
Okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir. Edebiyat bir anlatım biçimidir. Düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir. Herhangi bir metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir. Sanat eseri açıklamaktan, öğretmekten ziyade, sezdirir, duyurur, düşündürür. Yani insanda estetik duyguyu heyecana getirecek değerde oluşturulmuş şiir, sahne eseri, öykü, roman, söylev gibi nazım ya da düz yazı halindeki eserlerin hepsidir.
Edebiyat, olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığıyla biçimlendirir.
Edebiyatın katkıları;
1. Düşüncelerimizi zenginleştirir.
2. Duygularımızı zenginleştirir.
3. İnsanın kendini tanımasını sağlar.
Edebiyatla ilgili;
1. Toplumdaki gelişmeler ve değişmeler edebiyata yansır.
2. Edebiyat ürünleri toplumları etkiler.
3. Toplumların yüzyıllar boyunca geçirdiği aşamalar edebiyat eserlerine yansır.

EDEBİ (YAZINSAL) ESER
Dil, anlatım, biçim ve içerik yönlerinden etkileyici, iyi ve güzel nitelikleri bulunan sözlü-yazılı, sanat değeri taşıyan eserlere denir.

EDEBİYAT TARİHİ
Edebiyat tarihi, edebiyatın konusu içine giren eserleri ve kişileri, tarih sırasına göre inceleyen ve değerlendiren bilim dalına denir. Edebiyat tarihi bir tarih dalıdır, tarih biliminin yöntemlerini kullanır. Edebiyat tarihinde ulusların, çağların, yazarların ve eserlerinin gelişimini izleriz. Örnek olarak Tanzimat Devri Türk Edebiyatını gösterebiliriz. 19. yüzyılda Tanzimat'ın ilanı, Tanzimat Edebiyatının oluşmasını sağlamıştır. Bugün, Tanzimat Dönemi'nde ortaya konulan edebiyat eserlerinin incelenmesiyle de Tanzimat Dönemi konusunda birçok tarihsel, toplumsal gerçekler ortaya çıkarılmaktadır.


Ekleyen : notbak.com