Mimar Sinan'ın Hayatı ve Eserleri

Mimar Sinan'ın Hayatı ve Eserleri

Mimar Sinan’ın Hayatı ve Eserleri

          Mimar Sinan`ın hayatı ve eserleri hakkında kendisinden dinledikleri ile akiretü`l-ebniye` isimli manzum bir eser kaleme alan arkadaşı Nakkaş Sai Mustafa Çelebi`ye göre O Yavuz Sultan Selim döneminde Kayseri`den devşirme (askerlik için gayri Müslimlerden 12-18 yaş arasında belli kanun ve usûllere göre çocuk toplama) olarak Osmanlı Ordu mektebi olan Acemi Oğlanlar Ocağına alınmıştır.

 

          Süleymaniye Camii bahçesinin köşesinde bulunan mezarının taşında 1588 yılında yüz yaşını aşkın olarak vefat ettiği yazıldığına göre Sinan miladi 1590`lar civarında doğmuş olmalıdır. Mimar Sinan`ın hayatının sonuna doğru tanzim ettirdiği vakfiyesinde Kayseri`deki akrabaları zikredildiği gibi 1574 tarihli bir padişah hükmünde o zaman Hassa Mimarları Başı olan Sinan`ın mensup olduğu Kayseri`nin Ağırnas Köyü`nün yanında bulunan Kiçi Bürüngüz (Küçük Bürüngüz) ve Üskübü (şimdiki adı Subaşı) köylerinden Kıbrıs`ın fethi üzerine (1571) buraya sürgün edilen akrabalarından bahis bulunmaktadır.

 

          Mimar Sinan`ın Kayseri`li olduğu bu şekilde iyice belli olduktan sonra onun doğum yeri olarak Vakfiyesinde çeşme yaptırdığını belirttiği yukarıda bahsi geçen Ağırnas Köyü kabul edilmektedir.

 

          Osmanlı Devleti`nde bu devirde devşirmelerin gayr-i Müslimlerden alındığı usulünden hareketle Sinan`ın aslının bilhassa Ermeni olduğuna dair bir kısım asılsız iddialarda bulunulmuştur. Bunun mümkün olmadığı Prof. Dr. Nejat Göyünç`ün Mimar Sinan`ın aslı hakkındaki araştırması ile ortaya konmuştur. Tahrirlerden görülen ailesi ve çevresindeki Türkçe isimlerden Türk asıllı olması kuvvetle muhtemel olan Sinan`ın böyle olmaması halinde bile Türk-Osmanlı eğitimi ve kültürü altında büyük bir deha olarak yetişmiş olması onun menşeinin araştırılmasını gereksiz kılmaktadır.

 

          Sinan Yavuz Sultan Selim`in saltanatına rastlayan yıllarda (1512-1521) O`nun İran ve Mısır seferine katılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman`ın ilk yıllarında vuku bulan Belgrad Seferine(1521) Osmanlı askerî sisteminde Acemi Ocağından sonra gelen Yeniçeri Ocağına giren Sinan Yeniçeri olarak iştirak etmiştir. Bundan sonra sırası ile Kanuni`nin Rodos Mohaç Viyana Iran Korfu Pulya ve Boğdan seferlerine katılmış ve askerî rütbesi de buna paralel olarak artmıştır.

 

          Sinan bu seferler esnasında büyük bir ihtimalle Kayseri`deki ailesinden gelen yapı ustalığı kabiliyet ve tecrübesini yeni gördüğü yapıları inceleyerek geliştirmiş ve kendisine mimarlık dışında bir yol çizmiştir. O`nun bu meğil ve kabiliyetini gören amirleri de herhalde bu döneminde askerî görevlerinin yanında O`na bu sahada bir kısım işler vermişlerdir.

 

          Sinan Hassa mimarlarının başı olmadan orduda görevli iken sefer aralarında muhtelif binalar yapmağa mimarlık dalında tek başına kendini ortaya koymaya başlamıştır. Daha 1530-31 1532-33 ve 1533-34 yıllarında İstanbul`da bir kısım camii ve mescidin inşaatını gerçekleştirdiğini görmekteyiz. O nihayet Mimarbaşı Acem Ali`nin 1538 yılında vefatı üzerine ikinci vezir Damat Lütfi Paşa`nın tavsiyesi ile bu makama getirilmiştir ve hemen İstanbul`da Hürrem Sultan, Mihrimah Sultan ve 1548 yılında da Osmanlı-İslâm mimarisinin dönüm noktası olan Şehzade Camii ve külliyesinin yapımına muvaffak olmuştur. O bundan sonra 1588 yılındaki ölümüne kadar 40 yıllık mimarbaşılık hayatı içerisinde irili ufaklı yüzlerce eseri bu arada 1550-1557 yılları arasında da İstanbul Süleymaniye külliyesini yapmıştır. 1568 de başladığı ve kendisinin de en büyük eseri olarak vasıflandırdığı Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi 1547 yılında 84 yaşında iken tamamlanmıştır.

 

          Hayatının sonlarında 1579 Atik Valide1580 `de Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Tophane Kılıç Ali Paşa ve Eyüp Zal Mahmut Paşa Camii ve külliyelerini 1583 `te İstanbul Kılıç Ali Paşa Hamamı Manisa Muradiye Külliyesi 1584`te yine İstanbul`da Mehmet Ağa Mesih Paşa ve Nişancı Camileri ve 1586 ve 1587`de de büyük bir ihtimalle Kılıç Ali Paşa Türbesi`ni yaptırmıştır.

 

          Kayseri`de Kurşunlu (Hacı Ahmet Paşa) Camii de hayatının bu son döneminde yapmış olan Sinan o devirde nadir görülecek yüzyıl civarındaki bütün ömrünü bu şekilde resmî görevde ve imar faaliyetlerinde geçirmiş daha doğrusu devrinin idaresi kendisini takdir edip sonuna kadar kendisini bu görevden mahrum bırakmamıştır. Sinan bugünkü gibi yaş haddinden emekli yapılsa idi ne Selimiye ve ne de bu dönemde yapılmış diğer eserler yapılabilirdi. Zikredildiği üzere Sinan Süleymaniye Külliyesine sıkıştırdığı mütevazi mezarının taşına göre 1588 (H. 996) yılında vefat etmiştir.

 

MİMAR SİNAN`IN ESERLERİ

Camiler

İstanbul Süleymâniye Câmii,

İstanbul Şehzâdebaşı Câmii,

Haseki Hürrem Câmii,

Mihrimah Sultan Camii(Edirnekapı`da),

Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray`da),

Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe`de),

Ahmed Paşa Câmii(Topkapı`da),

Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale`de),

Mehmed Paşa(Sokullu) Câmii (Kadırga Limanında),

İbrâhim Paşa Câmii(Silivrikapı`da),

Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında,

Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında),

Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî`de),

Mahmûd Ağa Câmii(Ahırkapı yakınında),

Odabaşı Câmii(Yenikapı yakınında),

Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa`da),

Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır`da),

Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında),

Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde),

Yunus Bey Câmii(Balat`ta),

Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında),

Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında),

Ahî Çelebi Câmii(İzmir İskelesi yakınında),

Süleymân Subaşı Câmii(Unkapanı`nda),

Zâl Mahmûd Paşa Câmii(Eyüp`te),

Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik`te),

Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında),

Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Azapkapısı`nda),

Kılıç Ali Paşa Camii(Tophane`de),

Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne`de),

Molla Çelebi Câmii(Tophâne Beşiktaş arasında),

Ebü`l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde)

Şehzâde Cihangir Câmii(Tophâne`de),

Sinan Paşa Camii(Beşiktaş`ta),

Mihrimah Sultan Câmii(Üsküdar`da, iskelede),

Eski Vâlide Câmii(Üsküdar`da),

Şemsi Ahmed Paşa Câmii (Üsküdar`da),

İskender Paşa Câmii(Kanlıca`da),

Çoban Mustafa Paşa Câmii(Geğbüze`de),

Pertev Paşa Câmii (İzmit`te),

Rüstem Paşa Câmii (Sapanca`da),

Rüstem Paşa Câmii (Samanlı`da),

Mustafa Paşa Câmii(Bolu`da),

Ferhad Paşa Câmii(Bolu`da),

Mehmed Bey Câmii (İzmit`te),

Osman Paşa Câmii(Kayseri`de),

Hacı Paşa Câmii (Kayseri`de),

Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara`da),

Lala Mustafa Paşa Câmii(Erzurum`da),

Sultan Alâeddin Selçûkî Câmiinin (Çorum`da) yenilenmesi,

Abdüsselâm Câmiinin (İzmit`te)yenilenmesi,

Kiliseden dönme Eski Câminin (İznik`te)Sultan Süleymân tarafından yeniden yaptırılması,

Hüsreviye(Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb`de),

Sultan Murâd Câmii(Manisa`da),

Orhan Câmiinin (Kütahya`da)yenilenmesi,

Kâbe-i şerîfin kubbelerinin tâmiri,

Hüseyin Paşa Câmii (Kütahya`da),

Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin`de),

Sultan Selim Câmii(Karapınar`da),

Sultan Süleymân Câmii(Şam, Gök Meydanda),

Sultan Selim Câmii (Edirne`de),

Taşlık Câmii(Mahmûd Paşa için, Edirne`de),

Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne`de),

Haseki Sultan Câmii(Edirne, Mustafa Paşa Köprüsü başında),

Semiz Ali Paşa Câmii(Babaeski`de),

Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Hafsa`da, Trakya),

Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgaz`da),

Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli`de),

Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya`da),

Sofu MehmedPaşa Câmii (Hersek`te),

FerhadPaşa Câmii (Çatalca`da),

Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin`de),

Firdevs Bey Câmii (Isparta`da),

Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı`da),

Tatar Han Câmii (Kırım, Gözleve`de),

Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk`ta),

Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala`da),

Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala`da),

Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe`de).

 

Medreseler

Sultan Süleymân Medresesi(Mekke`de),

Süleymâniye Medreseleri(İstanbul`da),

Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde),

Sultan Selim Medresesi (Edirne`de),

Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu`da),

Şehzâde Sultan Mehmed Medresesi (İstanbul`da),

Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı`nda),

Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar`da),

Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında),

Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar`da),

Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı`da),

MehmedPaşa Medresesi (Kadırga`da),

MehmedPaşa Medresesi (Eyüp`te),

Osman Şah Validesi Medresesi (Aksaray yakınında),

Rüstem Paşa Medresesi(İstanbul`da),

Ali Paşa Medresesi(İstanbul`da),

AhmedPaşa Medresesi (Topkapı`da),

Sofu Mehmet Paşa Medresesi (İstanbul`da),

İbrahim Paşa Medresesi(İstanbul`da),

Sinan Paşa Medresesi(Beşiktaş`ta),

İskender Paşa Medresesi (Kanlıca`da),

Kasım Paşa Medresesi,

Ali Paşa Medresesi (Babaeski`de),

Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Geğbüze`de),

Ahmed Paşa Medresesi (İzmit`te),

İbrahim Paşa Medresesi (İsa Kapısında),

Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar`da),

Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapı`da),

Kapıağası Câfer Ağa Medresesi(Soğukkuyu`da),

Ahmed Ağa Medresesi (Çapa`da)

Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşu`nda),

Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrük`te),

Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük`te),

Üçbaş Medresesi (Karagümrük`te),

Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih`te),

Hâcegizâde Medresesi (Fâtih`te),

Ağazâde Medresesi (İstanbul`da),

Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş`ta),

Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece`de),

Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtih`te),

Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçük karaman`da),

Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba`da),

Şahkulu Medresesi (İstanbul`da),

Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazar`da),

Yunus Bey Medresesi (Draman`da),

Karcı Süleyman Bey Medresesi,

Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür`da),

Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesi`nde),

Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaraman`da)

Kirmasti Medresesi,

Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük`te),

Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer`de),

Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim`de),

Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar`da),

Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara`da),

Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme`de).

 

Dârülkurrâlar

Sultan Süleyman Han Dârülkurrâası (İstanbul`da),

Vâlide Sultan Dârülkurrâsı (Üsküdar`da),

Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâsı (İstanbul`da),

Mehmed Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp`te),

Müftü Sa`di Çelebi Dârülkurrâsı (Küçükkaraman`da),

Sokullu MehmedPaşa Dârülkurrâsı (Eyüp`te),

Kâdızâde Efendi Dârülkurrâsı (Fâtih`te).

 

Türbeler

Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye`de),

Şehzâde Sultan MehmedTürbesi (Şehzâdebaşı`nda),

SultanSelim Türbesi (Ayasofya civârında),

Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe`de),

ŞehzâdelerTürbesi (Ayasofya`da),

Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında),

Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp`te),

MehmedPaşa Türbesi (Topkapı`da),

Çocukları için inşâ ettiği türbe,

Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp`te),

Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp`te),

Zâl Mahmûd Paşa Türbesi (Eyüp`te),

Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdar`da),

Yahya Efendi Türbesi(Beşiktaş`ta),

Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı`da),

HayreddinPaşa Türbesi (Beşiktaş`ta),

Kılıç Ali Paşa Türbesi (Tophâne`de),

Pertev Paşa Türbesi (Eyüp`te),

Şâh-ı Hûban Türbesi (Üsküdar`da,

Haseki Hürrem Sultan Türbesi(Süleymaniye`de).

 

İmâretler

Sultan Süleymân İmâreti (Süleymaniye`de),

Haseki Sultan İmâreti (Mekke`de),

Haseki Sultan İmâreti (Medîne`de),

Mustafa Paşa Köprüsü başında bir imâret (Edirne`de),

SultanSelim İmâreti (Karapınar`da),

SultanSüleymân İmâreti (Şam`da),

Şehzâde Sultan Mehmed İmâreti (İstanbul`da),

SultanSüleymân İmâreti (Çorlu`da),

Vâlide Sultan İmâreti (Üsküdar`da),

Mihrimah Sultan İmâreti (Üsküdar`da),

Sultan Murâd İmâreti (Manisa`da),

Rüstem Paşa İmâreti (Rodoscuk`ta),

Rüstem Paşa İmâreti (Sapanca`da),

MehmedPaşa İmâreti (Burgaz`da),

MehmedPaşa İmâreti (Hafsa`da),

Mustafa Paşa İmâreti (Geğbüze`de),

MehmedPaşa İmâreti (Bosna`da).

 

Dârüşşifâlar

Sultan Süleymân Dârüşşifâsı(Süleymaniye`de),

Haseki Sultan Dârüşşifâsı (Haseki`de),

Vâlide Sultan Dârüşşifâsı (Üsküdar`da)

 

Su Yolları

Kemerleri Bend Kemeri(Kağıthâne`de),

Uzun Kemer(Kemerburgaz`da),

Muglava Kemeri(Kemerburgaz`da),

Gözlüce Kemer(Cebeciköy`de),

Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz`da).

 

Köprüler

Büyükçekmece Köprüsü,

Silivri Köprüsü,

Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde),

Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü (Tekirdağ`da),

Odabaşı Köprüsü (Halkalıpınar`da),

Kapıağası Köprüsü (Harâmidere`de),

MehmedPaşa Köprüsü (Sinanlı`da),

Vezir-i âzam Mehmed Paşa (Mostar) Köprüsü (Bosna`da, Vişigrad kasabasında).

 

Kervansaraylar

Kervansaray(Sultan Süleyman İmareti yakınında),

Kervansaray (Büyükçekmece`de),

Rüstem Paşa Kervansarayı(Rodosçuk`ta),

Kebeciler Kervansarayı (Bitpazarı`nda),

Rüstem Paşa Kervansarayı(Galata`da),

Ali Paşa Kervansarayı (Bursa`da),

Ali Paşa Kervansarayı (Bitpazarı`nda),

Pertev Paşa Kervansarayı (Vef`da),

Mustafa Paşa Kervansarayı (Ilgın`da),

Rüstem Paşa Kervansarayı (Sapanca`da),

Rüstem Paşa Kervansarayı (Samanlı`da),

Rüstem Paşa Kervansarayı (Karışdıran`da),

Rüstem Paşa Kervansarayı (Akbıyık`ta),

Rüstem Paşa Kervansarayı (Karaman Ereğlisi`nde),

Hüsrev Kethüdâ Kervansarayı (İpsala`da)

Mehmet Paşa Kervansarayı (Hafsa`da),

Mehmet Paşa Kervansarayı (Burgaz`da),

Rüstem Paşa Kervansarayı (Edirne`de),

Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirne`de),

İbrâhim Paşa Kervansarayı (İstanbul`da).

 

Saraylar

Saray-ı atîk tâmiri (Beyazıt`ta),

Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkapı`da),

Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdar`da),

Galatasarayın eski yerine yeniden inşası (Galatasaray`da),

Atmeydanı Sarayının yeniden inşası (Atmeydanı`nda),

İbrâhim Paşa Sarayı(Atmeydanı`nda),

Yenikapı Sarayının yeniden inşası (Silivrikapı`da),

Kandilli Sarayının yeniden inşası (Kandilli`de),

Fenerbahçe Sarayının yeniden inşası (Fenerbahçe`de),

İskender Çelebi Bahçesi Sarayının yeniden inşası (İstanbul şehir dışında),

Halkalı Pınar Sarayının yeniden inşası (Halkalı`da),

Rüstem Paşa Sarayı (Kadırga`da),

Mehmed Paşa Sarayı (Kadırga`da),

Mehmed Paşa Sarayı (Ayasofya yakınında),

Mehmed Paşa Sarayı (Üsküdar`da),

Rüstem Paşa Sarayı (Üsküdür`da),

Siyavuş Paşa Sarayı (İstanbul`da),

Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar`da),

Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar`da),

Siyavuş Paşa Sarayı (yine Üsküdar`da),

Ali Paşa Sarayı(İstanbul`da),

Ahmed Paşa Sarayı (Atmeydanı`nda),

Ferhad Paşa Sarayı (Bâyezîd civârında),

Pertev Paşa Sarayı (Vefâ Meydanında),

SinânPaşa Sarayı (Atmeydanı`nda),

Sofu Mehmed Paşa Sarayı (Hocapaşa`da),

Mahmûd Ağa Sarayı (Yenibahçe`de),

Mehmed Paşa Sarayı (Halkalı yakınında Yergöğ`de),

Şâh-ı Hûbân Kadın Sarayı (Kasımpaşa Çeşmesi yakınında),

Pertev Paşa Sarayı (şehrin dışında),

Ahmed Paşa Sarayı (şehrin dışında),

Ahmed Paşa Sarayı (Taşra Çiftlik`te),

Ahmed Paşa Sarayı (Eyüp`te),

Ali Paşa Sarayı (Eyüp`te),

Mehmed Paşa Sarayı (şehrin dışında, Rüstem Çelebi Çiftliğinde),

Mehmed Paşa Sarayı (Bosna`da),

Rüstem Paşa Sarayı (İskender Çelebi Çiftliğinde).

 

Mahzenler

Buğday mahzeni (Galata Köşesinde),

Zift Mahzeni(Tersâne-i Âmirede),

Anbar (sarayda),

Anbar (Has Bahçe Yalısında),

Mutbak ve kiler (sarayda),

Mahzen(Unkapanı`nda),
İki adet anbar (Cebehâne yakınında),

Kurşunlu Mahzen(Tophâne`de).

 

Hamamlar

Sultan Süleymân Hamamı(İstanbul`da),

Sultan Süleymân Hamamı (Kefe`de),

Üç Kapılı Hamam (Topkapı sarayında),

Üç Kapılı Hamam (Üsküdar Sarayında),

Haseki Sultan Hamamı(Ayasofya yakınında),

Haseki Sultan Hamamı(Bahçekapı`da),

Haseki Sultan Hamamı (Yahudiler içinde),

Vâlide Sultan Hamamı (Üsküdar`da),

Vâlide Sultan Hamamı (Karapınar`da),

Vâlide Sultan Hamamı (Cibâli Kapısında),

Mihrimah Sultan Hamamı (Edirnekapı`da),

Lütfi Paşa Hamamı(Yenibahçe`de),

Mehmed Paşa Hamamı (Galata`da),

Mehmed Paşa Hamamı (Edine`de),

Kocamustafapaşa Hamamı (Yenibahçe`de),

İbrâhim Paşa Hamamı (Silivrikapı`da),

Kapıağası Yâkub Ağa Hamamı(Sulumanastır`da),

Sinân Paşa Hamamı (Beşiktaş`ta),

Molla Çelebi Hamamı (Fındıklı`da),

Kaptan Ali Paşa Hamamı(Tophâne`de),

Kaptan Ali Paşa Hamamı (Fenerkapı`da),

Müfti Ebüssü`ûd Efendi Hamamı (Mâcuncu Çarşısında),

Mîrmirân Kasımpaşa Hamamı(Hafsa`da),

Merkez Efendi Hamamı (Yenikapı dışında),

Nişancı Paşa Hamamı (Eyüp`te),

Hüsrev Kethüdâ Hamamı(Ortaköy`de),

Hüsrev Kethüdâ Hamamı(İzmit`te),

Hamam (Çatalca`da),

Rüstem Paşa Hamamı (Sapanca`da),

Hüseyin Bey Hamamı (Kayseri`de),

Sarı Kürz Hamamı (İstanbul`da),

Hayreddin Paşa Hamamı (Zeyrek`te),

Hayreddin Paşa Hamamı (Karagümrük`te),

Yâkub Ağa Hamamı (Tophâne`de),

Haydar Paşa Hamamı (Zeyrek`te),

İskender Paşa Hamamı,

Odabaşı Behruzağa Hamamı (Şehremini`de),

Kethüdâ Kadın Hamamı (Akbaba`da),

Beykoz Hamamı,

Emir Buhârî Hamamı (Edirnekapı dışında),

Hamam (Eyüp`te),

Dere Hamamı (Eyüp`te),

Sâlih Paşazâde Hamamı (Yeniköy`de),

Sultan Süleymân Hamamı (Mekke`de),

Hayreddin Paşa Hamamı (Tophâne`de),

Hayreddin Paşa Hamamı (Kemeraltı`nda),

Rüstem Paşa Hamamı (Cibâli`de),

Vâlide Sultan Hamamı (Üsküdar`da) olmak üzere toplam 365 eseri vardır.


Ekleyen : dersimiz.com