Adjectives And Adverbs (sıfatlar ve zarflar)

 ADJECTIVES AND ADVERBS

Adjective  >>> bir ismi tanımlar  >>>    a pretty girl

Adverb  >>>  bir fiili tanımlar >>>  speak fluently

****Adverb,    sıfatın sonuna   -ly   eki ile oluşur. >>>>  serious  /   seriously

        Ancak  sıfat ve zarf biçimi aynı olanlar vardır >>>> fast     hard

 

****Sonu   -ly   ile biten her sözcük  zarf olmayabilir >>>   friendly ….   Lovely

        bunlar sıfattırlar >>>>> an elderly woman  …..    a lovely day

  A   D   J   E   C   T   I   V   E   S

1-1   İsmin önünde yer alır >>>>> He is a good cook

                                                       This is hard work

                                                        Those are nice shoes

 ****Yaygın olarak   "be   become   get "    ile  kul

 "seem    appear    look    feel   taste    smell    sound "   gibi duyu fiilleriyle de sıfat kull. Çünkü bu fiiller bir eylem bildirmezler. Bir nesnenin durumunu ifade etmemizi sağlarlar.

 

BE + ADJ  >>> She was rather plump last year, but now she is slim.

 

BECOME    +  ADJ    >>>  She      got                happy when she learnt that she had passed the exam

   GET                                           became

 

SEEM                                         look

APPEAR   +   ADJ  >>> You    seem    tired. Did you work hard in the Office ?

LOOK                                         appear

 

***seem   ve  appear' dan sonra    to   be   +  adj   de kullanabiliriz

 

      look '  dan sonra   to  + inf    gelmez  

 

------Don't try to speak to her.  She   seems  to be angry

                                                          appear        

 

FEEL   +    ADJ   >>>  I  felt sad when I got the bad news. 

                                       Do you still feel tired ?  ( Are you still tired ? )

 

TASTE    +   ADJ  >>>  The dinner tasted delicious =  The  dinner was delicious

 

SMELL  +   ADJ >>> The rooms smells awful = There  is an awful smell in the room.

 

SOUND  +  ADJ  :  Gördüğümüz bir durumu ifade ederken   look-seem-appear  kull.

                                 Duyduğumuz bir durum için  sound  kull.

….The music sounds a bit loud.  I talked to her on the phone. She sounded  ill.

 

****Look - feel - taste - smell- sound  >>>  like   ile kullanılırsa devamında bir isim gelir.

 

Look like  +   a noun   (resemble)   benzemek anlamındadır

 She looks like her mother.

 

Feel like   +  a noun            gibi hissetmek, gibi durmak

She still feels like a chıld.  This material feels like wool.

 

Taste like  +  a noun      tadı …….ya benziyor

This coffee tastes  like hot  water.    Did you forget to put coffee in  it  ?

 

Smell like  +  a noun   gibi kokuyor

 I didn't  like the smell of the perfume. It smelt like soap.

 

Sound like  +   a noun    gibi geliyor

We heard a loud noıse. It sounded like a car crash.

 

****Look- taste- smell       eylem bildiriyorsa   zarf  kullanılır

She looked angry >>>She looked at me angrily

The soup tasted delicious >>> She tasted the soup  suspiciously

The  flowers smelt wonderful >>> She smelt  the flowers happily.

 

***Turn   ve grow    dan sonra bir nesnenin durumundaki değişikliği ifade etmek için sıfat kullanılabilir.

 Her hair has turned grey now.

 We began to walk home when it grew dark.

 

***Bu fiiller eylem bildiriyorsa zarf kullanılır.

    Children grow quickly.

     The turned round the corner fast.

 

***Keep   ve     remain    bir nesnenin durumunu ifade ederken sıfatlarla  kullanılabilen fiillerdir.

   Although things were goıng badly, he kept calm.

   Nothing remain unchanged.

 

1.2. The Order of the Adjectives

En yaygın kullanılan dizim:  a. size

                                              b. age

                                              c. shape

                                              d. colour

                                              e. material

                                              f. origin

ex. A small round table

      a tall thin man

      an expensive Swiss watch

** beautiful, nice, lovely, fine gibi duygularımızı ifade eden sıfatlar varsa en başta yer alır.

ex. a lovely, small, wooden house

      a nice, old, Turkish song

** pretty, bir başka sıfatın önünde yer alıyorsa ve aralarında virgül yoksa 'çok, oldukça' 'quite, very' anlamındadır.

ex. Their daughter is a pretty tall girl.

Eğer 'hoş, güzel' anlamındaysa iki sıfat arasında virgül kullanılır.

ex. Their daughter is a pretty, tall girl.

      Their daughter is a tal, pretty girl.

** Sıfatların bu dizimi, bir sıfat tamlaması içinde önemlidir. Eğer sıfatları tanımladıkları isimden sonra kullanıyorsak, bu sıra o kadar önemli değildir ve iki sıfat arasında 'AND' kullanırız.

ex. İstanbul is big and noisy.

      She is tall and thin.

** Sıfatlar, aynı nesnenin birbirleriyle çelişen yönlerini tanımlıyorsa 'BUT' kullanırız.

ex. İstanbul is nice but polluted.

      She is very pretty but a little short.

1.3. Present and Past Participles As Adjectives

      Present ve Past Participle bir fiil bölümünden türeyip cümle içinde sıfat görevinde bulunan sözcüklerdir.

Ex. running water

      stolen money

      baked potato

Present participle→ -ing

Past participle→ -ed

  1. Bir ismin -ing veya -ed ile tanımlanacağı öncelikle o ismin etkileyen (active) ya da etkilenen (passive) taraf olmasına bağlıdır. Eğer tanımladığımız isim, o eylemin olmasına neden oluyorsa yani etkiliyorsa, o ismi -ing ile; eylemden etkileniyorsa, ismi -ed'li bir sıfatla tanımlayabiliriz.

Ex. His job is boring.

       He is bored with his job.

  1. Bir ismin -ing ya da -ed'li bir sıfatla tanımlanması eylemin devam etmekte olan bir eylem mi yoksa tamamlanmış bir eylem mi oılduğuna da bağlıdır.

Ex. Turkey is among the developing countries.

                                        (gelişmekte)

      The USA, England and Germany are among the developed countries.

                                                                                     (gelişmiş)

      I need some boiled water to make coffee.

                          (kaynamış)

      You should put macaroni into boiling water.

                                                      (kaynamakta)

 ? -ing ve -ed'li sıfatların en yaygın kullanımı active-passive noktasında yoğunlaşır.

Ex. The hurricane damaged a large area. Because of the damaging hurricane, a lot of people are homeless now.                                                                                           (active)

       They stole money from the bank, and the stolen money hasn't been found yet.

                                                                             (passive)

       The road is blocked by the fallen trees.

                                                    (passive)

       I very much like to watch the falling snowflakes.

                                                               (active) 


Ekleyen : notbak.com