Canlılar Arasındaki Beslenme İlişkileri Ve Yaşama Birlikleri

CANLILIK VE ÇEVRE

Canlılar Arasındaki Beslenme İlişkileri Ve Yaşama Birlikleri

1) Ototroflar (Üreticiler)

 

A) Fotosentetikler:

 

B) Kemosentetikler:

 

2) Heterotroflar (Tüketiciler)

 

A) Holozoik Canlılar: Katı besinlerle beslenirler.

I) Etçiller (Karnivor)

II) Otçullar (Herbivor)

III) Hem etçil hem otçullar (Omnivor)

 

B) Simbiyotik Canlılar:

    I) Mutualizm                    (+,+)           Mantar ve su yosunu (Liken)

    II) Kommensalizm          (+,0)            Köpek balığı, echenes balığı  

    III) Parazitlik                   (+,-)            Bit, pire, kene

Tam parazitlik: Sindirim sistemi iyi gelişmemiş, insan ince bağırsağında yaşayan yassı kurtlar tam parazittir.

Yarı parazitlik: Ökseotu gibi bitkinin gövdesine sarılarak su ihtiyacını karşılayan parazitlerdir.

 

C) Saprofit Canlılar:

 

Öglena ve böcekçil bitkiler hem ototrof hem de heterotrofturlar.

Simbiyotik

Protookoperasyon: Bir arada yaşayan iki türün belirli bir süre birbirlerinden yararlanmaları olayıdır. Timsah-Kürdan kuşu.

canlılık

YAŞAMA BİRLİKLERİ

Birey – Populasyon – Komünite – Ekosistem – Biyosfer

Populasyon: Aynı türden canlıların oluşturduğu topluluğa denir.

Komünite: Farklı populasyonların oluşturduğu topluluğa denir.

Ekosistem: Canlıların yaşamış olduğu cansız çevreye denir.

Biyosfer: Ekosistemi tamamen çevreleyen yapıya denir.

Ekoton: Sınır bölgesidir.Buradaki tür sayısı en fazladır.

Mikroklima: Farklı iklim ortamları. dersimiz.com

Habitat: Canlının adresidir yani ekosistemde yaşadığı yerdir.

Ekolojik Niş: Canlının habitattaki görevidir.

Süksesyon: Baskın türün değişmesidir.  

Flora: Bitki topluluğuna denir.

Fauna: Hayvan topluluğuna denir.

 

Ekosistem   >>>>  Uludağ

Komünite   >>>>   Uludağ'da yaşayan canlılar

Populasyonlar   >>>>  Uludağ'da yaşayan çamlar

Topluluklar     >>>>    Uludağ'da yaşayan çam toplulukları 

 

POPULASYON

Populasyonu etkileyen faktörler:

 

Bir populasyonda ;                                                        

1. Doğum oranı > Ölüm oranı

    İçe göç > Dışa göç

population

 

2. Doğum oranı < Ölüm oranı

   İçe göç < Dışa göç

biyo

 

3. Doğum oranı = Ölüm oranı

    İçe göç = Dışa göç

biyo

 

♦ Bir populasyonda yaşanabilen maksimum birey sayısına taşıma kapasitesi denir.

♦ Bir populasyondaki birey sayısı populasyonun yoğunluğu belirler.

populasyon

İç Parazitlik (endoparazit): Bağırsakta yaşayan solucan ve kurtlar,bakteriler,mantarlar ve bazı bir hücreliler bu gruptandır. Enzim sistemleri olmadığı için kompleks besinleri sindiremezler.

Dış Parazitlik (ektoparazit): Canlının dışında yaşayan parazitlerdir. Enzim sistemleri ve sindirim sistemleri vardır. Bit, pire, tahta kurusu, kan emici sinekler bu gruba girer.

 

AZOT DEVRİ

1. Bazı bitkilerin köklerindeki yumrularda yaşayan azot bağlayıcı bakterilerle.

2. Şimşeğin elektrik enerjisi sonucu atmosferdeki azotun oksijenle birleşmesiyle NO2- , Bununda suyla birleşmesiyle HNO3 oluşur ve buda toprağa karışır.

 

Nitrifikasyon: Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan organik azotun yeşil bitkilerin kullanabileceği nitrat tuzlarına dönüştürülmesidir. 3 safhadır.

Ayrışma: Çürükçül bakterilerin azotlu besinleri ayrıştırarak NH 'e dönüştürmesidir.

Nitritleşme: Nitrit bakterilerinin NH3’ü HNO3’e dönüştürmesidir.

Nitratlaşma: Nitrat bakterilerinin HNO3'ü nitrat tuzuna dönüştürmesidir.

Denitrifikasyon: Bitkiler tarafından kullanılmayan nitrat tuzlarının denitrifikasyon bakterileri tarafından parçalanarak atmosfere serbest azot olarak göndermesidir.

 

HAYVAN TOPLULUKLARI

1. Organize olmuş gerçek topluluklar.

2. Belli amaçlarla belli zamanlarda oluşan topluluklar


Ekleyen : dersimiz.com