Hac ve Umre

HAC VE UMRE
 Hac sözlükte; ta'zim edilecek yer ve makamlara ziyarette bulunmaktır. Hac şer'î bir terim olarak şöyle tarif edilir: İbadet maksadıyla Arafat'ta belirli vakitte bir süre durmaktan, daha sonra Beytûllah'ı usûlüne göre ziyaret etmekten ibaret olan ve İslâm'ın şartlarından birisini teşkil eden mâli ve bedenî bir ibâdettir.  Haccın Zamanı Zilhicce ayıdır.

 

HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI
1. Müslüman Olmak.   2. Ergin ve Akıllı Olmak 3. Hür Olmak.   4. Haccı ifâya gücünün yetmesi  ( istitâa )
HACCIN EDASININ FARZ OLMASININ ŞARTLARI
   1. Beden sağlığı ve sağlamlığı   2. Gerekli maddî güce sahip olmak,    3. Yol emniyeti:
HACCIN ÇEŞİTLERİ
A - İfrâd haccı : Yalnız hac yapmaya niyet edilince, buna ifrâd haccı denir.
B -Temettu haccı :  Hac aylarında önce umre için ihrama girip, umreyi tamamladıktan sonra, aynı yılın hac aylarında hac için yeniden ihrâma girerek yapılan hacca "temettu haccı" denir. Burada umre ve hac ayrı ayrı ihrâmla ifâ edilmektedir.
C - Kırân haccı : Aynı hac mevsimi içinde umre yaptıktan sonra ihrâmdan çıkmadan yapılan hacca, " kırân haccı "; Kişi, umre ile haccı beraber yapmak üzere ihrâma girer; umreyi tamamlar, ihrâmdan çıkmadan Hac görevini de tamamlar.
HAC FİİLLERİNİN HÜKÜMLERİ
 Hac süresince yapılan, farz, vâcip veya sünnet niteliğindeki haccın fiillerine " Menâsik " denir. Bu menâsikten farz olanlara rükün adı verilir.
A - Haccın Rükünleri  (Farzları) :
1- İhram : Hac dışında yapılması mübah olan bazı şeyleri kendisine haram kılmak demektir. Hanefîlere göre, ihrâm haccın rüknü değil şartıdır. Bu da niyet ve telbiye ile gerçekleşir. Hac veya umreye yahut her ikisine niyet etmek ve Allah için telbiye getirerek ihrâma girmekle hac ibâdeti başlamış olur.
2- Vakfe : Arafe günü, güneşin zevâlinden, kurban bayramının birinci günü şafak sökünceye kadar, Arafat'ta kısa bir süre de olsa durmak
3- Tavâf : Tavâf, sözlükte; ziyaret etmek, birşeyin etrafında dolaşmak demektir. Bir terim olarak; Kâbe -i Muazzama'nın etrafında yedi defa dolaşmak, anlamına gelir.
B - Haccın Vâcipleri
1) Sa'y : Safâ ile Merve arasında yedi şavtlık sa'yı yapmak,
2) Müzdelife'de vakfe
3) Mina'da şeytan taşlamak
4) Tıraş olmak veya saçları kısaltmak (halk veya taksîr)
5) Vedâ tavâfı ( Sader ): Hacıların Mekke'den ayrılacakları zaman, son olarak Kâbe'yi Muazzama'yı tavâf etmeleri vâciptir. 
İHRAMLIYA YASAK OLAN FİİLLER
 A - Dikişli Giysiler : Erkeğin ihrâma girmesiyle, başının tamamını veya bir bölümünü, dikişli veya dikişsiz bir örtüyle örtmesi haramdır. Kadın, ihrâmda üç konuda erkekten ayrılır: Dikişli elbise giymek, mest giymek ve başını örtmek.
B - Bedenini Rahatlatmak : İhrâmlının kokulanmak, saç ve kılları gidermek, tırnak kesmek ve benzeri yollarla rahatlaması câiz görülmemiştir. 
C - Cinsel Yasaklar : Evlilik akdi, cinsî münâsebet ve münâsebete yol açan şeylerle ilgli yasaklar bunlar arasındadır.
HACLA İLGİLİ UYGULAMA
1) İhrâma girmek.
2) Hacerü'l - Esved köşesinden başlanarak kudûm tavafı yapılır.
3) Sa'y . Safâ ile Merve arasında, dört defa Safâ'dan Merve'ye, üç defa da Merve'den Safâ'ya gider gelir.
4) Yalnız hacca niyet eden kimse, sa'y'dan sonra Mekke'de yine ihrâmlı olarak kalır; dilediği zaman Beytullah'ı nâfile tavâf eder. Zilhiccenin sekizinci günü Mina'ya gider, orada kalır.
5) Arafat'ta kalış. Arafe günü, güneşin doğmasından sonra Mina'dan Arafat'a gider. Öğle ve ikindi namazlarını imamla birlikte birleştirerek kılar (cem'i takdim). Haccın vakfe rüknünü ifâ ettikten sonra, güneşin batışını müteâkip Müzdelife'ye geçer.
6) Müzdelife'de gecelemek. Müzdelife; Mina ile Arafat arasındadır. Hacılar, burada bayram akşamı, akşamla yatsı namazını, şafak kaybolduktan sonra birleştirerek kılarlar (cem'i te'hir) ve güneş doğmadan önce Mina'ya gidilir.
7) Şeytan taşlama. Bayramın birinci günü, Akabe cemresine yedi tane küçük taş atılır.
8) Sonra saçlar tıraş edilir veya kısaltılır. Bundan sonra normal elbiseler giyilir, eşiyle cinsel temas dışında tüm ihrâm yasakları sona erer.
9) Mümkün olursa, aynı gün ziyâret tavâfı yapılır; iki rekât tavâf namazı kılınır; Ziyaret tavâfından sonra artık cinsel temas da serbest olur.
10) Bundan sonra bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri ilk, orta ve büyük ( akabe ) şeytana yedişer taş atarlar.
11) Vedâ tavâfı. Taşlamalar bittikten sonra artık memleketlerine dönecek olan  hacılar yüzlerini Beytullah tarafından ayırmayarak hüzünlü bir şekilde geri geri çekilir ve Harem- i Şeriften çıkarlar.
 UMRE VE UYGULAMASI
 Yalnız umre yapmak isteyen kimse, Mikat'ta, umre yapmaya niyet edip ihrâma girer. Mekke-i mükerreme'ye girince umre için tavâfta bulunur. Bundan sonra Safa ile Merve arasında yedi defa sa'y yapar. Daha sonra saçlarını tıraş ettirmek veya kısaltmak sûretiyle umresini tamamlamış ve ihrâmdan çıkmış olur. Artık Mekke'de kaldığı sürece Kâbe'yi nâfile olarak tavâf edebilir. Normal elbiselerini giyer ve kendisine daha önce helâl olan  şeyler yine helâl olmuş olur.
Umrenin rüknü tavâftır. Vâcipleri ise; Safa ile Merve arasında sa'y yapmak, tıraş olmak veya saçları kısaltmaktan ibarettir.
UMRENİN HACDAN FARKLARI
- Umre, hac zamanı dışında her zaman yapılabilir.
- Bir sene içinde ancak hac bir kez yapılabilir, ancak umre birden fazla yapılabilir.
- Hac farz, umre ise sünnettir.
- Umrede sadece ihrama girilerek Kabe tavaf edilir ve sa'y yapılır.
- Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur.


Ekleyen : notbak.com