Kültürün Özellikleri - İşlevleri

III. KÜLTÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1- Kültür sonradan öğrenilir ve öğretilir.

İnsanlar doğuştan kültürleriyle birlikte doğmazlar.

 

2- Kültür tarihseldir.

Kültür, toplumda belli bir süreçte ortaya çıkmıştır.

 

3- Kültür göreli bir sürekliliğe sahiptir.

Kültür kuşaktan kuşağa aktarıldığından süreklilik gösterir. Kültürün aktarma aracı dildir. Dil kültürün en önemli unsurudur.

 

4- Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır.

Bu bakımdan evrenseldir.

 

5- Kültür, toplumdan topluma ve zamanla değişmektedir.

Kültür unsurları ihtiyaçtan doğduğundan ihtiyacı karşılamayan kültür unsurları zamanla değişime uğrar. Bir toplumda sanayileşmeyle birlikte çekirdek ailenin yaygınlaşması zamanla değişmesine örnektir.

 

6- Kültürün maddi ve manevi unsurları vardır.

Teknoloji, binalar, araç - gereç vs. kültürün maddi; inanç, değer, ahlâk, töreler vs. kültürün manevi unsurlarıdır. Bu unsurlar karşılıklı etkileşim halindedir ve birbirini etkiler.

 

7- Kültür toplumsaldır.

Kültür unsurlarıyla birlikte insan eseridir. İnsanların olmadığı yerde kültürden söz edilemez. Buna göre iklim, bitki örtüsü vb. kültür unsuru değildirler. Ancak doğa şartları olarak kültürü etkilerler.

© dersimiz.com

8- Kültür birleştirici ve bütünleştiricidir.

Kültür, toplum üyelerince ortaklaşa paylaşılır. Aynı inançları paylaşan, aynı dili konuşan, vatanını koruyan insanlarda kültürel bir birlik vardır.

 

IV. KÜLTÜRÜN İŞLEVLERİ

1- Bireylere, gruplara, toplumlara yaşam için gerekli davranış kalıpları (değerler, yazılı ve yazısız normlar) sunar.

2- Kökleşmiş kültür içerikleriyle (örf, adet, gelenek ve görenekler) bireye toplumsal bir kişilik kazandırır.

3- Bir toplumda, kültürün temel değerleri birey ve gruplara benimsetilerek toplumsal bütünlük ve uyum sağlanır.

4- Grupları, toplumları, ulusları birbirinden ayırır, onları kendilerine özgü kılar. Mesela; bir ülkedeki turist ile o ülkenin halkını ayırt etmemiz gibi.

5- İhtiyaçlara göre şekillendiğinden, ihtiyaçların giderilmesini sağlar.

6- Toplum öğelerini birbirine yaklaştırır ve dayanışmayı sağlar.

7- Kişilerin toplumsal davranışlarının düzenli olmasını sağlayarak, toplumsal düzeni oluşturur. 


Ekleyen : SERKAN DÖRTKAŞ