Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi (1792 - 1922)

DAĞILMA DÖNEMİ (1792 - 1922)

DAĞILMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI :

 III. Selim (1789 - 1807)
 IV. Mustafa (1807 - 1808)
 II. Mahmut (1808 - 1839)
 Sultan Abdülmecid (1839 - 1861)
 Sultan Abdülaziz (1861 - 1876)
 V. Murat (1876)
 II. Abdülhamit (1876 - 1909)
 V. Mehmet Reşat (1909 - 1918)
 VI. Mehmet Vahdettin(1918 - 1922)

 XIX. Yüzyıl Devletler Tablosu :

 Osmanlı Devleti'nde, 18. Yy.'da bütün çabalara rağmen devletin çöküşü önlenememiş, gerek içteki çöküntü, gerekse dışta alınan mağlubiyetler ve büyük toprak kayıpları yüzünden Osmanlı Devleti kendi ayakları üzerinde duramayacak kadar güçsüzleşmiştir. Büyük devletler arasında ki sürtüşmeler ve rekabetten faydalanarak ayakta kalmaya çalışmış, yani denge politikası izlemiştir. 19.y.y.'ın sonlarına kadar İngiltere, 1878 Berlin Antlaşması'ndan sonra Almanya ile yakınlaşmaya girmiştir.

 İngiltere'nin bu yüzyıldaki politikası sömürgelerine giden yoların güvenliğini sağlamaktır. Bu amaçla özellikle Doğu Akdeniz'de zayıf bir Osmanlı Devleti işine geldiğinden Osmanlı'yı Berlin Antlaşmasına kadar desteklemiştir. Bu tarihten sonra Osmanlı - Almanya yakınlaşması meydana gelince Osmanlı'yı parçalamaya yönelik bir politika takip etmiştir.

 İngiltere ile rekabet halinde olan Fransa ise Rusya ve özellikle Almanya karşısında İngiltere ile beraber hareket etmektedir.

 Sıcak denizlere inmek isteyen Rusya , hasta adam olarak gördüğü Osmanlı'nın mirasını paylaşmayı düşünmektedir.

 Almanya ise Prusya krallığı etrafında 1870'de siyasi birliğini tamamlamış, güçlü ve sanayileşmiş bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. İngiltere'nin sömürgelerine göz dikmesi aralarında rekabete yol açmıştır.

 Piyomento Krallığı etrafında siyasi birliğini tamamlayan İtalya sömürge arayışı içindedir.

 Avusturya ise, Balkanlar'ı ele geçirmek ve Doğu Akdeniz'de yeni çıkarlar elde etmek istemektedir.

 DAĞILMA DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI

 Napolyon'un Mısır'ı İşgali (1798 - 1801)

 Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan İhtilal Savaşları'nda büyük başarı kazanan napolyon, İngiltere'nin Akdeniz'deki üstünlüğüne son vermek amacıyla 1798'de Mısır'ı İşgal etmiştir. Osmanlı Devleti İngiltere ve Rusya'dan yardım istemiştir. Fransız donanması Mısır önlerinde İngilizler tarafından yakılmıştır. Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak isteyen Napolyon, Akka Kalesi'ni kuşatmışsa da Cezzar Ahmet Paşa yönetimindeki Nizam-ı Cedit orduları karşısında ilk mağlubiyetini almıştır. 1801 El-Ariş Antlaşması'nı imzalayan Fransa Mısır'dan çekilmiştir.

 Not-1 : Osmanlı - Fransız ilişkileri bu olayla ilk kez bozulmuş, fakat 1804 Sırp İsyanı'ndan sonra tekrar düzelmiştir.

 Not-2 : Osmanlı denge politikası izlemeye başlamıştır.

 Not-3 : Rus donanması ilk kez boğazlardan serbestçe geçmiştir.

 Not-4 : Fransa Doğu Akdeniz'deki etkinliğini kaybetmiştir.

 1806 - 1812 OSMANLI - RUS SAVAŞI :

 Nedenleri :

 - Rusya'nın geçici olarak işgal ettiği Ege Adaları'nı Fransız tehlikesi sürdüğü gerekçesiyle boşaltmaması
 - Ruslar'ın Mora, Eflak, Boğdan ve Sırpları kışkırtması
 - Osmanlı'nın Rusya yanlısı tavır izleyen Eflak ve Boğdan beylerini görevden alması
 - Boğazlar'ı Ruslar'a kapatması
 - Napolyon'un Osmanlılar'ı kışkırtması yüzünden savaşlar başlamıştır. Napolyon'un iki yüzlülüğü sebebiyle yalnız kalan Osmanlı Devleti mağlup olarak barış istemiştir.

 1812 Bükreş Antlaşması :

 - Baserabya Rusya'ya bırakılacak
 - Prut Nehri sınır olacak
 - Rusya savaşta işgal ettiği Eflak ve Boğdan'dan çekilecek
 - Sırplara imtiyaz verilecektir.

 Not : İlk kez bir azınlığa imtiyaz verilmiştir.Bu daha sonra diğer azınlıklara da yol göstermiştir.

 MİLLİYETÇİLİK İSYANLARI(ULUSÇULUK HAREKETLERİ)

 ** Sırp İsyanı (1804 - 1878)

 Sebepleri :

 ¨ Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımı
 ¨ Rusya'nın kışkırtması
 ¨ Osmanlı merkezi otoritesinin bozulması
 ¨ Gönderilen yöneticilerin haksız davranışları
 ¨ Osmanlı Avusturya savaşlarında Sırbistan'ın savaş alanı haline gelmesi

 İlk isyan 1804'de Kara Yorgi tarafından çıkarılmış, Rus savaşları yüzünden uzun süre bastırılamamıştır. 1812 Bükreş Antlaşması ile imtiyazlar elde eden Sırplar, 1829 Edirne Antlaşması ile özerklik kazanmış, 1878 Berlin Antlaşması ile de bağımsızlıklarını elde etmişlerdir.

 Not : Sırplar Osmanlı'ya karşı ilk ayaklanan millettir.

 ** Yunan İsyanı (1820 -1829) :

 Sebepleri :

 ¨ Milliyetçilik akımı
 ¨ Rusya'nın kışkırtması
 ¨ Avrupa Devletlerinin Rumlar'ı eski Yunan uygarlığının temsilcileri olarak kabul etmeleri
 ¨ Etnik-i Eterya'nın çalışmaları
 ¨ Osmanlı yönetimindeki bozulmalar
 ¨ Rum aydınlarının çalışmaları

 İlk isyan 1820'de Eflak'ta çıkmış, fakat Tepedelenli Ali Paşa tarafından bastırılmıştır. Ali Paşa'nın Osmanlı yöntemiyle arasının bozulup isyan etmesiyle uygun ortamı bulan Rumlar 1821'de Mora'da isyan etmişler, Avrupa devletlerinin de desteğini alan isyan bastırılamamıştır. Mısır valisi Kavalalı Mahmet Ali Paşa'dan yardım istenmiş, Mehmet Ali Paşa Mora ve Girit valiliğine karşılık yardım ederek isyanı bastırmıştır. Buna kızan Avrupa devletleri, Navarin'de Osmanlı ve Mehmet Ali Paşa donanmasını yakmışlardır. Osmanlı Devleti tazminat istemiş, buna karşılık Avrupa devletleri Yunanistan'ın bağımsızlığını teklif etmişlerdir. Kabul edilmeyince Fransa geçici olarak Mora'yı İngiltere İskenderiye'yi işgal etmiştir. Rusya ile savaş açmıştır. Yapılan savaşı kaybeden Osmanlı Devleti, 1829 - Edirne Antlaşması ile Yunanistan'ın bağımsızlığını tanımıştır.

 1827 - 1829 OSMANLI - RUS SAVAŞI :

 1826 Yılında Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, yerini dolduracak bir ordu kurulamamıştı. Ordusunu ve donanmasını kaybeden Osmanlı Devleti Rusya karşısında başarılı olamamış, Ruslar doğuda Erzurum'a, batıda Edirne'ye kadar ilerlemişlerdir. Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kalmıştır.

 - 1829 Edirne Antlaşması :

 ¨ Yunanistan bağımsız olacak (ilk kez bir azınlık bağımsızlık kazandı.)
 ¨ Sırplar'a özerklik verilecek (ilk kez bir azınlık özerklik kazandı.)
 ¨ Eflak ve Boğdan Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı kalacak fakat buralara imtiyaz verilecek (Romanya'nın temelleri atılmıştır.)
 ¨ Osmanlı Devleti 8.500.000 lira savaş tazminatı ödeyecek
 ¨ Doğu'da Batum'a kadar olan topraklar Rusya'ya bırakılacak

 Not-1 : Küçük Kaynarca'dan sonra imzalanan en ağır anlaşmadır.

 Not-2 : Fransa'nın Cezayir'i işgaline zemin hazırlamıştır. (Kuzey Afrika'da kaybettiğimiz ilk topraktır - 1830)

 Not-3 : Mısır sorununa sebep olmuştur.

 MISIR SORUNU

 Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır'da güçlü bir yönetim,ekonomi, ordu ve donanma oluşturmuştu. Mora İsyanı'nın bastırılmasında yardım istenince, Mora ve Girit valiliğini istemiş fakat Edirne antlaşmasıyla Mora'da Yunanistan kurulunca, Mora'ya karşılık Suriye valiliğini istemiştir. II. Mahmut Girit'i vermekle beraber Suriye valiliğini vermemiş, bunun üzerine Mehmet Ali Paşa isyan etmiştir. Oğlu İbrahim paşa komutasındaki Mısır ordusu Suriye'yi ele geçirmiş,Osmanlı ordusunu Adana ve Konya'da mağlup ederek Kütahya'ya kadar ilerlemiştir. İstanbul tehlikeye girince II. Mahmut Rusya'dan yardım istemek zorunda kalmıştır. Rus donanma ve ordusu İstanbul önlerine gelince bu durumdan İngiltere ve Fransa rahatsız olmuştur. Onların müdahalesi ile sorun uluslar arası bir hal almış ve Kütahya Antlaşmasıyla belli bir süre için çözüme kavuşturulmuştur.

 1833 Kütahya Antlaşması :

 ¨ Mehmet Ali Paşa'ya Mısır valiliğine ek olarak Suriye ve Girit valiliği
 ¨ Oğlu İbrahim Paşa'ya Cidde valiliğine ek olarak Adana valiliği verilmiştir.

 Not-1 : Osmanlı Devleti'nin bir valisi karşısında mağlup olması güçsüzlüğünü ortaya koymuştur.

 Not-2 : İki taraf da antlaşmadan memnun kalmamıştır.

 HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI (1833) : II. Mahmut , Mehmet Ali Paşa'dan çekindiği, İngiltere ve Fransa'ya da güvenmediği için Rusya'yla ittifak yapma yoluna gitmiştir. Bu antlaşmaya göre ;

 * Osmanlı Devleti bir saldırıya uğrarsa Rusya ordu ve donanma yardımı yapacak, fakat masraflarını Osmanlı karşılayacak.
 * Rusya saldırıya uğrarsa, Osmanlı Devleti Boğazları kapatacak.
 * Antlaşma 8 yıl geçerli olacak

 Not : Böylece Boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır. Antlaşma İngiltere ve Fransa'nın tepkisine sebep olurken, Rusya amacına bir adım daha yaklaşmıştır. Osmanlı Devleti egemenlik hakkını kullanarak son kez Boğazlar'la ilgili olarak kendisi karar vermiştir.

 ** BALTA LİMANI ANTLAŞMASI (1838)

 8 Yıl sürecek antlaşmanın sonuna yaklaşılması ve Mehmet Ali Paşa'yla gerginliğin devam etmesi, Mısır ve Boğazlar sorununda İngiltere'nin desteğini almak isteyen Osmanlı Devleti'ni İngiltere ile antlaşma imzalamaya sevketmiştir. Böylece İngiltere'ye çok geniş ayrıcalıklar verilmiştir.

 MISIR SORUNU'NUN ÇÖZÜMLENMESİ :

 Kütahya Antlaşması ile elde ettiği topraklarla yetinmek istemeyen M. Ali Paşa ve verdiği toprakları geri almak isteyen II. Mahmut arasında 1839 Nizip Savaşı meydana gelmiştir. Osmanlı ordu ve donanması mağlup olmuş, mağlubiyet haberi İstanbul'a gelmeden ölen II. Mahmut'un yerine Abdülmecit tahta çıkmıştır.

 Hünkar İskelesi Antlaşması'na göre Rusya'nın yardım istemesinden çekinen İngiltere Mısır sorununu uluslar arası bir konferansa çekmiş, Fransa hariç Avrupa'nın büyük devletlerinin katıldığı bir antlaşma imzalanmıştır.

 ** 1840 Londra Mukavelenamesi

 ¨ Mısır hukuken Osmanlı Devleti'nin olacak, yönetimi Mehmet Ali Paşa ve ailesine verilecek(Mısır Hidivliği)
 ¨ Suriye, Girit, Adana, Cidde, Osmanlı'ya geri verilecek
 ¨ Mısır Osmanlı'ya yıllık vergi ödeyecektir.

 Not-1 : Mısır iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Osmanlı Devletine bağlı eyalet durumuna gelmiştir.

 Not-2 : Fransa'ya güvenerek antlaşmaya uymayan M. Ali Paşa, Osmanlı - İngiliz donanmasına yenilince antlaşmaya uymuştur.

 BOĞAZLAR SORUNUNUN ÇÖZÜMLENMESİ

 Hünkar iskelesi Antlaşması'nın süresinin dolması üzerine bu antlaşmanın yenilenmesini engellemek isteyen İngiltere sorunu uluslararası bir konferansa taşımıştır. İngiltere, Rusya, Fransa, Prusya, Avusturya ve Osmanlı Devleti katılmıştır.

 1841 Londra Antlaşması (Londra Boğazlar Sözleşmesi) :

 ¨ Boğazlar Osmanlı Devleti egemenliğinde olacak
 ¨ Savaş gemileri geçemeyecek fakat ticaret gemilerinin boğazlardan geçşi serbest olacaktır.

 Not-1 : İlk kez Boğazlar'ın durumu uluslar arası bir konferansta belirlenmiştir.

 Not-2 : Rusya Hünkar İskelesi'yle elde ettiği hakları kaybetmiştir.

 Not-3 : İngiltere ve Fransa Akdeniz'deki güvenliklerini sağlamışlardır.

 Not-4 : Osmanlı'nın Boğazlar üzerindeki mutlak egemenliği sona ermiştir.

 KIRIM SAVAŞI (1853 - 1856)

 Sebepleri :

 - Rusya'nın sıcak denizlere inmek istemesi
 - Boğazlar üzerinde söz sahibi olabilmek için Hünkar İskelesi'ne benzeyen bir antlaşma yapmak konusunda Osmanlı'ya baskısı
 - Balkan toplumlarının kışkırtması
 - Kutsal yerler sorunu
 - İstanbul'a elçi olarak gönderilen prens Mençikof'un saygısız ve tutarsız istek ve davranışları

 Rusya Osmanlı'ya savaş açarak doğudan ve batıdan taarruza geçmiştir. İngiliz ve Fransız donanmasının Boğazlar'dan geçerek, İstanbul önlerine gelmesine kızan Ruslar, Sinop limanında bulunan Osmanlı donanmasını yakmıştır. (1853 Sinop Baskını). Rusya'nın güçlenmesi, Boğazlar'da söz sahibi olması ve Akdeniz'e inmesi Avrupa devletlerinin çıkarlarına ters düşmekteydi. Bu amaçla İngiltere, Fransa ve Piyemento Osmanlı'nın yanında savaşa katıldılar. Müttefik orduları karşısında Rusya tutunamayarak mağlup oldu. Rus yönetiminde de değişiklik olmuş, yeni Çar barış istemiştir. Paris'teki barış görüşmelerine İngiltere, Fransa, Piyemento, Avusturya, Prusya, Rusya ve Osmanlı Devleti katılmıştır.

 1856 Paris Antlaşması :

 ¨ Karadeniz tarafsız bir bölge olacak, burada Osmanlı ve Rusya donanma ve tersane bulunduramayacak

 Yorum : Osmanlı Devleti galip geldiği savaşta mağlup muamelesi görmüştür.

 ¨ Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak ve toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altında olacak

 Yorum-1 : Böylece Avrupa devletler hukukundan faydalanacak ve Rusya karşısında toprak bütünlüğü korunmuş olacaktır.

 Yorum-2 : Osmanlı Devletinin kendi topraklarını koruyamayacak kadar güçsüz olduğu ortaya çıkmıştır.

 ¨ Osmanlı ve Rusya savaşta işgal ettiği yerlerden geri çekilecek
 ¨ Eflak ve Boğdan'a özerklik verilecek
 ¨ Boğazların durumu 1841 Londra Antlaşması'na göre olacak
 ¨ Tuna Nehri'nin yönetimi bir komisyona bırakılacak ve ticaret gemilerine açık olacak
 ¨ Avrupa devletleri Osmanlı'nın yapacağı ıslahatlara karışmayacak.

 Not-1 : Paris Konferansı esnasında Osmanlı Devleti Islahat Fermanı'nı hazırlayarak konferansa sunmuştur. (iç işlerine karışılmasını önlemek amacıyla).

 Not-2 : Rusya, Küçük Kaynarca ve Edirne Antlaşması ile elde ettiği hakları kaybetmiştir.

 Not-3 : Osmanlı Devleti ilk kez Kırım Savaşı esnasında Abdülmecit zamanında 1854'de İngiltere'den borç almıştır.

 Not-4 : Islahat Fermanı'nın antlaşma metninde yer alması Avrupa'nın içişlerimize karışmasına zemin hazırlamıştır.

 1877 - 1878 OSMANLI - RUS SAVAŞI (93 HARBİ)

 Sebepleri :

 - Almanya ve İtalya'nın siyasi birliğini kurmasıyla Avrupa'da meydana gelen gelişmelerden Rusya'nın faydalanmak istemesi.
 - Kırım Savaşı'yla kaybettiği hakları elde etmek istemesi
 - Karadeniz kıyılarını silahlandırmak istemesi
 - Bosna - Hersek, Sırbistan, Romanya, Karadağ ve Bulgaristan'da kışkırtmalarda bulunarak isyanlar çıkartması.
 - Osmanlı Devleti'nin kuvvet kullanarak isyanları bastırması ve Rusya yanlısı beyleri görevden alması

 - Böylece Balkan bunalımının ortaya çıkması
 - Balkan bunalımını görüşmek için toplanan Berlin, Londra, İstanbul konferansları kararlarının Osmanlı Devleti'nce kabul edilmemesi

 Not : İstanbul konferansı toplandığı esnada Jön Türkler'in gayretleriyle Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmasını engellemek için Kanuni Esasi ilan edilerek I. Meşrutiyet Dönemi başlamıştır. (23 Aralık 1876)

 Rusya ile yapılan savaşta ağır mağlubiyetler alınmış, Ruslar doğudan Erzurum'a batıdan İstanbul yakınlarında Yeşilköy'e kadar ilerlemişlerdir. Osmanlı Devleti barış istemiştir.

 1878 Ayestefanos (Yeşilköy) Antlaşması :

 - Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacak
 - Batum, Kars, Ardahan, Artvin, Doğu Beyazıt ve Eleşkirt Rusya'ya bırakılacak
 - Büyük bağımsız Bulgaristan kurulacak
 - Osmanlı savaş tazminatı ödeyecek (30 milyon)
 - Bosna - Hersek'e muhtariyet verilecek
 - Yunanistan'a Teselya bölgesi verilecek
 - Ermeni ve Rum azınlıklara ayrıcalıklar verilecektir.

 Not : Rusya tarihi emellerine ulaşma yolunda önemli bir adım atmıştır. Balkanlar ve boğazlarda elde ettiği haklar özellikle İngiltere ve Avusturya'nın çıkarlarına ters düşmüştür.

 Denge politikası izleyen II. Abdülhamit'in müracatı ile Avrupa devletlerinin baskısıyla Berlin Antlaşması imzalanmış ve Ayestefanos yürürlüğe girememiştir. Ölü doğmuş bir antlaşmadır. (Sevr ile ortak yanı)

 1878 Berlin Antlaşması :

 - Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacak
 - Batum, Kars, Ardahan ve Artvin Rusya'ya bırakılacak fakat Doğu Beyazıt ve Eleşkirt Osmanlı'da kalacak
 - Bulgaristan üçe ayrılacak; Makedonya Osmanlı'da kalacak, Doğu Rumeli Hıristiyan bir valinin yönetiminde imtiyazlı bir eyalet olacak, asıl Bulgaristan ise Osmanlı'ya bağlı özerke bir prenslik olarak kalacak.
 - Savaş tazminatı 60 milyona çıkarılacak
 - Bosna - Hersek Osmanlı'ya ait olacak fakat yönetimi Avusturya'ya bırakılacak
 - Yunanistan'a Teselya bölgesi verilecek
 - Ermeni ve Rum azınlıklara ayrıcalıklar verilecektir.

 Not : 19. Y.y. da imzalanan en ağır antlaşmadır. Rusya, Balkanlar ve Boğazlar üzerinde Ayestefanos ile elde ettiği hakları kaybetti. İngiltere ile Avusturya en karlı çıkan devletlerdir. Osmanlı Devleti açısından önemli bir değişiklik olmamış, yalnız Rusya'nın Osmanlı'yı parçalama emellerine set çekilmiştir. Ermeni meselesi ortaya çıkmıştır. Osmanlı Alman yakınlaşması başlamıştır. İngiltere, Osmanlı'yı korumaya yönelik politikasını değiştirmiş, bundan sonra parçalamaya çalışmıştır. Osmanlı Devleti'nin tek kazancı Doğu Beyazıt olmuş, Kıbrıs gibi önemli bir üs kaybedilmiştir.

 DAĞILMA DÖNEMİ ISLAHATLARI

 II. MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI (1808 -1839)

 II. Mahmut zamanında hemen her alanda ve Avrupa direkt taklit edilerek ıslahatlar yapılmıştır.

 - Askeri Alanda :

 ¨ Alemdar Mustafa Paşa tarafından Nizam-ı Cedit'e benzeyen yeni bir ordu kurulmuştur. Fakat Yeniçeriler tepki göstererek isyan etmişler. Alemdar Mustafa Paşa öldürülmüş ve kurulan Sekban-ı Cedit ocağı kapatılmıştır.
 ¨ II. Mahmut yeniçerilerden oluşan Eşkinci adıyla yeni bir ocak kurmuşsa da talim yapmak istememeleri yüzünden ocağı kapatmıştır.
 ¨ 1826 Vakay-ı Hayriye : 1826 da halkın ve ulema sınıfının da desteğiyle Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, bu olaya Vakay-ı Hayriye denmiştir.

 Not : Padişahların devlet üzerindeki otoritesi yeniden sağlanmış, ayrıca ıslahatların önündeki en büyük engel kaldırılmıştır.

 ¨ Yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kurulmuştur.
 ¨ Seraskerlik makamı kurulmuştur.

 - Yönetim Alanında :

 ¨ Sened-i İttifak (1808) : Ayanlar ile yapılan bir antlaşmadır. Buna göre, ayanlar devlete itaat edecek ve yeniliklere karşı çıkmayacak, buna karşılık bulundukları bölgelerde vergi ve asker toplayabileceklerdir.

 Not : Hükümdarın yetkilerinin ilk kez sınırlandırılması bakımından Magna Charta'ya benzer. Zorla imzalatılmamış olması bakımından farklılık gösterir.

 ¨ Divan kaldırılmış yerine nazırlıklar (bakanlıklar) kurulmuştur.
 ¨ Memurlara rütbe ve nişan sistemi getirilmiştir.
 ¨ İlk kez nüfus sayımı yapılmıştır. (Askeri amaçlı)
 ¨ İller merkeze bağlanmıştır.
 ¨ Dirlik sistemi kaldırılmıştır. (Memurlara maaş bağlandı)
 ¨ Dar'üş-Şuray-ı Bab-ı Ali (ıslahatlara öncülük etmek için), Dar'üş-Şuray-ı Askeri (askerlik işlerini düzenlemek için), Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye (adalet işlerini düzenlemek için) kurulmuştur.

 ¨ Muhtar tayinleri yapılmıştır.

 - Eğitim ve Kültürel Alanda :

 ¨ II. Mahmut resmini yaptırarak devlet dairelerine astırdı.
 ¨ Posta, polis ve karantina teşkilatları kuruldu.
 ¨ Memurlara fes ve pantolon giyme zorunluluğu getirildi.
 ¨ Avrupa tarzı okullar açılmış, bu da eğitimde ikiliklerin çıkmasına sebep olmuştur. (Rüşdiye, Tıbbıye, Harbiye, Enderun'un yerine Mekteb-i Maarif-i Adliye)
 ¨ İlk kez Avrupa'ya öğrenci gönderildi.
 ¨ İstanbul'da ilk öğretim zorunlu hale getirildi.

 ¨ Takvim-i Vakayi adlı ilk resmi gazete çıkarıldı.
 ¨ Yabancı müzik serbest bırakıldı.

 - Ekonomik Alanda :

 ¨ İngilizler'le Balta Limanı Antlaşması yapıldı (1838).
 ¨ Yerli malı kullanımı teşvik edildi.
 ¨ Yerli tüccarların rekabet edebilmesi için gümrük kolaylıkları getirildi.
 ¨ Memurların ve askerlerin elbiselerinin yerli kumaştan yapılmasına çalışıldı.

TANZİMAT DÖNEMİ (1839 -1876) :

 - Tanzimat Fermanı (Gülhane-i Hatt-ı Hümayun) (1839) :

 Boğazlar ve Mısır sorununda Avrupa devletlerinin desteğini almak ve azınlıklara imtiyaz verme baskılarına son vermek amacıyla Abdülmecid zamanında Dışişleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmış ve Gülhane parkında okunmuştur. II. Mahmut döneminde başlayan batılı toplum oluşturma çalışmalarına hız vermiştir.

 Osmanlı Devleti'nde bütün ıslahatlarda olduğu gibi Tanzimat Fermanı'nda da yenilik isteği halktan değil yönetici tabakadan gelmiştir. (Meşrutiyetler hariç). Tanzimat Fermanı ilk kez padişahın üzerinde bir kanun gücü olduğunu göstermiştir. (Bu yönüyle Magna Charta'ya benzer). Bir hukuk devleti olma yolunda önemli bir adımdır, anayasacılık hareketi başlamıştır.

 Maddeleri :

 ¨ Halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.
 ¨ Askerlik, vatan hizmeti haline getirilmiş, askere alma ve terhis işlemleri belirli kurallara göre yapılacaktır.
 ¨ Vergiler, herkesin gelirine göre alınacaktır.
 ¨ Kanunlar herkese eşit uygulanacak ve mahkemeler açık olacak
 ¨ Herkese mal, mülk, edinme ve istediği gibi tasarruf hakkı sağlanacak.
 ¨ Rüşvet ve iltimas önlenecek.

 Not-1 : Mülkiyet hakkı güvence altına alınmıştır.

 Not-2 : Batılılaşma hareketi hızlanmıştır.

 Tanzimat Dönemi Yenilikleri :

 - Islahat Fermanı ilan edilmiştir (1856)
 - İl genel meclisleri kurulmuştur.
 - İltizam yolu ile aşar vergisi toplama usulü kaldırılmış, maliye bakanlığı tarafından toplanması kararlaştırılmıştır.
 - Cizye miktarının belirlenmesi işi patrikhaneye verilmiştir.
 - İlk kağıt para basılmıştır. (Kaime - 1844)
 - İlk dış borç İngiltere'den alınmıştır. (Kırım Harbi esnasında - 1854)

 - İlk demiryolu hattı kurulmuştur. (İzmir - Aydın hattı)
 - İlk telgraf okulu açılmıştır.
 - Eğitim bakanlığı kurulmuş, okullar ilk, orta, lise ve yüksekokul diye kısımlara ayrılmıştır.
 - Öğretmen okulları ve mülkiye mektebi açılmıştır.
 - Kız öğrenciler ilk kez okullara alındı.
 - Şer'i kanunların yanında Avrupai tarz kanunlar yapılmış bu da hukukta ikilik ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Islahat Fermanı (1856) :

 Kırım savaşı'nın sonunda 1856'da Paris'te toplanan barış konferansına sunulmuştur.

 Not : Fermanın sunulmasındaki amaç Osmanlı Devleti üzerindeki baskıları azaltmak konferanstan olumlu sonuçlar almak ve iç işlerimize karışmalarını engellemek olmakla beraber Avrupa devletlerinin iç işlerimize müdahalesine daha fazla zemin hazırlamıştır.

 Ferman daha çok hıristiyan azınlığa ve onların haklarını, ayrıcalıklarını genişletmeye yöneliktir.

 Maddeleri :

 - Din ve mezhep özgürlüğü sağlanacaktır.
 - Okul, kilise, hastahane gibi binaların tamiri ve yeniden inşaası sağlanacaktır.
 - Hıristiyan ve yahudi azınlığı küçük düşürücü sözler yasaklanmıştır.
 - Hıristiyan azınlıklara devlet memurlarına ve çeşitli okullara girme imkanı verilmiştir.
 - Mahkemelerin açık yapılması, herkesin kendi dinine göre yemin etmesi, hapishanelerin ıslahı ve kanunların azınlıkların diline çevrilmesi kararlaştırılmıştır.

 - İşkence, dayak ve angarya kaldırılmıştır.
 - Vergiler herkesin gelirine göre alınacak
 - Azınlıklara bedelli askerlik getirildi.
 - Hıristiyanlar da il genel meclisine üye olabilecekler
 - Yabancılara da vergilerini vermek şartıyla mal mülk sahibi olma imkanı verilmiştir.
 - Azınlıklara da banka, şirket, okul açma imkanı verilmiştir.

 Not : Müslüman halka bir ayrıcalık getirmezken gayr-ı müslim halkın hakları daha da genişletilmiştir.

 I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ (1876)
 Balkan bunalımını görüşmek üzere İstanbul Konferansı toplandığı esnada Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmasını engellemek için 23 Aralık 1876'da Osmanlıcılık fikrini savunan Jön Türklerin gayretleriyle Kanun-i Esasi ilan edilerek Meşrutiyet dönemi başlamıştır. Meclisi Ayan ve Mebusan olmak üzere iki tane meclis açılmıştır. Ayanlar meclisi üyeleri padişah tarafından seçilir ve ölene kadar üye kalırlar. Meclis-i Mebusan üyeleri 50.000 kişide 1 olmak üzere halk tarafından seçilir. Anayasaya göre yürütmeden padişah ve hükümet, yasamadan meclis sorumludur. Fakat son söz padişahındır. Hükümet padişaha karşı sorumludur. Padişahın meclisi açma kapatma yetkisi vardır.

 Not-1 : Halk padişahın yanında ilk kez yönetime katılmıştır.
 Not-2 : 93 harbini bahane eden II. Abdülhamit meclisi fethetmiştir.
 Not-3 : 1881'de dış borçlarımızla ilgili Duyun-ı Umumiye (dış borçlar genel idaresi) kurulmuştur.

 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ (1908)
İttihat ve Terakkiciler'in baskıları sonucu II. Abdülhamit 1908 Reval Görüşmeleri sırasında meşrutiyeti yeniden ilan etmiştir. Türkçülük fikri devlet üzerinde etkili olmaya başlamıştır.

Not : II. Meşrutiyet ile yönetimi fiilen ele geçiren İttihat ve Terakkiciler 1913 Bab-ı Ali baskını ile iktidarı resmen ele geçirmişlerdir. (23 Ocak 1913)
Bir takım yeniliklerle yürürlüğe giren Anayasaya göre padişahın meclisi açma, kapatma yetkisi sınırlandırılmış, hükümet meclise karşı sorumlu hale gelmiş, devlet kademelerine gelebilmek için müslüman olma şartı kaldırılmıştır.

31 Mart Vak'ası (13 Nisan 1909)

İttihat ve Terakki yönetiminden memnun olmayanlar ve muhalifler isyan etmişler, Selanik' te oluşturulan Mahmut Şevket Paşa komutasındaki hareket ordusu gelerek isyanı bastırmıştır.

 Not-1 : Rejimi değiştirmeye yönelik ilk isyan hareketidir.

 Not-2 : II. Abdulhamit isyanla alakalı görülerek meclis kararıyla tahttan indirilmiştir.

 Not-3 : Mustafa Kemal bu orduda Kurmay Yüzbaşı olarak görev yapmıştır.

 Not-4 : Bu dönemde kız öğrenciler için yüksekokul açıldı.


Ekleyen : dersimiz.com