Osmanlı İmparatorluğunda İlkler

Osmanlı İmparatorluğunda İlkler

1.İlk Osmanlı Padişahı Osman Bey Dir.
2.Osmanlıların İlk Başkenti Söğüt Dür.
3.Osmanlılarda İlk Defa Beylikten Devlete Geçiş Orhan Gazi Zamanında Olmuştur.
4.İlk Osmanlı Veziri Alladdin Paşa Dır.
5.İlk Vakfı Orhan Bey Kurdu.
6.İlk Düzenli Ordu Orhan Bey Zamanında Kuruldu.
7.İlk Para Orhan Bey Zamanında Bastırıldı. 1327
8.İlk Medrese İznik Te Orhan Bey Tarafından Kuruldu.
9.Rumeli'ye Geçiş İlk Defa Orhan Beyin Kardeşi Süleymen Paşa İle Olmuştur.
10. Rumeli De İlk Üss Çimpe Kalesi Dir.
11. Osmanlılara Katılan İlk Beylik Karesi Beyliği Dir.
12. İlk Altın Para Fatih Zamanında Bastırıldı.
13. İlk Kapan-I Derya Baltaoğlu Süleyman Bey Dir.
14. Topçu Birliği İlk Defa I.Murat Zamanında Kuruldu.
15. Karamanoğulları İle İlk Savaşı I.Murat Yaptı.
16. Top İlk Defa I. Kosova Savaşı 'Inda Kullanıldı.
17. Savaş Alanında Şehit Düşen İlk Padişah I. Murat Olmuştur.
18. Haçlılarla İlk Defa Sırpsındığı Savaşı 'Inda Karşılaşıldı.(1364)
19. İlk Yeniçeri Ocağı I. Murat Zamanında Kuruldu.
20. İstanbul İlk Defa Yıldırm Bayezıd Tarafından Kuşatıldı.
21. Anadolu Türk Birliği İlk Defa Yıldırım Bayezıd Tarafından Kuruldu.
22. Osmanlılara Orta Avrupa Nın Kapıları İlk Defa Niğbolu Zaferi İle Açıldı.(1396)
23. Anadolu Türk Birliği İlk Defa Ankara Savaşı Sonunda Bozuldu.(1402)
24. Osmanlılarda İlk Taht Kavgaları Fetret Devri' İnde Oldu.
25. İlk Deniz Savaşı Çelebi Mehmet Zamanında Venedikliler İle Oldu.
26. İlk Sürre Alayı Çelebi Mehmet Zamanında Düzenlendi.
27. Kendi İsteği İle Taht'tan Çekilen İlk Padişah Iı.Murat Olmuştur.
28. Avrupalılar İlk Kez Türkleri Balkanlardan Atamayacaklarını Iı.Kosova Savaşı 'Indan Sonra Anladılar.
29. Padişah Emriyle Öldürülen İlk Sadrazam Çandarlı Halil Paşa Dır.
30. İlk Kez Balkanların Fethini Tamamlayan Fatih Dir.
31. Havan Topu İlk Defa İstanbul'un Fethinde Kullanıldı.
32. İlk Osmanlı Kanunları Fatih Kanunnamesi Dir.dersimiz.com
33. Fatih Kanunnamesi Osmanlı Devletinin İlk Anayasası Niteliğindedir.
34. Kalelerin Topla Yıkılabileceği İlk Kez İstanbul Fethi İle Anlaşıldı.
35. İlk Kapitülasyonlar Orhan Bey Döneminde Raguza Cumhuriyeti' Ne Verildi.
36. Vezir-İ Azamlar İlk Defa Fatih Zamanında Divana Başkanlık Etmişlerdir.
37. İpekyolu İlk Defa Fatih' İn Kırım'ı Fethiyle Osmanlı Denetimine Girmiştir.
38. İlk Defa Osmanlı Tahtına İki Kez Çıkan Iı.Murat ,Son Kez Çıkan Iı.Mustafa Dır.
39. Dünyada İlk Defa Yivli-Setli Toplar Iı.Bayezıd Zamanında Yapılmıştır
40. İlk Defa Avrupa Devletlerinin Osmanlı Devletinin İç İşlerine Karışmasına Neden Olan Olay Cem Sultan 'In Papaya Sığınmasıdır.
41. Osmanlı Devletli İran İle İlk Büyük Savaşı Çaldıran Savaşı Dır.(1514)
42. Osmanlı Padişahlarından İlk Halife Yavuız Dur.
43. Osmanlıların Kuzey Afrika Daki Hakimiyeti İlk Defa Mısır 'In Fethiyle Başlamıştır.
44. Yavuz'un Mısır Ve Hicaz'ı Feth Etmesiyle Baharat Yolu İlk Defa Osmanlıların Denetimine Girdi.
45. Kanuni'nin Rumeli Ye Yaptığı İlk Sefer Belgrad Seferidir.
46. Viyana İlk Defa Kanuni Tarafından Kuşatıldı.(1529)
47. Preveze Deniz Savaşından Sonra Türkler İlk Defa Akdeniz De Üstünlüğü Ele Geçirdiler.(1538)
48. Kaptan-I Derya ,Reis'ül -Küttap İlk Defa Kanuni Zamanında Divan Üyesi Oldu.
49. Osmanlılarla İran Arasında İmzalan İlk Antlaşma Amasya Anatlşaması Dır.(1555)
50. İlk Defa Sefere Çıkmayan Padişah Iı.Selim Dir.
51. İlk Defa İstanbul'da Doğan,İstanbul'da Ölen Padişah Iı.Selim Dir.
52. Osmanlı Tarihinde İlk Defa Kanun-U Kadim(Yeniçeri Ocağına Asker Alma Kanunu)Iıı.Murat Zamanında Bozuldu.
53. İlk Defa Sultan I.Ahmet Zamanında Şehzadeleri Sancaklara Gönderme Uygulaması Kaldırıldı.
54. Osmanlı İmparatorluğu Avusturya Ya Karşı Siyasal Üstünlüğünü Ve Yaptırım Gücünü İlk Defa Zitvatorok Antlşaması İle Kaybetti.(1606)
55. Osmanlı Tarihinde Askerler Tarafından Öldürülen İlk Padişah Genç Osman (Iı.Osman) Dır.
56. Osmanlılarda İlk Bütçeyi Tarhuncu Ahmet Paşa Yapmıştır.
57. İlk Türk İran Sınırı Kasr-I Şirin Antlaşması İle Çizildi.(1639)
58. Çeşitli Şartlar İleri Sürerek,Göreve Gelen İlk Vezir ,Köprülü Mehmet Paşa Dır.
59. Osmanlılar İlk Defa Karlofça (1699) Ve İstanbul(1700) Antlaşmaları İle Toprak Kaybetti.
60. Osmanlıların Rusya İle İmzaladığı İlk Antlaşma 1681 Çehrin(Bahçesaray)Antlaşmasıdır.
61. Osmanlıların Kaybettiği İlk Beylik Erdel Beyliği Dir.
62. Osmanlı Devleti İlk Defa Pasarofça Antlşamasından Sonra Avrupa Dan Geri Kaldığını Anlamıştır.
63. Osmanlı Devleti İlk Defa Pasarofça Antlaşmasından Sonra Lale Devrinde Avrupa Yı Örnek Alarak Islahatlar Yapmıştır.
64. Avrupa Ya İlk Elçiler Lale Devrinde Paris Ve Viyana Ya Gönderildi.
65. Osmanlılarda İlk Matbaa Gayrimüslimler (Yahudi-Ermeni)Tarafından Açılmıştır.(15 Yy)
66. Osmanlılarda İlk Türk Matbaası Lale Devrinde İbrahim Müteferrika Tarafından Açıldı.(1727)
67. İlk Kağıt Fabrikası Lale Devrinde Yalova Da Kuruldu.
68. İlk İtfaiye Örgütü Lale Devrinde Kuruldu.
69. Askeri Alanda İlk Islahatı I.Mahmut Yapmıştır.
70. İlk Mühendis Okulu 1731 Yılında Kara Mühendis (Mühendishane-İ Berri Hümayun)Adıyla I. Mahmut Tarafından Kuruldu.
71. İlk Defa Kapitülasyon Lar 1740 Yıllında Sürekli Hale Getirildi.
72. İlk Defa Osmanlı Devletinden Halkı Türk Ve Müslüman Olan Bir Toprak Parçası(Kırım)Küçük Kaynarca Antlşması İle Koparılmıştır.(1774)
73. Ruslar İlk Kez Küçük Kaynarca Antlşması İle İç İşlerimize Karışma Hakkını Elde Etmiştir.
74. Rusya Ya İlk Kapitülasyonlar Küçük Kaynarca Antlşması İle Verildi.
75. Ulufe Alım-Satımı İlk Defa I. Abdülhamid Tarafından Yasaklanmıştır.
76. İlk Defa Avrupa Orduları Örnek Alınarak Kurulan Ordu Zizam-I Cedid Ordusu Dur.
77. Avrupa Başkentlerinde İlk Devamlı Elçiler Iıı. Selim Zamanında Açıldı.
78. İlk Devamlı Elçilik Londra Ya Açıldı.(1793)
79. Napolyon İlk Yenilgisini Akka Kalesi Önünde Nizam-I Cedid Ordusuyla Yaptığı Savaşta Aldı.
80. Osmanlı Devletinde İlk Milliyetçilik Hareketi Sırp İsyanı Dır.
81. İlk Defa Padişahın Yetkileri Iı. Mahmut'un Ayanlarla İmzaladığı Senedi İttifak La (1808) Azalmıştır.
82. Osmanlı Devletinde Yaşayan Azınlıklara İlk Defa Ayrıcalık Bükreş Antlaşması İle Sırp Lara Verildi.
83. Osmanlı Devletinden Bağımsızlığını Kazan İlk Devlet Yunanistan Olmuştur.(1829-Edirne Antlaşması)
84. Boğazlar Sorunu İlk Defa Hünkar İskelesi Antlkaşası İle Ortaya Çıktı.(1833)
85. İngilizlere İlk Defa Kapitülasyonlar Balta Limanı Ticaret Antlaşması İle Verildi.(1838)
86. İlk Gazete Takvim-İ Vakayi Adıyla Iı. Mahmut Zamanında Çıkarıldı.(1831)
87. Nüfus Sayımı İlk Defa Iı. Mahut Zamanında Yapıldı.(1831)
88. Tımar ,Zeamet Ve Müsadere(Mallara El Koyma) İlk Defa Iı. Mahmut Tarafından Kaldırıldı.
89. İlk Defa Polis Örgütünün Temelleri Iı. Mahmut Zamanında Atılmıştır.
90. İlk Defa Divan Teşkilatı Kaldırılarak Bakanlıklar Iı. Mahmut Zamanında Kuruldu.
91. Öğretim İlk Defa Iı. Mahmut Zamanında Zorunlu Hale Getirildi.
92. İlk Posta Örgütü Iı. Mahmut Zamanında Kuruldu.
93. İlk Defa Tercüme Odası,Yabancı Dil Okulu,Devlet Memuru Yetiştiren Okullar Iı. Mahmut Tarafından Açıldı.
94. İlk Defa Yurt Dışına Öğrenci Iı.Mahmut Zamanında Gönderildi.
95. Kılık-Kıyafette İlk Değişiklik Iı.Mahmut Zamanında Yapıldı.dersimiz.com
96. İlk Defa Padişah Kendi Gücünün Üstünde Bir Gücü Tanzimat Fermenı İle Tanımıştır.
97. Osmanlılarda İlk Kağıt Para Kaime Adıyla 1841 De Abdülmecit Tarafından Bastırıldı.
98. İlk Demir Yolu Hattı Tanzimat Döneminde Döşendi.(1866)
99. Telgraf İlk Defa Tanzimat Döneminde Kullanılmaya Başlandı.(1854)
100. Laik Kanunlar İlk Defa Tanzimat Devrinde Çıkarıldı.
101. Askerliğin İlk Defa Bir Bedele Bağlanması Islahat Fermenı İle Olmuştur.(1856)
102. Osmanlı Devleti Kırım Savaşında Onra Avrupalı Devletlerin Himayesine Girerek İlk Defa Bağımsız Devlet Olma Özelliğini Kaybetmiştir.
103. Osmanlı Devleti Dışarıdan Borç Parayı İlk Defa Kırım Savaşı(1856) Sırasında İngilizlerden I.Abdülmecit Zamanında Almıştır.
104. Osmanlı Devletini Avrupa Devleti Sayılması İlk Defa 1856 Paris Antlaşması İle Kabul Edilmiştir.
105. İlk Osmanlı Anayasası Mithat Paşa Başkanlığında Bir Komisyon Tarafından Hazırlanarak Iı.Abdülhamid Zamanında İlan Edildi.
106. Osmanlı Devletinde ,Halk Yönetime İlk Defa I. Meşrutiyet Döneminde Katıldı.
107. Osmanlı Devletinde Mecelle Hukuku İlk Defa I. Meşrutiyet Döneminde Uygulamaya Konulmuştur.
108. İttihat Ve Terakki Partisi Türk Tarihinde Milliyetçiliği İlk Defa Resmi Bir İdeoloji Haline Getirmiştir.
109. Türk Tarihinde Parti Diktasıyla Yönetim İlk Defa İttihat Ve Terakki Partisi Nin Yönetimiyle Gerçekleşti.
110. İttihat Ve Terakki Partisi (Cemiyeti,Fırkası) Devlet Yönetimini İlk Defa Kesin Olarak I. Balkan Savaşı Sırasında Ele Geçirdi.(Babı Ali Baskını)
111. Balkan Savaşı İlk Defa Karadağ' In Osmanlı Devletine Savaş Açmasıyla Başlamıştır.
112. Osmanlı Tarihinde İlk Denizaltı Filosu Iı. Abdülhamit Zamanında Oluşturuldu.
113. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşından Sonra Paylaşıldığı İlk Antlaşma Sykes-Picot Antlaşmasıdır.


Ekleyen : notbak.com