Türk Edebiyatından İlkler

TÜRK EDEBİYATINDAN İLKLER

 1. Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri: 8.yy’da yazılan Orhun Abideleri
 2. İlk anı: Moğol imparatoru Babürşah’ın  Babürname’si
 3. İlk bibliyografya: Kâtip Çelebi’nin yazdığı Keşfü’z Zünun
 4. Türk edebiyatının ilk tasavvuf şairi:  Ahmet Yesevi
 5. Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı:  Süleyman Paşa’nın yazdığı Sarf-ı Türkî
 6. Edebiyatımızda gezi türünün ilk örneği: Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi
 7. Edebiyatımızda ilk Fabl Örnekleri: Şeyhi'nin Harnamesi
 8. Batılı anlamda ilk Fabl Örnekleri: Şinasi tarafından verildi
 9. İlk  çeviri  romanYusuf  Kamil  Paşa’nın  Fenelon’dan yaptığı Telemak çevirisidir.
 10. İlk yerli roman: Şemsettin Sami’nin Taaşşuk u Talat ve Fitnat (1872)
 11. İlk edebi roman: Namık Kemal’in İntibah eseridir. (1876)
 12. İlk tarihi roman: Namık Kemal Cezmi adlı eseri ( 1880 )
 13. İlk  köy  romanNabizade  Nazım’ın  Karabibik  eseridir. (1890)
 14. İlk  realist  romanRecaizade  Mahmut  Ekrem’in  Araba Sevdası.
 15. İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf’un yazdığı Eylül adlı eser (1901)
 16. İlk Modern roman örnekleri: Halit Ziya Uşaklıgil’in Mavi ve Siyah (1897), Aşk-ı Memnu (1900)
 17. İlk tezli ( bir görüşü savunan ) roman: Nabizade Nazım’ın Zehra’sıdır. (1896)
 18. İlk öykü örnekleri: Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i Rivayet (1870-1895)
 19. Batılı anlamda ilk öykü: Samipaşazade Sezai’nin Küçük Şeyler’idir. (1892)
 20. İlk   tiyatro   çevirisi:   Ahmet   Vefik   Paşa’nın   Fransız Moliere’den yaptığı çevirilerdir. (1869)
 21. Sahnelenen  ilk  tiyatroNamık  Kemal’in  Vatan  Yahut Silistre.
 22. Batılı   anlamda  ilk  tiyatro:   Şinasi’nin   Şair  Evlenmesi (1859)
 23. İlk şiir çevirileri: Şinasi’nin Racine-Lamatine, Fenelon’dan yaptığı çevriler (1859)
 24. İlk makale:  Şinasi’nin  Tercüman-ı  Ahval’de yayımladığı Mukaddime
 25. İlk atasözleri kitabı: Şinasi Durub-ı Emsal-i Osmaniye
 26. İlk noktalama işaretleri: Şinasi (1859)
 27. İlk özel gazete: Şinasi ve Agah Efendi, Tercüman-ı Ahval (1860)
 28. Edebiyat sözcüğünü bizde ilk kullanan: Şinasi’dir.
 29. İlk  Epik  Tiyatro:  Haldun  Taner’in  Keşanlı  Ali  Destanı (1964)
 30. İlk divan şairimiz: Hoca Dehhani (13 yy.)
 31. İlk resmi gazete: Takvim-i Vakayi (1831)
 32. İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis (1840) Churchill
 33. İlk antoloji: Ziya Paşanın Harabat
 34. İlk Pastoral şiir: A.Hamit Tahran-Sahra
 35. Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit (Eşber ve Sardanapal)
 36. Heceyle  Yazılan  ilk  manzum   tiyatro  eseri:  A.Hamit- Nesteren
 37. İlk Bibliyografya: Keşfü’z-Zünün-Kâtip Çelebi
 38. İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai
 39. İlk tezkire: Ali Şir Nevai’nin  Mecalisü’n-Nefais
 40. İlk Mizah dergisi: Diyojen, Teodor Kasap
 41. İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
 42. Bilinen ilk Türk yazarı: Yollug Tigin ve Vezir Tonyukuk
 43. Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig
 44. İlk siyasetname: Kutadgu Bilig
 45. İlk Mensur şiir örneklerini veren:  Halit Ziya Uşaklıgil
 46. Şiirde ilk defa “Türk” kelimesini kullanan: M. Emin Yurda- kul
 47. Dünya  Edebiyatında  ilk modern romanCarvantes-Don Kişot 
 48. İlk edebi bildiriyi yayınlayan topluluk:  Fecr-i Ati
 49. İlk seyahatname: Mir’atü’l Memalik – Ali Seydi Reis
 50. İlk edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
 51. Batılı anlayıştaki edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
 52. Dünya  Edebiyatındaki  ilk  hikâyeci  ve  eseri:  Boccaio  - Decameron
 53. İlk natüralist eserimizin yazarı: N.Nazım - Zehra
 54. Türkçenin ilk dilbilgisi kitabı: Süleyman Paşa – Sarf-i Türk
 55. Divan edb. “Mahallileşme” akımının temsilcisi: Nedim
 56. Şarkıyı icad eden: Nedim dersimiz.com
 57. İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi:  Kamus’ül A’lam
 58. İlk Türkçe sözlük:  Şemseddin Sami - Kamus-ı Türki
 59. İlk Özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey - Lehçetü’l Hakayık
 60. Trajedi türünde ilk eser veren: Ali Haydar Bey
 61. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri
 62. Edebiyatımızda   objektif-eleştirinin   nasıl   olacağını   ilk açıklayan: R.Mahmut Ekrem
 63. Edebiyatımızda milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul
 64. Türkçenin zengin, güçlü bir dil olduğunu savunan ilk eser: Divan-ı Lügat-it Türk
 65. Konuşma  dilinde  yazılmış  ilk  hikâyenin  yazarı:  Ömer Seyfettin
 66. Kadın  sorununun  edebiyatımıza  ilk  kez  girdiği  roman: A.Mithat – Henüz On Yedi Yaşında
 67. Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler
 68. Kurtuluş Savaşımızı doğrudan işleyen ilk roman: Ateşten Gömlek
 69. Hikâyede  gerçek  anlamda  ilk  kez  Anadolu’yu  işleyen: Refik Halit – Memleket Hikâyeleri
 70. Edebiyatımızın ilk kafiyesiz şiiri yazan:  A. Hamit Tarhan -Validem
 71. İlk köy şiiri:  Muallim Naci - Köylü Kızların Şarkısı
 72. İlk Alfabemiz: Göktürk alfabesi
 73. Tekke şiirimizin babası: Ahmet Yesevi
 74. İlk Türk destanı: Alp Er Tunga
 75. Bizde Batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal
 76. İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım
 77. Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
 78. Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı
 79. Okullar  için  hazırlanan  ilk  edebiyat  kitabı:  R.Mahmut Ekrem - Talim-i Edebiyat
 80. Dünyada Komedi türünün ilk büyük ustası: Aristofanes
 81. Dünyada Trajedi türünün ilk büyük ustası:  Aiskylos (Aşil)
 82. İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı:  A. Vefik Paşa
 83. Deneme türünün kurucusu: Montaigne
 84. En başarılı psikolojik roman yazarımız: Peyami Sefa
 85. İlk psikolojik roman ve yazarı: Mehmet Rauf - Eylül
 86. İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret - Şermin.

Ekleyen : dersimiz.com