4-9: Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin Yol Haritası

KONU 9: HUKUK VE AİLE-YENİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YOL HARİTASI

1921 Anayasası:

Not: 1921 Anayasası'nda devletin yönetim biçimi ile ilgili herhangi bir madde bulunmuyordu. Cumhuriyetin ilanından sonra anayasaya "Türkiye Devleti bir cumhuriyettir." Maddesi eklenmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 Anayasası kabul edildi.

1924 Anayasası Cumhuriyet tarihinin en uzun süre yürürlükte kalan anayasasıdır. Bu anayasadan sonra Türkiye'deki yeni koşullar doğrultusunda 1961 ve 1982 anayasaları hazırlandı.

 

Anayasa: Bir devletin dayandığı temel esasları içeren ve yönetim biçimini gösteren temel yasadır. Hiçbir kanun anayasaya aykırı olamaz. Anayasa'da devletin yönetim biçimi belirtilir. Ayrıca yasama, yürütme ve yargı ile ilgili düzenlemeler yer alır. Vatandaşların temel hak ve ödevleri anayasada belirtilir. Devletin işleyişi ile ilgili hükümler anayasada yer alır.


Medeni Kanun'un Kabulü

Medeni Kanun, toplumdaki kişi, aile, miras, eşya hukuku ile ilgili ilişkileri düzenleyen kanundur.

Osmanlı Devleti'nde medeni kanun, İslam Hukuku ilkelerine göre düzenlenmiş  MECELLE'dir.

 

Medeni Kanunun kabul Edilmesinin Sebepleri:
1- Her alanda çağdaşlaşma ve batılılaşma hedeflendiği için medeni hukuk alnında da çağdaşlaşmanın gerekli olması,

2- Türkiye Devleti laikliği gerçekleştirmek istediği için dini hukuk kurallarına dayanan Mecelle'yi kabul etmemesi

3- Toplumun temeli olan ailenin kuruluşu ve işleyişini düzenleyen hukuk kurallarına ihtiyaç olması ve Mecelle'nin bu konularda yetersiz kalması.

 

Türk Medeni Kanunu'nun Kabul Edilmesiyle:

 1-Toplumda kadın erkek arasında sosyal ve ekonomik eşitlik sağlandı,

 2-Evlilik, devletin denetimi ve güvencesi altına alındı. Resmi nikâh ve tek eşle evlenme zorunluluğu getirildi,

 3-Mirastan pay almada kadın erkek eşitliği sağlandı,

 4-Boşanma zorlaştırıldı. Kadınlara da boşanma hakkı tanındı,

 5-Ailenin kuruluşu ve işleyişi çağdaş kural ve kanunlara bağlandı.
●İsviçre'den Borçlar Kanunu
●Almanya'dan Ticaret Kanunu
●İtalya'dan Ceza Kanunu alınmıştır.

Not: Hukukçu yetiştirmek üzere 1925 yılında Ankara Hukuk Mektebi açıldı. Okul 1948 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi adını aldı.


Ekleyen : dersimiz.com