Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi

EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ
 Edebiyat, insanın kişiliği ve çevresiyle olan her konudaki gözlem, duygu ve düşünceleri yansıtır. O, aynı zamanda, tarih, toplum bilimi(sosyoloji), psikoloji, halk bilimi, felsefe, dil bilimi, doğa bilimleri, coğrafya gibi bilim dallarının konularını da işleyebilir. Bu bakımdan sözü edilen bilim dallarıyla yakından ilişkilidir.
EDEBİYAT TARİHİ-GENEL TARİH İLİŞKİSİ: Genel tarih, insanlıkla ilgili her alanda, uluslar arası, ulusal, toplumsal, kültürel ekonomik... olguların gelişimini araştırma, inceleme yoluyla elde etmeyi; kaynak ve belgelere dayanarak gerçeğe en uygununu ortaya koymayı amaçlayan bilimdir. Edebiyat ürünlerinde konu ve temalarla tarihsel olaylar arasında bir paralellik vardır. Edebiyat tarihi başlangıçtan bu yana ortaya konulan eserlerle bunların yazarlarını inceler. Bunların yanı sıra eserlerin yazıldığı dönemdeki kültür, uygarlık, beğeniler ve değerler de edebiyat tarihinden öğrenilebilir.
EDEBİYAT TARİHİ-TOPLUM BİLİMİ İLİŞKİSİ: Sosyoloji toplum yaşayışıyla ilgili olay ve kurumları inceleyen bir bilimdir.( Ekonomi, eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim, aile gibi) Edebiyat eserlerinin konularında insan, toplum karşımıza çıkar. Bir şair ya da yazar yaşadığı toplumun ve çevresinin etkisiyle, ondan esinlenerek eserini ortaya koyar. Sosyolog ve edebiyat tarihçisi bu eserlerden yararlanır.
EDEBİYAT TARİHİ-HALK BİLİMİ İLİŞKİSİ: Halk bilimi bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyen bilim dalıdır.(folklor, halkiyat) Edebiyat tarihi halk bilimi konularını da içine alır. Örneğin türküler, maniler... edebiyat tarihinin de halk biliminin de inceleme yaptığı konulardır.
Bir edebiyat tarihçisi, bir toplumun belirli bir dönemine ait edebiyatını araştırıp incelerken yine o toplumda yaşayan kültür özelliklerini (örneğin halk şairlerinin giyim-kuşamlarını, sazlarını, şiirlerini, dil ve söyleyişlerini) yaşadıkları çevreyi de araştırmak, incelemek, bazı sonuçlara varmak zorundadır.


Ekleyen : notbak.com