Edebiyatta İlkler ve Enler

Edebiyatta İlkler ve Enler
1-Edebiyatımızda noktalama işaretini, ilk kez Şinasi "Şair Evlenmesi" nde kullanmıştır.
2-Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa'nın yaptığı Telemak'tır.
3-Edebiyatımızda ilk roman, Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat'tır.
4-Edebiyatımızda ilk köy romanı, Nabizade Nazım'ın "Karabibik" adlı eseridir.
5-Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem'dir.
6-Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası'dır yazarı Recaizade Mahmut Ekrem'dir.
7-Edebiyatımızda ilk edebi roman, Namık Kemal'in "İntibah" adlı eseridir.
8-Edebiyatımızda ilk psikolojik roman, Eylül'dür (Mehmet Rauf)
9-Edebiyatımızda ilk tarihi roman, Namık Kemal'in "Cezmi" adlı eseridir.
10-Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye'dir.
11-Edebiyatımızda ilk makaleyi Şinasi yazmıştır. (Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)
12-İlk tiyatro Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir.
13-Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir A.Hamit Tarhan'ın Sahra adlı şiiridir.
14-Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım'ın Zehra adlı eseridir.
15-Edebiyatımızda çocuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi'nin Hayriye'si ve Sümbülzade Vehbi'nin Lütfiye'sidir.
16-Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemal'dir.
17-İlk çoçuk yayınımız ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869)
18-Türk Edebiyatı'nda bilinen ilk çocuk gazetesi Çocuklar İçin Mümeyyiz'dir.
19-Aşık Veysel ilk olarak A.Kutsi Tecer tarafından Türk halkına tanıtılmıştır.
20-Hazine-i Evrak ilk edebiyat dergimizdir.
21-Türk Edebiyatı'nda iç monolog tarzı yazılmış ilk roman Bir Düğün Gecesi'dir.(A.Ağaoğlu)
22-Türk Edebiyatı'nda yayınlanmış ilk öykü kitabı Emin Nihat Tarlan'ın Müsameratname'dir.(1872)
23-Türk Edebiyatı'nda mensur şiir yazımı ilk defa Halit Ziya ile başlar.
24-Türk Edebiyatı'nda post-modern tarzda eser veren ilk yazarımız Oğuz Atay'dır.(Tutunamayanlar)
25-Türk Edebiyatı'nda batıdan yapılan ilk fabl çevirisi Şinasi tarafından yapılmıştır.
26-Türk Edebiyatı'nda yazıya geçirilen ilk masallar Billur Köşk Masalları'dır.
27-Türk masalları ilk defa yurt dışında 16.Lui döneminde Fransa'da 28-yayınlanmıştır.
29-Türk masallarını ilk defa derleyen İ.Kunoş adlı Macar bilim adamıdır.
30-Divan Edebiyatı'nın ilk şairi Hoca Dehhani, son şairi ise Şeyh Galip'dir.
31-İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu'dur.(1953)
32-Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske'dir.(1943)
33-Dünyada ilk özgün çizgi roman New Fund'dur.(1935) notbak.com
34-Dünyada ilk özgün çizgi macera hikayesi Dick Tracy'dir.(Chester Gould)
35-Dünyada ilk kez resimle yazıyı birleştiren, konuşma balonları hazırlayan ressam William Hogarth'tır.(1697-1908)
36-Beyanname ile yayın hayatına giren ilk edebiyat topluluğu Fecr-i Ati'dir.
37-Cumhuriyet sonrası ilk beyanname yayınlayan edebi topluluk Yedi Meşaleciler'dir.
38-Yahya Kemal bütün şiirlerini aruzla yazmıştır, yalnız Ok şiiri hece vezni ile yazmıştır.
39-Kutatgu Bilig ilk Türk dünyası ansiklopedisidir.
41-Ülkemizdeki ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske'dir.
42-Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eseri Eşber'dir.(A.Hamit Tarhan )
43-Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Binnaz'dır.(Y.Ziya Ortaç)
44-İlk bibliyoğrafya Keşfiz-Zünun'dur. (K.Çelebi)
45-İlk hatıra kitabı Babürname'dir. (Babürşah)
46-İlk hamse yazarı Ali Şir Nevai'dir.
47-Edebiyatımızdaki ilk antoloji Harabat'tır. (Z.Paşa)
48-Edebiyatımızdaki ilk atasözleri kitabı Durub-ı Emsal-i Osmaniye'dir. (Şinasi)
49-İlk mizah dergisi Diyojen'dir. (Teodor Kasap)
50-Edebiyatımızdaki ilk hikaye kitabı Letafet-i Rivayet'tir. (A.Mithat)
51-Basılan ilk küçük hikaye kitabı Küçük Şeyler'dir. (S.Sezai, ilk gerçekçi hikaye)
52-Edebiyatımızdaki ilk fıkra yazarı Ahmet Rasim'dir.
53-Bilinen ilk Türk yazarı Yollug Tigin'dir.
54-İlk siyasetname eseri Kutadgu Bilig'tir.
55-İlk mensur şiir yazarı R.Mahmut Ekrem'dir.
56-İlk sözlük kitabımız Divan-i Lügatit Türk'tür. (K.Mahmut)
57-İlk sosyolog Ziya Gökalp'tir.
58-İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.
59-Ülkemizdeki ilk Müslüman kadın tiyatrocu Afife Jale'dir.
60-Edebiyatımızdaki  batı roman tekniklerine uygun ilk  modern roman Mai ve Siyah'tır. (Halit Ziya)
61-Dünyada bilinen en eski destan Gılgamış'tır.
62-Dünyadaki ilk kadın romancı Afraben'dir (Afrahat)
63-Dünya edebiyatındaki ilk realist roman Madama Bovary'dir.
64-Türk Edebiyatı'ndaki ilk deneme yazarı Nurullah Ataç'tır.
65-İlk tezkiremiz Mecalis'ün Nefais'tir. (A.Şir Nevai'dir)
66-İlk mizah gazetemiz Diyojen'dir. (N.Kemal)
67-Matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügatı'dir.
68-Türkler'in kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi'dir.
69-İlk edebi topluluk Servet-i Fünun'dur.
70-İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre'dir.
71-Türk şiirinin en eski lirik şiir örneği Aprın Çar Tigin'dir.
72-Nobel edebiyat ödülünü ilk kez İsviçre kazandı.
73-Türkçe'nin ilk gramer kitabını Baskakov yazmıştır.
74-Aydınlar arasında heceyi ilk kez deneyen sanatçı M.Emin Yurdakul'dur.
75-Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan sanatçımız M.Emin Yurdakul'dur.
76-Serbest müstezatı aruzla deneyen ilk şairimiz Tevfik Fikret'tir.
77-Şiirde noktalama işaretini ilk kez kullanan Servet-i Fünun sanatçısı Tevfik Fikret'tir.
78-Divan Edebiyatı'nın Sebk-i Hindi tarzının ilk temsilcisi Naili'dir.
79-Edebiyatımızda serbest vezni ilk kez Nazım Hikmet kullanmıştır.(1929)
80-Edebiyatımızda anjabmanı ilk kez Tevfik Fikret kullanmıştır.
81-İlk Türkçe gazete 1831′de kurulan Takvim-i Vaka'dır.
82-İlk Türkçe özel gazete 1860′da kurulan Tercüman-ı Ahval'dır.
83-Dünyada bilinen en uzun destan Kırgızlar'ın Manas Destanı'dır.
84-En uzun ömürlü edebiyat dergimiz 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi'dir.
85-Türkiye'de lügat sözlük hakkında yazılan ilk lügat Bir Lügat Bulamadım'dır.(M.Doğan)
86-Hayat hikâyesini İngilizce yazan ilk yazarımız Halide Edip Adıvar'dır.
87-Türkiye'de kurulan ilk kadın derneği kurucularından biri Halide Edip Adıvar'dır.
88-Atatürk'e muhalefet olan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar'dır.
89-Sürgüne gönderilen ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar'dır.                                                                                  


Ekleyen : dersimiz.com