Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri : Röportaj

RÖPORTAJ
Gazetecilerin bir yeri, bir kurumu ziyaret ederek o yerin özelliklerini, orada gördüklerini kişisel düşünceleriyle birleştirip fotoğraflarla belgeleyerek kaleme aldıkları yazı türüne "röportaj" denir. Bu terimin kökeni, Latincede "toplamak, getirmek" anlamlarında kullanılan "reportare" kelimesine dayanır. Günümüzde Fransızca "reportage" kelimesinin Türkçe telaffuzu olan "röportaj" terimi kullanılmaktadır.
Röportaj türü, gazeteciliğin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Röportaj yazarı; sorunu yerinde inceleyerek, gezip görerek, halkla, mağdurla ve yetkili kişilerle konuşarak fotoğraf, belge, istatistik bilgiler gibi verilerle destekleyerek konuyu okuyucunun bilgisine sunar. Röportajda gözlem, araştırma, yorum ve değerlendirme önemlidir. Röportajcının amacı, konuyu çarpıtmadan belgesel olarak okuyucuya sunmak, okuyucuyu konun içinde yaşatmak, kamuoyunu aydınlatmaktır. Röportaj, tek bir yazı olabileceği gibi, aynı konuda dizi yazı da olabilir. Ortamı, duyguları, görünümleri "betimlemek"; süreçleri, eylemleri "anlatmak"; konuyla ilgili olarak söz konusu ortamda yaşayan kişilerin sözlerini "alıntılamak"; yazarın kişisel düşüncelerini "yansıtmak" ve anlatılanlardan "sonuç çıkarmak" bir röportajda bulunması gereken temel öğelerdir.


Röportajın özellikleri şunlardır:
● Röportaj, makale gibi, düşünsel planla yazılır.
● Röportajda ele alınan konu ya toplumal ya da sanatla ilgilidir.
● İşlenen konu bilgi, belge, görsellerle desteklenir.
● Röportajda verilen bilgiler ve ortaya konan belgeler gerçeği yansıtır. Anlatılanlar kendi içinde tutarlıdır.
● Yazarın bilgi, izlenim, görüş ve düşüncelerini yansıtır. Yazar, gerçekleri öznel yaşamla harmanlar.
● Röportajın anlatımında diyaloglardan yararlanılır.
● Yaşanmış olaylar, durumlar anlatılır. Kısa cümlelerle metin hareketli hâle getirilir.
● Röportaj, birinci kişi ağzından yazılır.
● Röportajda dil, ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılır.
● Röportajlar, medya organlarında yayımlanır.
● Röportajda çok yönlü anlatım olanakları vardır.
● Röportaj yazarı açıklayıcı anlatım, öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım ve tartışmacı anlatım gibi bütün anlatım yollarından yararlanır. Röportajda öykülemeye ağırlık verilir.
● Özelden genele gidilir.
● Heyecanın ölçüsü genelde şimdiki zaman kullanımıyla artırılır.
● Röportajlar genellikle soru cevap tarzında olur. Ancak bazı yazarlar röportajı hikâye kurgusu ve üslubu içinde vermeyi tercih ederler.


Röportaj Türünün Tarihsel Gelişimi
Röportaj 20. yüzyılda, gazetenin ortaya çıkmasından sonra gelişmiştir. Dünyada Jack London. Hemingway, Sartre gibi pek çok ünlü edebiyatçı, aynı zamanda röportaj türünde yazılar da kaleme almıştır. Türk basınında röportaj türü, başlangıçta mülakat niteliğinde gelişmiş, özellikle 1960′tan sonra, Türk toplumunun çeşitli sorunları kamuoyuna duyurulurken, edebiyatçılarımızın röportaj türünden oldukça başarılı bir biçimde yararlanmaları, aynı zamanda da röportaj tekniğinin gelişmesini, röportajın gazetelerin vazgeçilmez bir birimi hâline gelmesini sağlamıştır. Basınımızda Ruşen Eşref Ünaydın, Falih Rıfkı Atay, Yaşar Kemal röportaj türünde yapıt veren sanatçılar arasında sayılabilir.


Ekleyen : Edebiyatçı