Geçmiş Zaman (Simple Past Tense)

 

GEÇMİŞ ZAMAN

 

Geçmiş zaman geçmişte olmuş hareketleri anlatmak için kullanılır. “Yürüdüm “, “uyudum”, “aldı”, “ getirdiler” sözlerindeki fiiller geçmiş zaman halindedirler. İngilizce’de fiiller geçmiş zaman hallerine göre ikiye ayrılırlar.
a- Düzenli Fiiller
b- Düzensiz fiiller

 

a-    Düzenli Fiiller :

 

Düzenli fiillerin özelliği şudur: bu gruptan bir fiili geçmiş zaman haline sokmak için fiilin sonuna “ed” takısı ilave edilir.
Düzenli bir fiil olan ” to walk”  fiilinin, önce bildiğimiz şimdiki, geniş , gelecek zamanlarda sonra geçmiş zaman da aldığı şeklini görelim.

 

I am Walkıng > Yürüyorum
I Walk > Yürürüm
I Shall Walk > Yürüyeceğim
I Walked > Yürüdüm
 

Düzenli fiiller grubundaki bütün fiiller bu örnekte görüldüğü gibi “ed” eki alarak geçmiş zaman haline girerler. Fiillere eklenen “ed” çoğunlukla  (d) olarak okunur. Fakat fiilin son harf veya harflerinin verdiği ses ( p, k, f, s, ş, ç ) seslerinden biri ise “ed” eki  “ t “  sesi olarak okunur. Fiilin son harfi “t” veya “d “ ise ilave edilen  “ed”  eki  “ id”  olarak okunur. Düzenli fiiller ile yapılmış geçmiş zaman örneklerini vermeden önce düzenli olanların listesini  verelim.
   

 

FİİLER

GEÇMİŞ ZAMAN EKİ

TÜRKÇESİ

To Answer

Answered

Cevap vermek

To carry

Carried (“y” harfi düşer,” i “ eklenir)

Taşımak

To Change

Changed

Değiştirmek

To Clean

Cleaned

Temizlemek

To Count

Counted

Saymak

To fill

Filled

Doldurmak

To help

Helped

Yardım etmek

To learn

Learned

Öğrenmek

To lıke

Lıked

Beğenmek

To lıve

Lıved

Yaşamak

To look

Looked

Bakmak

To open

Opened

Açmak

To order

Ordered

Düzen

To play

Played (sesli harf olduğundan “y” kalır )

Oynamak

To remember

Rememred

Hatırlamak

To smoke

Smoked

Sigara içmek

To talk

Talked

Konuşmak

To travel

Travelled

Seyahat etmek

To use

Used

Kullanmak

Tro visit

Visited

Ziyaret etmek

To wait

waited

Beklemek

 

ÖRNEKLER

 

My daughter walked >                             Benim kızım yürüdü
My daughter walked to the door >           Kızım kapıya yürüdü
She asked me a difficalt questıon >         Bana zor bir soru sordu
The boy changed his book >                    Çocuk kitabını değiştirdi
We waited for the postman >                    Postacıyı bekledik
We washed our shirts >                            Gömleklerimizi yıkadık
They walked in the garden >                     Bahçede çalıştılar
You learned Englısh >                               İngilizce öğrendiniz
You helped the old woman >                     Yaşlı kadına yardım ettiniz
He visited his father yesterday >                Dün babasını ziyaret etti
I cleaned the windows last week >             Pencereleri geçen hafta temizledim
She carried two baskets >                          İki sepet taşıdı
They lived in a village >                              Köyde oturdular
My father smoked one cigarette >              Babam bir sigara içti
She worked in the garden yesterday >       O dün bahçede çalıştı
My teacher walked in the classroom >       Öğretmenim sınıfta yürüdü
Fatma  didn’t cook the dinner >                  Fatma akşam yemeği pişirmedi
You din’t go to school last week >              Geçen hafta okula gelmediniz

 

b) Düzensiz Fiiller

 

Düzensiz fiillerin özelliği şudur : Bu  gruba giren fiillerin geçmiş zaman halleri fiile bir ek ilavesi ile yapılmaz, bunların geçmiş zaman kipinde kullanılmak üzere ayrı şekilleri vardır. örneğin düzensiz bir fiil olan “ too see “ “görmek “ fiilini öğrenirken bunun geçmiş zaman halinin  “ saw “ olduğunu da bilmeliyiz. Düzensiz fiillerin bir kısmının geçmiş zaman halleri aşağıdaki gibidir :

 

FİİLLER

GEÇMİŞ ZAMAN HALİ

TÜRKÇESİ

To begin

began

Başlamak

To bring

brought

Getirmek

To buy

bought

Satın almak

To come

came

Gelmek

To cut

cut

Kesmek

To do

did

Yapmak

To draw

drew

Çizmek

To drınk

drank

İçmek

To drive

drove

Kullanmak

To eat

ate

Yemek

To get up

Got up

Kalkmak

To give

gave

Vermek

To go

went

Gitmek

To have ( has )

had

Sahip olmak

To know

Knew

Bilmek

To make

Made

Yapmak

To pay

Paid

Ödemek

To see

Saw

Görmek

To run

Ran

koşmak

 

ÖRNEKLER

 

The teacher tought us English >          Öğretmen bize İngilizce öğretti
The students came late >                    Öğrenciler geç geldiler
She bought a packet of salt >              O bir paket tuz getirdi
We bought a new car last mounth >    Biz geçen ay yeni bir otomobil aldık
Tom got up late this morning >            Tom bu sabah geç kalktı
I saw your sister two days ago >          Senin kız kardeşini iki gün önce gördüm
She gave me a book >                         O bana bir kitap verdi
Th girl told us a story >                         Kız bir hikaye anlattı
The dog slept under the bed >             Köpek yatağın altında uyudu
The lesson began at nıne o’clock >      Ders saat dokuzda başladı
We drew a map on the blackboard >    Tahtaya bir harita çizdik

 

Geçmiş zaman halindeki cümlelerin soru ve olumsuz yapılmasında “da” yardımcı fiillerinden yararlanılır. Ancak cümle geçmiş zaman halinde olduğu için “do” fiilinin geçmiş hali olan “did” kullanılır, ”did” kullanılmak suretiyle cümle soru ve olumsuz hale getirilirken cümledeki geçmiş zaman halinde bulunan fiil kök haline döner. Örneğin; went sözcüğü “go” şekline ,played sözcüğü “play” şeklini alır.

 

ÖRNEKLER:

 

I asked                  sordum
I didn’t ask            sormadım
I saw                     gördüm
I didn’t see            görmedim
You talked             konuştun
You didn’t talk       konuşmadın
He bought             getirdi
He didn’t bought   getirmedi

 

1) I saw some passengers on the bus (+)              I didn’t see any passengers on the bus.(-)
     Otobüste birkaç yolcu gördüm.                         Otobüste hiç yolcu görmedim.                                                                 
.
2) Your doughter went to the cinema (+)               Your doughter didn’t go to the cinema (-)
     Kızınız sinemaya gitti.                                        Kızınız sinemaya gitmedi.                                                                               

 

Geçmiş zaman halindeki bir cümleyi soru şekline sokmak için cümlenin başına “did” getirilir. Fiil de kök haline  getirilir.

 

ÖRNEKLER:
      

I  went                 gittim
Did I go               gittim  mi?
You talked           konuştun
Did you talk         konuştun  mu?
She slept             uyudu
Did she sleep      uyudu  mu?

           
ÖRNEKLER: 

 

Your  father  used  a  gun .                      Baban bir silah kullandı.

Did your father use a gun ?                     Baban bir silah kullandı mı ? 

The soldiers  worked in the factory.         Askerler fabrikada çalıştılardı.

Did the soldiers work in the factory ?       Askerler fabrikada çalıştılar mı ?

The rich man bought an aeroplane .        Zengin adam bir uçak satın aldı.

Did the rich man buy an aeroplane ?       Zengin adam bir uçak satın aldı mı?


TO BE FİİLİNİN GEÇMİŞ HALİ

 

Mastar olarak “ olmak “ anlamına gelen to be fiilinin üç şekli “ am, is, are “ dır.

 

I am a waiter            > Ben bir garsonum

She is rich woman    > O zengin bir kadındır

They are soldiers     > Onlar askerlerdir

 

“TO BE “  fiilinin geçmiş zaman halleri “was” ve “were” dür. “am” ve “is” için geçmiş zaman hali “was” , “are” için ise “were” kullanılır. Başka bir deyişle tekil hallerde “was” , çoğul hallerde ise “ were” kullanılır.

 

I am--------                    ben---------im
I was-------                    ben --------idim

 

ÖRNEKLER

 

I am a student         Ben bir öğrenciyim     I was a student         Ben bir öğrenciydim
            
She is a teacher      O bir öğretmendir      She was a teacher    O bir öğretmendi
            
We are waiters        Biz garsonuz              We were waiters       Biz garsonduk
            
They are nurses      Onlar hemşiredir        They Were nurses   Onlar hemşireydiler

 

1- Was he a good man ?                   O iyi bir adam mıydı ?

2- Were you in the same car ?          Aynı otomobilde miydiniz ?

3- She Wasn’t near the house ?        O evin yanında değildi.

 


Ekleyen : dersimiz.com