Sayıların ve Bileşik Sözcüklerin Yazılışı (5. Sınıf)

SAYILARIN YAZILIŞI

1. Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır.
   İki ev , Üç elma

2. Para, ölçü, saat ve istatistikle ilgili sayılarda rakam kullanılır.
    175 TL -  35 Kg -  09:25  -   % 37
* Metin içinde yazıyla yazılabilir.

3. Birden fazla sözcükte oluşanlar ayrı yazılırlar.
 Üç yüz yetmiş iki
* Senet ve çeklerde bitişik yazılır.
  2700 TL ( İkibinyediyüz TL )

4. Sıra yazıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir.
   5.  -  5’inci

5. Üleştirme sayıları yazıyla yazılır.
    3’er değil üçer

6. Beş ve daha çok rakamlı sayılar sağdan itibaren üçlü guruplara ayrılarak yazılır.
    64 375                             180 914
7. Romen rakamları ancak kral adlarında, tarihlerde, yüzyıllarda, ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl sayfalarındaki bölümlerinde kullanılır.
  V. cilt  I. Murat XX. yüzyıl

 

BİRLEŞİK SÖZCÜKLERİN YAZIMI

1. Ses türemesine uğrayan bir kısım sözcükler bitişik yazılır.
   Af etmek =  Affetmek
   His etmek  = Hissetmek

2- Ses düşmesine uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılır.
   Emir etmek  >  Emretmek                 Sabır etmek  > Sabretmek
   Kahve altı    > Kahvaltı                     Pazar ertesi  > Pazartesi

3. Anlam değişmesine uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılır.
   Ayşekadın >> fasulye                   Kargaburnu >> alet

4. Kişi adları, soyadları ve lakapları bitişik yazılır.
   Atatürk,    Ayhan,    Şenol

5. Yer adları birleşik yazılır.
   Eskişehir     Kabataş   Afyonkarahisar

6. Ara yönleri bitiren sözcükler bitişik yazılır
   Kuzeydoğu- Güneybatı

7. Ağa, bey, efendi, hanım, anne, oğul gibi sözcüklerden kurulmuş birleşik sözcükler bitişik yazılır.
   Ağabey    Beyefendi    Hanımanne   Başbakan

8. Hane, nane, zade, perest, perver sözcükleri ile kurulu birleşik sözcükler bitişik yazılır.
    Kahvehane,     Seyahatname,    Amcazade,    Hayalperest,    Vatansever


Ekleyen : Latif GÜRBÜZER