Sosyoloji Dersi 2. Ünite Özeti (Birey ve Toplum)

1.Konu: Sosyalleşme

Sosyalleşme, doğumdan sonra topluma adapte olma sürecidir. Ailede başlar, okul, arkadaş grupları, iş hayatı ve kitle iletişim olarak devam eder.

Birey toplumun değerlerini içselleştirerek sosyalleşir. Uygun davranış ve kültür öğrenilir. İlişkiler artar, uyuşmazlıklar azalır.

 

Sosyalleşme Araçları:

 

Sosyalleşme Dönemleri

Çocukluk: Mutlu, olumlu ortam, geniş aile, eğitim ve zengin uyarıcılar önemlidir.

Gençlik: Olumlu davranış geliştirme ve kişilik modeli önemlidir.

Yaşlılık: Ekonomik sıkıntı ve uzaklaşma olumsuz yönde etkiler.

 

2. Konu: Toplumsal Statü - Rol - Saygınlık

Konum: Bireyin toplumdaki vaziyetidir. Sosyal pozisyon. Sınıflar konumu belirler.

Statü: Konuma uygun rolü gerçekleştirmedeki başarıya göre derecelendirmedir. Kimliktir. Toplum tarafından belirlenir. En az bir statü vardır. Bunlardan bir tanesi anahtar statüdür. Hayat tarzını etkiler. Doğuştan , sonradan, resmi ya da resmi olmayan çeşitleri vardır. dersimiz.com

Sosyal saygınlık: Bireye ilişkilerinde üstünlük sağlayan durumdur. Statü ya da kişisel özelliklerle elde edilir. Statü geçici, kişisel saygınlık süreklidir.

Rol: Topluma uyum sağlamak için takip edilen yol, yapılan faaliyettir. Toplum tarafından bireyin statüsüne göre belirlenir. Statü değişirse rol de değişir.

Rol çatışması: Bireyin sahip olduğu rollerden hangisine uygun davranış yapacağına karar verememesidir. Ör: Subayın aile fertlerine asker gibi davranması. İşsizlik, çeşitli işlerde çalışmak, geçici roller de rol çatışmasına neden olur.

Rol pekişmesi: Bir rolün diğer rolü yerine getirmeyi kolaylaştırmasıdır. Ör: Anaokulu öğretmeninin iyi bir anne olması.

 * Not: İdeal rol beklenen, gerçek rol gerçekte olandır.

 

3. Konu: Toplumsal Değer Ve Normlar

Toplumsal değerler, toplumda oluşan ortaklaşa düşünce ve kuralları uygulama biçimini yansıtan ölçütlerdir. Ahlaka ve inanca dayanır. (gelenek-görenek)

Toplumsal normlar, toplumun davranışlarına karar veren, yaptırımlarla desteklenen kurallardır. Ceza ve ödül vardır.

Resmi normlar: Yasa, hukuk , yönetmelik

Resmi olmayan normlar: Dini ahlaki kurallar, örf ve adetler

 

Normlar - Değerler

 

Toplumsal kontrol: Bireylerin toplumsal değerlere uygun biçimde davranmalarını sağlayan düzenlemelerdir. Toplumun varlığını sürdürmesi amacıyla uygulanır. Devlet en büyük otoritedir.

Resmi kontrol: Yazılı kanunlar, hukuk

Resmi olmayan kontrol: Din , ahlak

 

4.Konu: Toplumsal Sapma

Toplumsal sapma: Bireylerin toplumsal normlara uymamasıdır. (anomi)

 

Sebepleri:

 

5.Konu: Hak ve Görevlerimiz:

Hak: Hukukun gerektirdiği kazançtır. /  Kişinin emeğinin karşılığıdır.

Sorumluluk: Kişinin Özgür iradesi ile yapmış olduğu kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesidir.


Ekleyen : dersimiz.com