Toplumsal Bütünleşme - Toplumsal Çözülme

III. TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME

Toplumsal yapı çeşitli grup, kurum, kuruluşlardan oluşan bir bütündür. Toplumsal bütünleşme, toplumu meydana getiren farklı maddî ve manevi unsurların uyumlu ve dinamik bir bütün oluşturacak şekilde birbirini tamamlamasıdır.

 

Toplumsal bütünleşme, toplumsal gelişmeyle (özellikle orta tabakanın geniş olması ve ekonomik büyüme unsurları ile) mümkündür. Çünkü toplumsal gelişmeyle işsizlik azalır ve refah düzeyi yükselir, bu da toplumsal çözülmeye engel olur.

 

Toplumsal bütünleşme iki şekilde gerçekleşir:

1. Fonksiyonel (işlevsel) bütünleşme: Toplumdaki meslek gruplarının işlevsel yönden birbirini tamamlaması demektir. İşbölümü halinde bakkalların, fırıncıların, muhasebecilerin, eğitimcilerin vb. gerçekleştirdiği bütünleşmedir.

2. Mana etrafında bütünleşme: Toplumda ortak amaçlar ile manevi değerler etrafındaki bütünleşmedir. İnsanların sadece işbölümüne dayalı olarak bütünleşmeleri yeterli değildir, asıl bütünleşme milli ve manevi değerler etrafında uzlaşarak gerçekleşir. Mesela; vatan birliği.

© dersimiz.com

IV. TOPLUMSAL ÇÖZÜLME

Toplumsal çözülme, bir toplumda maddi ve manevi kültür öğelerinin işleyen bir bütün oluşturacak şekilde birbirlerini tamamlayamamasıdır yani toplumsal bütünleşmenin sağlanamamasıdır.

 

Toplumsal yapıyı oluşturan bazı öğelerin işlevlerini yitirmesi toplumsal çözülmeye neden olur. Toplumsal çözülme, maddi ve manevi kültürler arasında bir dengesizlik durumudur.

 

Bu çözülme sonucu toplumun unsurları (kurumlar, toplumsal grup ve tabakalar) arasındaki bağlantı zayıflar. Bu unsurlar görevini yapamaz duruma düşer. Gelişme yavaşlar, toplumsal sorunlar artar. Toplumun varlığını sürdürmesi tehlikeye girer.

Kültürel gecikme oranındaki artış, toplumsal normlardan sapmalar toplumsal çözülmeyi hızlandırır.

Bir toplumda maddi kültür öğelerinin üretimi ve çeşitliliğinin artması manevi kültür öğelerinde bazı düzenlemeleri gerektirir (Yeni normlar oluşturulması gibi). Kültürün maddi yanı ile manevi yanı arasındaki uyumlu gelişme ise toplumsal gelişmeyi hızlandırır.

Toplumsal Çözülmenin Nedenleri

a) Tabakalar arasında büyük farklılaşma

b) Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması

c) Demokratik kurumlaşma yetersizliği

d) Milli birlik bilincinin zayıflaması

e) Örgütlenme (kurum, kuruluş gibi) yetersizliği


Ekleyen : SERKAN DÖRTKAŞ