Sosyolojinin Dalları (Sosyoloji)

SOSYOLOJİNİN DALLARI

Bilgi Sosyolojisi: Bilgiler ile toplumsal yapılar arasındaki ilişkileri inceler. Uygarlıklara göre bilgi cinsleri ve bunların sırası. Değişik toplumsal yapılarda bilginin ve onun temsilcilerinin rolü gibi konular ile ilgilenir.  hangi toplumsal yapıda hangi bilgi türünün egemen olduğu ve bu türlerin sırasını araştırır.

Din SosyolojisiDinsel inanç yaşantısıyla toplum arasındaki karşılıklı etkileri ve dinin toplumdaki yerini konu edinen din sosyolojisi dinsel olmayanı ve dine karşı olmayı da toplumsal olguların nedenselliği açısından inceler. Din sosyolojisine göre din yalnızca bireysel bir yaşantı değil toplumsal olguların belirleyicisidir. Durkheime göre din toplumsal bir olgudur.

Ahlak Sosyolojisi: Ahlak ile toplumsal yapılar arasındaki ilişkileri inceleyen ahlak sosyolojisi Hangi toplumsal yapıya hangi ahlak kuralının uygun düştüğünü yada hangi toplumsal yapıda hangi ahlak kuralının egemen olduğu ve bu ahlak türlerinin sırasını araştırır.

Durkheim zorunlu olanla isteğe bağlı olan arasındaki uzlaşmaya dayanan bir ahlak öğretisi kurma peşindedir.

Hukuk Sosyolojisi: Hukuku toplumsal bir olgu olarak inceleyen hukuk sosyolojisinin başlıca konuları şunlardır; 

Siyaset Sosyolojisi: Siyasal rejimleri inceler. Kendi içinde siyasal partiler sosyolojisi ve seçim sosyolojisi olarak ikiye ayrılır. Siyasal rejimler ile ekonomik yapılar, ideolojiler ve tarihsel gelişme arasındaki ilişkilerde siyaset sosyolojisinin konuları arsındadır.
Ekonomi Sosyolojisi: Toplumdaki bireylerin, grupların ve sınıfların yabancılaşmalarında, gelişmelerinde ve değişmelerinde ekonominin rolünü araştırır. Ekonominin toplumsal yapı ve kurumlar üzerine etkilerini inceler.

Kent SosyolojisiKenti ve kentleşmeyi tüm toplumsal yapı içindeki ilişkilerine göre inceleyen kent sosyolojisi kentleşme, kentsel büyüme, kentteki mesleksel yapılar, kentin görevleri gibi konuları da  inceler.

Kent sosyolojisi, kentleşme ile ahlak, hukuk, din, dil, eğitim gibi toplumsal olgular arasındaki ilişkiyi inceler.

Köy Sosyolojisi:  Köylerdeki toplumsal değişmeyi açıklamak ana konusudur.

Sanayi Sosyolojisi:  Sanayideki iş sistemlerini inceleyen sanayi sosyolojisi;

Eğitim Sosyolojisi Toplumsal değişmenin gerektirdiği ihtiyaçların eğitim tarafından karşılanıp karşılanamadığı durumunu

Edebiyat Sosyolojisi: Edebiyat eserlerinin toplumsal yapılara, ekonomik koşullara göre incelemeye çalışan edebiyat sosyolojisi, toplumsal yapıların gelişmesinin edebiyatı nasıl geliştirdiğini açıklamaya çalışır.

Sanat Sosyolojisi: Sanat ile sanatı yaratan toplumlar arasındaki ilişkileri incelemektedir. Toplumsal yapıların değişmesinin sanatı nasıl etkilediğini inceler. Sanatçının toplumdaki yerini ve görevini sorgular.

Dil Sosyolojisi: Dil ile onu konuşan toplum arasındaki ilişkileri inceler. Toplumsal değişmenin dil üzerine etkilerini de inceler.

Aile Sosyolojisi: sanayi toplumuyla beraber değişen aile sistemini inceler. Ailelerin yapısını ailenin içinde bulunduğu toplumun yapısına göre inceler.


Ekleyen : dersimiz.com