Toplumsal Gruplar (Sosyoloji)

TOPLUMSAL GRUPLAR

Bireylerin bir amaç doğrultusunda karşılıklı etkileşimde bunmasıyla gruplar gerçekleşir.

Grubun özellikleri:

  1. Grup etkileşimde bulunan  insanlardan oluşur,
  2. Grup bireyleri birer statü ve role sahiptirler,
  3. Grup içi normlara uyulur,
  4. İş bölümü vardır,
  5. Göreli bir sürekliliğe sahiptir.
  6. Grup bilinci vardır.

 

Grupların işlevleri:

  1. Bireyin ihtiyaçlarını giderir,
  2. Bireyin toplumsallaşmasını sağlar,
  3. Dayanışma ve bağlılık duygusunu geliştirir.

Toplumsal yığın: Fiziksel yakınlıklarına rağmen aralarında ilişki bulunmayan birlikteliklerdir.(taraftar,sıra bekleyenler)

Toplumsal kategori: Aynı mekanı paylaşmayan ancak ortak özelliklere sahip topluluklardır.(yaş,cinsiyet,meslek,eğitim) 

 

Toplumsal grup çeşitleri:

 

Toplumsal grup örnekleri

köy öncesi (göçebe), köy (yerleşik) ve kent-metropol olarak sınıflandırılabilir.

Kentleşme: Nüfusun kentlerde toplanması anlamına gelir. Kentleşmenin nedenleri; İtici ve çekici nedenler olarak ikiye ayrılır.

Köyden İtici Nedenler: Kırsal alanın ekonomik, kültürel, sosyal olanaklarının yetersizliği sonucu oluşmaktadır.
*toprağın bölünmesi-verimsizliği-kıtlık  *hızlı nüfus artışı sonucu işsizlik.  *eğitim sağlık gibi hizmetlerin eksikliği.  *gelenekten uzaklaşma ve özgürlük isteği.
Kente Çekici Nedenler: Kent yaşantısının sağladığı olanaklar. 
*daha iyi hayat standartlarına ulaşma *iş bulma olanaklarının fazlalığı  *eğitim sağlık koşullarının iyiliği  *tüketim ürünlerinin bolluğu *geleneklerin zayıflığı ve özgürlük
Kentleşmenin doğurduğu sonuçlar:
işsizlik, gecekondulaşma, çevre kirliliği, bölgeler arası dengesizlik, kültürel uyumsuzluk
Millet: Aynı toprak parçası üzerinde yaşayan, ortak çıkarlar etrafında toplanan, ortak kültürel özelliklere sahip en geniş insan topluluğudur.
Milleti oluşturan unsurlar:
Ekonomi birliği, Toprak birliği, Soy birliği, Dil birliği, Din birliği, Tarih birliği, Kültür birliği, Ülkü birliği


Ekleyen : dersimiz.com