Namazda Okunan Dualar ve Türkçe Anlamları (Manaları)

NAMAZDA OKUNAN DUALAR VE MANALARI

SÜBHÂNEKE: Sübhânekallâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayruk.

Not: Parantez içinde yazılı olan kısım sadece cenaze namazı kılarken okunacak.

MÂNÂSI: Allâh'ım! Sen eksik sıfatlardan pâk ve uzaksın. Sen'i dâima böyle takdîs eder ve överim; Sen'in adin mübarektir, azamet ve celâlin yüksektir. Sen'i övmek yücedir ve Sen'den gayri İlâh yoktur.

Okunduğu yerler:

Namazlarda ayakta iken okunur.

 1. Her namazın ilk rek’atinde, iftitâh tekbîrinden sonra,
 2. İkindi namazının sünnetinde, üçüncü rek’ate kalkınca Fâtiha'dan önce.
 3. Yatsı namazının ilk sünnetinde, üçüncü rek’ate kalkınca, Fâtiha'dan önce,
 4. Terâvih namazı dört rek’atte bir selâm verilerek kılınıyorsa, üçüncü rek’ate kalkıldığı zaman, Fâtiha'dan önce.
 5. Cenâze namazında, birinci tekbîrden sonra. (ve celle senâük) sadece Cenaze Namazında okunur.

 

ETTEHIYYÂTÜ: Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ıbâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü el lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüh? ve Ras?lüh.
KISACA MÂNÂSI : 
Dil ile, beden ve mal ile olan ibâdetlerin hepsi yalnız Allâhu Teâlâ' yadır. Ondan başkasına ibâdet olmaz.
Ey mertebesi yüce olan Nebî "Muhammed"! Allah'ın rahmeti ve bereketleri ile selâm ve selâmetlik Sana olsun!
Selâm ve selâmetlik bizim üzerimize ve Allâh'ın iyi kullarına olsun!
Şahadet ederim ki: Allâh'tan başka İlâh yoktur; yine şahadet ederim ki; Muhammed O'nun kulu ve rasülü (elçisi) dür.

Okunduğu yerler: Namazların her oturuşunda okunur.

 

ALLAHÜMME SALLİ: Allahümme salli alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdüm mecîd.

KISACA MÂNÂSI : Allâh'ım: Muhammed'e ve O'nun evlât ve etbaına (yakınlarına), İbrahim'e ve âline rahmet ettiğin gibi, rahmet et. Muhakkak ki Sen övülmüş, övülmeye lâyık ve şanlısın.

 

ALLAHÜMME BÂRİK: Allahümme bârik alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdüm mecîd.
KISACA MÂNÂSI: Allâh'ım: Muhammed'i ve âlini, İbrahim'i ve etbaıni mübarek kıldığın gibi mübarek kil. Şüphe yok ki, övülmüş yalnız Sen'sin, gerçekten şan ve şeref sahibi de Sen'sin!

Okunduğu yerler:

 1. Bütün namazların son oturuşlarında Ettehıyyâtü'den sonra,
 2. İkindi namazının sünneti ile yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehıyyâtü'den sonra.
 3. Cenâze namazında ikinci tekbîrden sonra

 

RABBENA: Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ hasenetev ve fil'â?irati hasenetev ve kınâ a?âben nâr.

KISACA MÂNÂSI: Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik, âhirette de iyilik, güzellik ver ve bizi, ey merhameti çok bol olan Allâh'ım, rahmetinle ateş azabından koru.

Rabbenağfirlî velivalideyye velil müminîne yevme yegûmül hısâb.Bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.

KISACA MÂNÂSI: Ey bizim Rabbimiz! Herkesin hesabına bakıldığı gün beni, anamı ve babamı ve müminleri yarlığa; günahlarımızı affet

Okunduğu yerler:

 1. Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik'ten sonra,
 2. Kunut dûasını bilmeyen, vitir namazında onun yerine “Rabbenâ âtinâ” âyetini okuyabilir.
 3. Cenâze namazında üçüncü tekbîrden sonra okunacak duâları bilmeyen, bunların yerine yine “Rabbenâ âtinâ” ayetini duâ niyetiyle okuyabilir.

 

KUNUT DUALARI:

KUNUT DUASI 1: Allahümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. ve nü'minü bike ve net?bü ileyk. Ve netevekkelü aleyk. ve nü?nî aleykel-?ayra külleh? neşküruk ve lâ nekfüruk ve na?leu ve netrukü mey yefcüruk.

KISACA MÂNÂSI :

Allâh'ım: Biz Sen'den yardim isteriz, günahlarımızı örterek bizi rüsvay etmemeni isteriz; râzı olduğun şeylere bizi hidâyet etmeni isteriz.

Allâh'ım, Sana îman ederiz, tövbe edip Sana döneriz işlerimizde Sana dayanır ve Sana güveniriz; Seni överiz, bütün hayırların Sen'de olduğunu ikrar ederiz; verdiğin bunca nîmetlerden dolayı Sana şükrederiz ve nankörlük yapmayız. Sana karşı nankörlük eden fâcirleri(günahkarları) bırakır ve ondan ayrılırız, onunla olan rabıtamızı(bağlantımızı) keseriz.

 

KUNUT DUASI 2: Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve na?fidü narcû rahmeteke ve na?şâ a?âbeke inne a?âbeke bilküffâri mülhık.

KISACA MÂNÂSI :
Allâh'ım! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk ederiz, ancak Senin için namaz kılarız ve Sana yalvarırız, yalnız Sana secde eder, yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.
İbâdetini sevinçle yaparız, rahmetini ve ihsanının devamını ve çok olmasını dileriz.
Yasak ettiklerini yapmayız ve azabından korkarız. Şüphe yok ki, azabın kâfirlere ulaşır.

Okunduğu yerler: Vitir namazının üçüncü rek’atinde Fâtiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbîr alınır ve eller tekrar bağlanınca Kunut dûaları okunur.


Ekleyen : dersimiz.com