Sosyal Bilim Dallarının Toplum Hayatına Etkileri

Tarih: Toplumu ilgilendiren ve etkileyen hareketlerden doğan olayları, zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişki ve bağlantıları ortaya koyan bilim dalıdır.

Tarih bilimi, geçmişe ait bilgiler sunarken aynı zamanda geçmişte yaşanan olayların neden ve sonuçlarını değerlendirme fırsatı da verir.

Atalarımızın tecrübelerinden yararlanarak der çıkarmamıza.

Geçmişi öğrenerek milli birlik ve beraberlik anlayışımızın güçlenmesine yardımcı olur.

 

Sosyoloji: Bir toplumun örfünü, âdetini, yaşam biçimlerini, toplumsal olay ve kurumlarını inceleyen bilim dalıdır.

Sosyoloji, törelerimizi, inanış ve düşüncelerimizi kısaca kültürümüzü incelemektedir.

Sosyoloji ile uğraşan bilim insanlarına ise sosyolog denir. Sosyologlar, toplum içindeki değerleri araştırır.

İçinde yaşadığımız toplumsal yapıyı yakından tanımamızı ve çevremizle iyi ilişkiler kurmamızı, toplumsal olayları anlama ve açıklamamızı, toplumsal gelişmeye katkı yapmamızı sağlar.

 

Coğrafya: İnsanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan ile doğal çevre etkileşimini konu edinen sosyal bilim dalıdır.

Coğrafyanın konusu yeryüzüdür, İnsanlar ve diğer canlılar, yeryüzü dediğimiz doğal çevrede yaşarlar. İnsanlar yaşadıkları çevreden etkilenirler. Ancak uygarlık seviyesi yükseldikçe doğal ortamı etkilemeye, daha uygun hayat şartları elde edebilmek için çevrelerini değiştirmeye çalışırlar.

Coğrafya bu bilgilerle insanların yaşamlarını nasıl sürdürmeleri gerektiği konusunda yardımcı olur.  

Coğrafya ile uğraşan bilim insanları çevre bilinci yüksek ve doğal çevrelerine karşı duyarlı kimselerdir.

 

Felsefe: Varlığın ve bilginin kaynağını bilimsel olarak araştıran bir bilim dalıdır.

Düşünme gücümüzün artmasına ve düşünme faaliyetini sistemli bir şekilde yapmamıza katkı sağlar.

 

Psikoloji: İnsanların gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlarını inceleyen bilim dalıdır.

Çevremizde yaşayan insanların kişilik özelliklerini tanımamıza ve onlarla iyi iletişim kurmamıza,

İnsanların hangi şartlarda ne tür davranışlarda bulunacaklarını öngörmemize yardımcı olur.

 

Antropoloji: Kazılar sonucunda ortaya çıkarılan insan iskeletlerini inceleyerek insan ırklarını sınıflandıran bir bilim dalıdır.

 

Arkeoloji: Uzak ya da yakın geçmişte yaşamış insan topluluklarının ve onların oluşturdukları siyasi ve sosyal yapıların ve tüm maddi kültür varlıklarının ortaya çıkarılıp incelenmesi ve insanlığın yararına sunulmasını amaçlayan bir bilim dalıdır.

Bu kazıların yapıldığı alanlara turist akın olmakta ve milli gelire katkı sağlamaktadır.  

 

Hukuk: Toplumsal ilişkileri düzenleyen, devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütününü inceleyen bir bilim dalıdır.

Yasların insan hak ve özgürlüklerine uygun olarak hazırlanmasına, hukuk anlayışının evrensel değeler ölçü alınarak geliştirilmesine katkı sağlar.

 

Ekonomi: İnsanların yaşamak için üretim yapma ve üretimi bölüşme biçimlerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Maddi kaynaklarımızı verimli şekilde kullanmamıza yardımcı olur.  

 

Paleografya: Yazı bilimi. Eski kültürlerin kullandıkları yazıları inceler. 

 

Etnografya: Kültür bilimi. Toplumların gelenek göreneklerini ve kültürlerini inceler. 

 

Epigrafi: Anıtlar ve kitabeler bilimi. Eski anıtların ve kitabelerin okunmasında ve aydınlatılmasında etkilidir.

 

Nümizmatik: Eski para bilimi. Eski paraları her yönüyle (ekonomik, sanat, siyasi vb) inceleyen bilim dalıdır.

 

Filoloji: Dil bilimi. Eski uygarlıkların kullandığı dili ve dil yapılarını inceler 


Ekleyen : Esra Aydın