Tarihi Olayların Kronolojisi

KRONOLOJi
 (M.Ö.)
 3000 Sümerlerin çivi yazısını kullanmaları, tarih devirlerinin başlaması
 2375 Sümerlerin ilk yazılı kanunları yapmaları
 2000 Hititlerin Anadolu'yu; Akaların Yunanistan'ı istilası, Asur Devleti'nin kurulması
 1900 Hitit Devleti'nin kurulması
 1296 Kadeş Savaşı
 1280 ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nın imzalanması
 1250 Fenikelilerin alfabeyi icat etmesi
 700 Lidyalıların ticarette parayı kullanmaları
 334 Büyük iskender'in Asya Seferi'ne çıkması
 318 Yazılı belgelerde ilk kez Hun ismine rastlanması
 209 Mete Han'ın Hun hükümdarı olması

(M.S.)
 48 Hunların ikiye ayrılmaları
 150 Kuzey Hunların Siyenpiler tarafından yıkılmaları
 216 Büyük Hun Devletinin yıkılışı
 330 İstanbul'un kurulması
 375 Hunların Avrupa'ya girmeleri, Kavimler Göçü'nün başlaması
 394 Avarların Çin'in kuzeyinde devlet kurmaları
 395 Roma imparatorluğu'nun ikiye ayrılması
 424 Akhunlar'ın kuruluşu
 552 Göktürk Devleti'nin kuruluşu
 568 Göktürk - Bizans devletleri arasında ilk ilişki
 571 Hz. Muhammed'in doğumu
 610 Hz. Muhammed'in peygamber olması
 619 Avarların istanbul'u ilk kez kuşatması
 622 Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesi
 624 Bedir Savaşı
 625 Uhud Savaşı
 626 Avarların istanbul'u ikinci kez kuşatması
 627 Hendek Savaşı
 628 Hudeybiye Barışı
 630 Mekke'nin fethi
 630 Doğu Göktürklerin yıkılışı
 634 Hz. Ebubekir'in ölümü, Yermük Zaferi ve Hz. Ömer'in halife seçilmesi
 636 Kadisiye Meydan Muharebesi
 637 Kudüs'ün Hz. Ömer tarafından fethi
 642 Nihavend Savaşı ve iran'ın fethi
 642 Mısır'ın fethi
 644 Hz. Ömer'in ölümü, Hz. Osman'ın halife seçilmesi
 656 Hz. Osman'ın ölümü ve Hz. Ali'nin halife seçilmesi
 657 Sıffin Savaşı
 659 Batı Göktürk Devleti'nin yıkılması
 661 Hz. Ali'nin öldürülmesi ve Emevi Devleti'nin kuruluşu
 669 Emevilerin istanbul'u birinci kez kuşatmaları
 680 Kerbela olayı
 681 Kutluk Hanın yeniden Göktürk Devleti'ni kurması (Ii Göktürkleri)
 711 Tarık bin Ziyad'ın ispanya'yı fethi (Kadiks Zaferi)
 720 Göktürler tarafından Orhun Kitabelerinin dikiImeye başlaması
 732 Puvatya Savaşı
 745 Kutluk Devleti'nin yıkılışı, Uygurların kuruluşu
 750 Emeviler'in yıkılışı, Abbasi Devleti'nin kuruluşu
 751 Talas Savaşı
 756 Endülüs-Emevi Devleti'nin kuruluşu
 835 Samerra şehirlerinin kuruluşu
 840 Kırgızların Uygurlar'ı yıkması, Karahanlıların kuruluşu
 868 Tolunoğulları Devleti'nin kuruluşu
 874 Samanoğulları Devleti'nin kuruluşu
 932 Karahaniı Devleti'nin islamıaşması
 935 Mısır'da Akşit Devleti'nin kuruluşu
 963 Gazneli Devleti'nin kuruluşu
 965 Hazarlar'ın yıkılışı
 999 Samanoğulları Devleti'nin yıkılması
 1015 çağrı Bey'in Anadolu seferi
 1031 Endülüs Emevileri'nin yıkılışı
 1038 Selçukluların Nişabur'u fethi
 1040 Dandanakan Savaşı ve Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulması
 1048 Pasinler Zaferi
 1057 Tuğrul bey'in Bağdat'a hakim olması
 1071 Malazgirt Zaferi
 1077 Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşu
 1081 iznik'in Selçuklular tarafından fethi
 1085 Süleymanşah'ın Antakya'yı fethetmesi
 1096 Haçlı Seferleri'nin başlaması
 1099 Haçlılar'ın Kudüs'ü işgal i
 1117 Suriye Selçukluların yıkılışı
 1141 Katvan Savaşı
 1157 Sultan Sencer'in ölümü ve Büyük Selçukluların dağılması
 1174 Eyyübi Devleti'nin kuruluşu
 1176 Miryokefalon Zaferi
 1178 Danişmentlilerin yıkılışı
 1187 Gaznelilerin yıkılışı
 1187 Selahaddin Eyyubi'nin Haçlıları Hıttin Zaferi'yle bozguna uğratması
 1202 Saltukluların yıkılışı
 1204 Haçlılar'ın İstanbul'u zaptetmeleri ve Latin imparatorluğu'nun kuruluşu
 1211 Doğu Karahanlı Devleti'nin yıkılması
 1212 Batı Karahanlıların yıkılışı
 1215 Magna Carta'nın ilanı 1230 Yassıçemen Savaşı
 1232 ispanya'da Beni Ahmer Devleti'nin kuruluşu
 1240 Baba ishak ayaklanması 1243 Kösedağ Savaşı
 1250 Eyyubi Devleti'nin sona ermesi ve Memlüklülerin kuruluşu
 1258 Hülagu Han tarafından Abbasi Devleti'nin yıkılması
 1260 Ayn-ı Calut Savaşı
 1270 Son Haçlı Seferinin yapılması
 1277 Karamanoğulları'nın Anadolu'da Türkçe'yi resmi dilolarak kabulü, Elbistan Savaşı
 1291 Doğudaki Haçlı kalıntılarının ortadan kaldırılması
 1299 Osmanlı Devleti'nin kuruluşu
 1308 Anadolu'da Anadolu Selçuklu sülalesinin hakimiyetinin sona ermesi
 1326 Bursa'nın fethi
 1337 izmit'in fethi
 1337 Avrupa'da Yüzyıl Savaşlarının başlaması
 1353 Türklerin Rumeli'ye geçmeleri
 1353 Türklerin Rumeli'ye geçmesi
 1362 Edirne'nin fethi
 1364 Sırpsındığı Zaferi
 1376 Bulgaristan'ın fethi
 1389 i. Kosova Zaferi
 1390 Germiyanoğlu, Aydınoğlu ve Saruhanoğlu beyliklerinin Osmanlı topraklarına katılması
 1392 Candaroğulları'nın Kastamonu kolunun alınması
 1396 Niğbolu Zaferi
 1400 Timur'un Sivas'ı işgali
 1402 Ankara Savaşı ve Fetret Devri'nin başlaması
 1413 Çelebi Mehmet'in hükümdar olması ve Fetret Devri'nin sona ermesi
 1444 Edirne - Segedin Antlaşması ve Varna Zaferi
 1448 II. Kosova Zaferi
 1451 II. Mehmed'in tahta çıkması
 1453 istanbul'un Fethi, Yeni Çağ'ın başlaması
 1459 Sırbistan'ın fethi
 1461 Trabzon Rum imparatorluğu'nun Osmanlı'ya katılması
 1463 Bosna'nın Fethi
 1473 Otlukbeli Savaşı 1475 Kırım'ın fethi
 1479 Venediklilere ticari ayrıcalıklar verilmesi
 1480 Otranto'nun fethi
 1483 Karamanoğullarıilir. ortadan kaldırılması
 1492 Beni Ahmer Devleti'nin yıkılması ve Ameri-
 ka'nın keşfedilmesi
 1514 Çaldıran Savaşı
 1515 Turnadağ Savaşı
 1516 Mercidabık Savaşı
 1517 Ridaniye Savaşı
 1520 Yavuz Suıtan Selim'in vefatı ve Kanuni'nin hükümdar olması
 1521 Belgrat'ın fethi
 1522 Rodos'un fethi
 1526 Mohaç Meydan Savaşı
 1529 I. Viyana Kuşatması
 1532 Kanuni'nin Almanya Seferi
 1534 Bağdat ve Tebriz'in alınması
 1535 Fransızlara kapitülasyon verilmesi
 1538 Preveze Deniz Zaferi, Hint Seferleri'nin başlaması
 1541 Macaristan'ın fethi
 1551 Trablusgarb'ın Osmanlı egemenliğine girmesi
 1555 Ogsburg Barışı
 1555 Amasya Antlaşması
 1560 Cerbe Zaferi
 1566 Zigetvar Seferi Kanuni'nin vefatı
 1568 Yemen'in yeniden fethi
 1570 Kıbrıs'ın fethi
 1571 İnebahtı yenilgisi
 1574 Tunus'un Osmanlılar'ın eline geçmesi
 1575 Lehistan'ın himaye altına alınması
 1577 Fas'ın Osmanlı himayesine girmesi
 1579 Sokullu'nun ölümü ve Yükselme Devri'nin sonu
 1590 İran'la istanbul Ferhat Paşa Antlaşması
 1596 Haçova Meydan Muharebesi
 1606 Zitvatorok Antlaşması
 1620 Hotin Seferi ve Hotin Antlaşması
 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması
 1645 Girit kuşatmasının başlaması
 1664 Vasvar Antlaşması
 1669 Girit'in fethi
 1683 II. Viyana kuşatması
 1699 Karlofça Anlaşması, Osmanlı Gerileme Devrinin başlaması
 1700 istanbul Antlaşması (Rusya ile)
 1711 Prut Seferi ve Antlaşması
 1718 Pasarofça Antlaşması ve Lale Devri'nin başlaması
 1724 Osmanlı - Rus istanbul Antlaşması
 1730 Patrona Halil Ayaklanması ve Lale Devri'nin sonu
 1739 Belgrat Antlaşması
 1740 Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
 1770 Çeşme Baskını
 1773 Mühendishane-i Bahr-i Hümayun'un kurulması
 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması
 1783 Kırım'ın Ruslar tarafından işgali
 1789 Fransız ihtilali
 1791 Avusturya ile Ziştovi Antlaşması
 1792 Rusya ile Yaş Antlaşması
 1798 Napolyon'un Mısır'ı işgali
 1801 Fransızlarla EI-Ariş Antlaşması
 1804 Sırp isyanı
 1808 Sened-i ittifak
 1812 Bükreş Antlaşması
 1815 Viyana Kongresi
 1820 Eflak isyanı
 1821 Mora isyan i
 1826 Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması (Vakay-ı Hayriye)
 1827 Navarın Baskını (Ruslar'ın Osmanlı Donanmasını yakması)
 1829 Edirne Antlaşması ve Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması
 1830 Cezayir'in Fransızlar tarafından işgali dersimiz.com 
 1833 Kütahya ve Hünkar iskelesi Antlaşmaları
 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı
 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi
 1853 Kırım Savaşı'nın başlaması
 1854 Osmanlı Devleti'nin ilk defa dışardan borç para alması
 1856 Paris Barış Antlaşması ve Islahat Fermanı'nın ilanı
 1869 Süveyş Kanalı'nın açılması 1870 itaiya'nın siyasi birliğini kurması
 1871 Almanya'nın siyasi birliğini kurması
 1876 Kanun-i Esasi'nin ilanı ve I. Meşrutiyet Devri'nin başlaması
 1877 Osmanlı - Rus Savaşı (93 Harbi).
 1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları, Kıbrıs'ın ingilizler tarafından işgali
 1881 Tunus'un Fransızlar tarafından işgal i ve Düyun-u Umumiye idaresinin kurulması
 1882 Mısır'ın ingilizler tarafından işgali
 1897 Osmanlı - Yunan Savaşı
 1908 23 Temmuz II. Meşrutiyet'in ilanı
 17 Aralık Meclis-i Mebusan'ın toplanması
 1909 13 Nisan : 31 Mart Ayaklanması
 23-24 Nisan : Hareket Ordusu'nun istanbul'a gelmesi
 27 Nisan : II. Abdülhamid'in tahttan indirilişi
 1911 1 Ekim : italya'nın Trablusgarb'a saldırması, Osmanlı-italyan Savaşı
 1912 8 Ekim : Balkan Savaşları'nın başlaması
 1913 30 Mayıs : Londra Antlaşması ile Balkan Savaşı'nın sonu
 25 Temmuz : Osmanlı ordularının Edirne ve çevresini geri alması Bükreş Antlaşması
 10 Ağustos : Bükreş Antlaşması
 29 Eylül : istanbul Antlaşması(Osmanlı Devleti'ninBulgaristan'la yaptığı antlaşma)
 14 Kasım : Atina Antlaşması(Osmanlı Devleti'nin Yunanistan'la yaptığı antlaşma)
 1914 13 Mart : İstanbul Antlaşması (Slrbistan'la yapılan antlaşma).
 28 Temmuz : Avusturya Sırbistan'a savaş ilan etti, 1. Dünya Savaşı başladı
 2 Kasım : Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesi
 1915 18 Mart : Çanakkale'de ingiliz ve Fransızlar'a karşı büyük bir zafer kazanıldı
 25 Nisan : Çanakkale'de kara savaşlarının başlaması
 1916 3 Ocak : Sykes-Picot gizli antlaşmasının yapılması
 9 Ocak : Müttefiklerin Çanakkale'yi terk et¬meleri
 19 Mart : Mustafa Kemal'in tuğgeneral olması
 6-7 Ağustos : Mustafa Kemal Paşa'nın Muş ve Bitlis'i Ruslar'dan geri alması
 1917 12-16 Mart : Rusya'da Bolşevik ihtilali'nin olması ve Çarın yönetimden ayrılması
 5 Nisan : ABD'nin itilaf devletleri yanında savaşa girmesi
 21 Nisan : St. Jean'de Maurienne (Morien) Antlaşması ile italya'ya Antalya¬izmir arasının verilmesi
 26 Nisan : Yunanistan'ın itilaf Devletleri yanında savaşa katılması
 1918 8 Ocak : Başkan Wilson'un 14 ilkesini ilan etmesi
 3 Mart : Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin de içinde bulunduğu müttefiklerle Brest-litovsk Barışı'nı yapması
 30 Ekim : Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması
 1919 15 Mayıs : İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali
 16-19 Mayıs : Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişi olarak istanbul'dan çıkıp Samsun'a varması
 28 Mayıs : Havza Genelgesi'nin yayınlanması
 22 Haziran : Amasya Genelgesi'nin yayınlanması
 23 Temmuz : Erzurum Kongresi'nin toplanması
 26-31 Temmuz : Balıkesir Kongresi
 16-25 Ağustos : Alaşehir Kongresi
 4-11 EylÜl : Sivas Kongresi dersimiz.com
 20-22 Ekim : Amasya Görüşmesi

 1920 12 Ocak : Mebuslar Meclisi'nin istanbul'da toplanması
 28 Ocak : Misak-ı Milli'nin Mebusan Mecli¬si'nde kabulü.
 16 Mart : ingilizler istanbul'u işgal etti
 19 Mart : Mustafa Kemal'in Ankara'da yeni bir meclisin toplanması için çağrı¬da bulunması
 23 Nisan : T.B.M.M.'nin açılması
 24 Nisan : Mustafa Kemal'in ilk T.B.M.M. başkanı olması
 29 Nisan : Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun Çı¬karılması
 10 Ağustos : Sevr Antlaşması'nın imzalanması
 18 Eylül : istiklal Mahkemeleri'nin kurulması
 3 Aralık : Gümrü Antlaşması
 1921 5 Ocak : Çerkez Ethem'in Yunanlılar'a sığınması
 6-10 Ocak : I. İnönü Savaşı
 20 Ocak : ilk anayasa'nın kabulü (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)
 23 Şubat : Londra Konferansı'nın toplanması
 1 Mart : Afganistan'la antlaşma yapılması
 12 Mart 16 : istiklal Marşı'nın kabulü.
 16 Mart : Moskova Antlaşması
 31 Mart : II. İnönü Savaşı
 10-25 Temmuz : Eskişehir-Kütahya Savaşı

 5 Ağustos : Mustafa Kemal Paşa'ya Başkomu¬komutanlık yetkilerinin verilmesi
 8 Ağustos : Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarıl¬ması
 23 Ağustos : Sakarya Meydan Savaşı
 13 Ekim : Kars Antlaşması
 20 Ekim : Ankara Antlaşması
 1922 26 Ağustos : Büyük Taarruz'un başlaması
 30 Ağustos : Dumlupınar Meydan Savaşı
 9 Eylül : Türk ordusunun izmir'i kurtarması
 11 Ekim : Mudanya Mütarekesi'nin imzaIan¬ması
 1 Kasım : Saltanatın kaldırılması
 20 Kasım : Lozan Konferansı'nın toplanması
 1923 4 Şubat : lozan Konferansı'nın dağılması
 17 Şubat : izmir iktisat Kongresi'nin toplanması
 1 Nisan : T.B.M.M.'nin yenilenmesine karar verilmesi
 24 Temmuz : Lozan Antlaşması'nın imzalanması
 9 Ağustos : Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulması
 11 Ağustos : II. T.B.M.M.'nin açılması
 23 Ağustos : Lozan Antlaşması'nın T.B.M.M.'de onaylanması
 6 Ekim : Türk ordusunun istanbul'a girmesi
 13 Ekim : Ankara'nın başkent olması

 29 Ekim : Cumhuriyetin ilanı, Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı olması kabine sisteminne geçilmesi
 1924 3 Mart : Halifeliğin kaldırılması, Şeriyye ve Evkaf Vekaletlarinini kaldırılması, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti'nin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanununun Kabulü, Osmanlı Hanedanının yurt dışına çıkarılması
 20 Nisan : Yeni Anayasanın kabulü
 1925 13 Şubat : Şeyh Sait isyanı'nın başlaması
 4 Mart : Takrir-i Sükun kanunu'nun çıkarılması
 25 Kasım : Şapka Kanunu
 30 Kasım : Tekke, Türbe ve zaviyelerin kapatılması
 26 Aralık : Uluslararası saat ve takvimin kabulü
 1926 17 Şubat : Medeni Kanu'nun kabulü
 19 Nisan : Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
 5 Haziran : İngilizlerle anlaşma yapılması
 16 Haziran : Mustafa Kemal Paşa'ya suikast girişimi
 15-20 Ekim : Büyük Nutuk'un T.B.M M'de okunması
 1927 28 Mayıs : Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
 1928 1 Kasım : Yeni Türk Alfabesi'nin kabulü.

 1930 3 Nisan : Türk kadınlarına Belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi
 12 Ağustos : Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması
 17 Aralık : Serbest Cumhuriyet Fırka'nın kapatılması
 23 Aralık : Menemen Olayı
 1931 12 Nisan : Türk Tarih Kurumu'nun kurulması
 1932 12 Temmuz : Türk Dil Kurumu'nun kurulması
 18 Temmuz : Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesi
 1933 31 Mayıs : istanbul Üniversitesi'nin kurulması
 1934 9 Şubat : Balkan Antantı'nın kurulması
 21 Haziran : Soyadı Kanunu'nun kabulü.
 5 Aralık : Türk kadınlarına milletvekili seçilme hakkının verilmesi
 1936 20 Temmuz : Montreux Sözleşmesi'nin imzaIanması
 1937 9 Temmuz : Sadabat Paktı
 1938 10 Kasım : Atatürk'ün ölümü
 1939 30 Haziran : Hatay'ın Anavatan'a katılması
 1 Eylül : II. Dünya Savaşı'nın başlaması
 1945 23 Şubat : Türkiye'nin Almanya'ya savaş ilan etmesi
 1946 21 Temmuz : Türkiye'de ilk çok partili seçimlerin yapılması


Ekleyen : dersimiz.com