Yaratıcı Drama

YARATICI DRAMA

Yaratıcı Drama Nedir?

Bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama vb. tekniklerden yararlanılarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırıma süreçleri bir lider/eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe(spontanite), -mış gibi yapmaya dayalıdır. Amacı oyuncu yetiştirmek değil, eğitimde yaşamın bir pratiğini vermek olan katılımcıların hayal etmelerini sağlamak ve deneyimlerini göstermek için bir  lider tarafından  yönlendirilen, ön hazırlık süreci olmayan, süreç odaklı bir formdur. Önceden yazılmış bir metin olmaksızın katlımcıların kendi yaratıcı buluşları, özgün düşünceleri, öznel anıları ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem durumları ve doğaçlamalardır.  Yaratıcı drama çocukların doğal dünyasını, yaratıcı oyunlarını merkeze alır. Bir yaşam pratiğidir. Katılımcılara hem kendileri hem de insan olmak hakkında derin anlamlar verir. Eğitimde yaratıcı drama katılımcıya kendini tanımayı, kendini onların yerine koyabilmeyi, bir olguyu çeşitli yönleriyle irdelemeyi, oynayarak, yaşayarak öğrenmeyi sağlamaktadır.

 

Yaratıcı drama etkinliğine katılanların en başta grup içi bir çalışmaya hazır olmaları, kendilerini rahat ve güvende duyumsamaları, kendilerinde yeni ve değişik yönler keşfetmeye hazırlıklı olması gerekir. Bu tür bir etkinliği yönetecek grup liderinin de oyunculuk ve tiyatro yapma hakkında az da olsa bir eğitim almış olması gerekir.

 

Drama çalışmalarında tiyatroda olduğu gibi bir başlangıç ve son bölümü olmak zorunda değildir. Ama bildiğimiz çocuk oyunlarında olduğu gibi belli kuralları ve bu kurallar içindeki sonsuz özgürlükleri içerir. Drama süreçlerinde ortaya çıkan şeylerin doğrusu yanlışı yoktur. Kısaca dramada yanlış yapma korkusu yoktur. Bireyin yaratıcılığının gelişmesi de burada başlar. Yanlış yapacağından, mahcup olacağından korkmayan bireyin yaratıcılığının kapıları açılmış olur.

 

Yaratıcı Drama Bir Sanat Eğitimi Alanıdır

Sanat eğitimin temel taşlarından biridir. Bu temel taşın eksikliği kişilik gelişmesinde eksiklikler bırakacaktır. Sanat eğitimin önemi üç noktada toplanabilir: düşünmeyi öğrenme, kişilik gelişmesi ve kişiye yaratıcılık yollarının açılması. Sanat eğitimi her şeyden önce duyuların eğitilmesi demektir. Yaratıcı dramada duyuların eğitimine önem verilir. Yaratıcı drama ilk başta görmeyi öğreten bir süreçtir. Görmenin buradaki anlamı düşünmeyle bütünleşmektir. Görmeyi öğrenmiş, gördüklerini düşünmeyle birleştirmiş olan, müzik dinlerken, öykü okurken de o sanat yapıtını daha kolay anlayacaktır. Yaratıcı drama ayrıca işitme eğitimi için de olanaklar yaratır. İşitme eğitimi demek her şeyden önce dinlemeyi öğrenmektir. Birey konuşurken kendi sesine kulak vermeyi ve çevresindeki sesleri bilinçli olarak algılamayı dinlemeyi öğrenme sürecinde yaşamaya başlar.

 

Yaratıcı Drama Bir Öğretim Yöntemidir.

Öğretim yöntemi öğrenciyi hedefe ulaştırmak için izlenen yoldur. Günümüz öğretim yöntemlerinde öğretmene düşen görev geleneksel yöntemlerden farklıdır. Öğretmen öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırma, öğrenciye rehberlik etme ve onu güdülemekle yükümlüdür. Yaratıcı drama bu değişen eğitim anlayışında öğretmene yardımcı olabilmektedir. Öğretimde amaç öğrenciyi edilgin durumdan çıkarmak, konuları canlandırarak yaşanır duruma getirmek olduğuna göre yaratıcı drama uygun bir seçenek olarak görünmektedir. Bu yüzden yaygın eğitimde dersler içinde bir öğretim yöntemi olarak giderek yaygınlık kazanmaktadır.

 

Yaratıcı Drama Öğrenme ve Duyu Organları Arasındaki İlişkiler

Araştırma sonuçlarına göre insanlar okuduklarının %10’unu, duyduklarının %20’sini, gördüklerinin %30’unu, hem görüp hem duyduklarının %50’sini görüp, duyduklarının ve söylediklerinin %80’ini, görüp duyup yapıp söylediklerinin %90’ını hatırlar. Yaratıcı dramada birey farkında olmadan bir yandan duyularını eğitme sürecindedir, diğer yandan da öğrenme sürecinde etkin katılımcıdır. Öğrenci kendi yaptığıyla öğrenirken duyu organlarını harekete geçirir ve unutulmayacak yaşantılar kazanır. Bu yaşantıların kazanılması bireyin sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerini de geliştirmesi demektir.

 

Yaratıcı Dramada Kullanılan Araç ve Gereçler

Yaratıcı drama sürecünde her türlü araç ve gereç kullanılabilir. Bu kullanım araç ve gereçlerin aslından farklı amaçlar için kullanılması, biçiminin değiştirilmesi şeklinde olabilir. Örneğin bir kalem katılımcının elinde bir uzay mekiği gibi kullanılabilir. Bir çift kol düğmesi dinleme aygıtına dönüşebilir. En çok kullanan araç CD, video gibi müzik dinlenen araçlardır. Bunun yanı sıra resim, poster, karton, kukla, boya, oyuncak, kitap, dergi, gazete, afiş, broşür, fotoğraf da önemli araçlardandır.


Kaynakça:
Eğitimde Yaratıcı Drama / Prof. Ömer Adıgüzel
Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü / Prof. Tülay Üstündağ


Ekleyen : dersimiz.com