Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları

YARATICI DRAMANIN GENEL AMAÇLARI

• Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmek.

 

• Kendini tanımak, gerçekleştirmek, başkalarıyla iletişim geliştirmek. Katılımcılar yapılan çalışmalarda birbirlerini kabul etmeyi, değerlendirmeyi ve motive etmeyi öğrenirler. Birbirinden farklı düşüncelerin paylaşılması ve toplumsal sorunların çözülmesi için olanaklar sunar.

 

• Demokratik tutum ve davranış geliştirmek. Yaratıcı drama süreçlerine katılan birey demokratik toplum değerlerinin ne olduğunu bilir ve bu değerleri benimser. Bu değerlerden bazıları insan onuruna saygı gösterme, insan haklarına saygı duyma, açık düşünceli olma, özgürlüklere inanma ve değer verme, ortak kararlara saygı duyma, herkesin yasalar karşısında eşit haklara sahip olduğuna inanma, ahlaki değerleri benimseme, bilimsel düşünme, hoşgörülü olma vb.

 

• Eleştirel ve bağımsız düşünebilme becerisini geliştirmek. Yaratıcı drama bir grup çalışması olmasına karşın her bireyin toplamından oluşur ve bir bütünü oluşturan her parça önemlidir. Grup birlikte planlayarak her üyeye kendi düşüncelerini aktarma cesareti verir. Lider her katılımcının ortaya koyduğu çalışmayı önemser, önyargıda bulunmaz.  Katılımcısını çalışmada ortaya çıkan karakterlerin kim olduğu, neye benzediği, niçin öyle davrandıkları, niçin bu mekânı ya da eylemi seçtikleri vb. sorular sorarak onların düşünme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.

 

• İşbirliği yapabilme ve birlikte çalışma becerisini geliştirmek.

 

• Sosyal duyarlılık yaratmak.  Duyarlılık  geliştirmenin bir yolu kendini başkasının yerine koymadır. Zamanla bir katılımcı bir karakterin kim olduğuna, neden öyle davrandığına, diğer insanlarla nasıl ilişki kurduğuna, sorunları hangi yolla ele aldığına daha kolay karar verebilir.

 

• Duygunun sağlıklı bir biçimde boşalımı ve kontrolü. Yaratıcı drama çalışmalarında oyunlara katılım rol almalar, doğaçlamalar içinde olmak kaygı durumlarını, korkma ve öfkeye kapılma hallerini, kıskanma gibi davranışlarını rahatça ortaya koymalarını sağlayabilir. Bu da katılımcıların bir tür sağlıklı yollarla arınmasına yardım eder.

 

• Dil gelişimi, sözel ve sözel olmayan ifade becerisini geliştirmek.

 

Özetle yaratıcı drama kişinin kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresine, olup bitenlere karşı bilinçli olmasını amaçlar. Uyum, özgüven, karar verme becerilerini kazandırma, farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanma, problem çözme ve karşılaşılan problemleri yeni bakış açısıyla inceleme, bireyler arası farklara hoşgörüyle bakabilmeyi sağlama, içinde yaşanılan dünyayı daha kolay ve somut olarak görmeyi ve anlamayı sağlama, hoşlanılmayan durum, olay ya da olgularla nasıl başa çıkılacağını gösterme gibi amaçları vardır.

 

Kaynakça:
Eğitimde Yaratıcı Drama / Prof. Ömer Adıgüzel
Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü / Prof. Tülay Üstündağ


Ekleyen : dersimiz.com