Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Kronolojisi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Kronolojisi

375         Kavimler Göçü

395         Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması

516         Doğu Anadolu topraklarına Sabar akınlarının başlaması

1015      Çağrı Bey’in keşif amacıyla Anadolu seferine çıkması

1018      Çağrı Bey’in Azerbaycan üzerinden Anadolu’ya girmesi

1021      Çağrı Bey’in Anadolu seferini tamamlayıp Maveraünnehir’e geri dönmesi

1040      Dandanakan Savaşı, Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşu, Tuğrul Bey’in sultan olması

1043      Tuğrul Bey’in Büyük Selçuklu başkentini Nişabur’dan Rey’e taşıması

1047      Büyük Zap Suyu kenarında Bizans ile yapılan savaşta Hasan Bey’in şehit düşmesi

1048      Pasinler Savaşı

1054      Tuğrul Bey’in Anadolu Seferi, Tuğrul Bey’in Muradiye ve Erciş’i alması

1058      Emir Dinar’ın Malatya’yı fethetmesi

1059      Yakutî’nin Sivas’ı ele geçirmesi

1063      Tuğrul Bey’in ölümü

1064      Alp Arslan’ın Büyük Selçuklu tahtına çıkışı Alp Arslan’ın Anadolu seferi, Alp Arslan’ın Ani Kalesi’ni ele geçirmesi

1067      Afşin’in Kayseri’yi ele geçirmesi, Bizans İmparatoru IX. Konstantinos’un ölümü

1068      Romen Diyojen’in (Romanos Diogenes) imparator ilan edilmesi, Romen Diyojen’in Anadolu seferi

1069      Romen Diyojen’in ikinci Anadolu seferi, Afşin’in, Eskişehir yakınlarındaki Amorium şehrini ele geçirmesi

1070      Sultan Alp Arslan’ın Kafkasya’dan Anadolu’ya girmesi

1071      Malazgirt Meydan Muharebesi, Bizans İmparatoru Romen Diyojen’in yerine VII. Mihael Dukas’ın imparator İlan edilmesi

1072      Romen Diyojen’in ölümü, Saltuklu Beyliği’nin kuruluşu, Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan’ın ölümü, Büyük Selçuklu tahtına Melikşah’ın çıkışı

1075      Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın İznik’i fethi

1077      Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti’nin kuruluşu

1080      Mengücekli ve Danişmentli beyliklerinin kuruluşu

1081      Çaka Bey’in İstanbul’dan kaçıp, İzmir dolaylarına gelerek burada bir beylik kurması, Tanrıvermişoğulları Devleti’nin kuruluşu

1083      Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın Adana başta olmak üzere tüm Çukurova, Bölgesi’ni ele geçirmesi

1084      Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın Antakya ve havalisini ele geçirmesi

1085      Dilmaçoğulları ve Çubukoğulları devletlerinin kuruluşu

1086      Ayn Seylem Savaşı; Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın, Suriye Selçuklu sultanı Tutuş ile savaşması ve ölümü

1091      Artuk Bey’in ölümü, Levunion Savaşı ve Peçeneklerin sonu

1092      Büyük Selçuklu sultanı Melikşah’ın ölümü, Kılıç Arslan ve Kulan Arslan’ın esaretten kurtularak Anadolu’ya gelmesi, Kılıç Arslan’ın (I.Kılıç Arslan) Türkiye Selçuklu tahtına çıkması

1093      Tanrıvermişoğulları Devleti’nin yıkılışı, Çaka Bey’in I. Kılıç Arslan tarafından öldürülmesi

1096      Haçlı Seferlerinin başlaması (I.Haçlı Seferi), İlk Haçlı ordularının Anadolu’ya girmesi, Artuklu Sökmen’in Seruc’u ele geçirmesi

1097      I. Haçlı Seferi ve İznik’in elden çıkması, Müttefik Türk ordusunun Eskişehir (Dorileon) savaşında Haçlılara yenilmesi

1098      Haçlıların Antakya’ya girmesi, İnaloğulları Devleti’nin kuruluşu, Fatımîlerin Kudüs’ü Türklerden alması

1099      Haçlıların, Fatımîlerin idaresindeki Kudüs’ü ele geçirmesi

1102      Sökmen tarafından Hasankeyf Artuklu kolunun kurulması Danişment Ahmet Gazi’nin Malatya’yı ele geçirmesi

1104      Artuklu Sökmen’in Harran Savaşı’nda Haçlıları mağlup etmesi

1105      Danişment Ahmet Gazi’nin ölümü, I. Kılıç Arslan’ın Malatya’yı alması Artuklu Sökmen’in ölümü

1107      I. Kılıç Arslan’ın Musul Emiri Çavlı’ya yenilmesi ve Habur Nehri’nde boğularak ölümü

1108      Artuklu Necmeddin İlgazi’nin Mardin Artuklularını kurması

1110      Şahinşah’ın Konya’ya gelerek Türkiye (Anadolu) Selçuklu tahtına çıkması, Sökmenliler Devleti’nin kuruluşu

1112      Harput’ta Belek Gazi tarafından Artuklu hâkimiyetinin kurulması

1116      Danişmentli Emir Gazi’nin şehzade Mesut’un Türkiye Selçuklu sultanı olmasını sağlaması

1118      Mengücekli İshak Bey’in Malatya’yı yağmalaması

1122      Artuklu İlgazi’nin ölümü, Timurtaş Bey’in Mardin Artuklu tahtına çıkışı

1124      Danişmentli Emir Gazi’nin Malatya’yı ele geçirmesi, Artuklu Belek Gazi’nin ölümü

1130      Danişmentlilerin, Antakya prensi II. Bohemond’u yenilgiye uğratması

1133      Danişmentli Emir Gazi’nin Kastamonu’yu alması

1134      Danişmentli Emir Gazi’nin ölümü

1142      Mengücekli İshak Bey’in ölümü Mengüceklilerin ikiye ayrılması Danişmentli Melik Muhammed’in ölümü Danişmentlilerin üçe ayrılması

1143      Sultan Mesut’un Malatya’yı kuşatması, Sultan I. Mesut’un Danişmentlilerden Ankara, Çankırı ve Kastamonu’yu alması

1144      Artuklu Davud Bey’in ölümü, Musul Atabeyi İmadeddin Zengi’nin Urfa’yı Haçlıların elinden alması

1146      Konya Zaferi; Bizans İmparatoru I.Manuel’in, Selçuklu Sultanı I. Mesut’a, Konya yakınlarında yenilmesi, Musul Atabeyi Zengi’nin Urfa’yı ele geçirmesi üzerine II. Haçlı Seferi’nin başlaması

1147      II. Haçlı Seferi; Sultan I. Mesut’un, Alman İmparatoru Konrad’ı Eskişehir yakınlarında yenilgiye uğratması

1148      Fransa Kralı VII. Louis’in az bir Haçlı ordusu ile Antalya’ya ulaşması

1149      Sultan I. Mesut’un Maraş’ı ele geçirmesi

1153      Sivas valisi Yağıbasan’ın, Sultan I. Mesut’un Ermeni seferine katılması

1154      Artuklu Timurtaş’ın ölümü, Necmeddin Alpı’nın Mardin Artuklu tahtına çıkışı

1155      Sultan I. Mesut’un ölümü, II. Kılıç Arslan’ın Türkiye Selçuklu tahtına çıkışı

1157      Büyük Selçuklu sultanı Sancar (Sencer)’ın ölümü, Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılışı

1163      Sultan II. Kılıç Arslan’ın Sivas’ı ele geçirmesi

1164      Necmeddin Alpı’nın Haçlılara karşı yapılan harekâta katılması Danişmentli Yağıbasan’ın ölümü

1167      İlk Mengücekli parasının bastırılması

1169      Sultan II. Kılıç Arslan’ın Kayseri ve Zamantı’yı ele geçirmesi

1174      Nureddin Mahmut Zengi’nin ölümü

1175      Danişmentlilerin Sivas kolunun sona ermesi

1176      Artuklu Necmeddin Alpı’nın ölümü, Miryokefalon Savaşı

1178      Sultan II. Kılıç Arslan’ın Malatya’ya girerek Danişmentlilere son vermesi

1183      Selâhaddin Eyyubî’nin İnaloğullarına son vermesi

1185      Harput Artuklularının kuruluşu

1186      Sultan II. Kılıç Arslan’ın ülkesini onbir oğlu arasında paylaştırması

1187      Hıttın Savaşı; Selâhaddin Eyyubî’nin Kudüs’ü ele geçirmesi, III. Haçlı Seferi

1190      Haçlıların Konya’ya girerek şehri yağma etmesi, III. Haçlı Seferi’ne katılan Alman İmparatoru Frederik Barbaros’un Silifke Çayı’nda boğulması

1192      Selâhaddin Eyyubî’nin Haçlılarla mücadele etmesi ve sonunda anlaşma yapması, Sultan II. Kılıç Arslan’ın ölümü, Gıyaseddin Keyhüsrev’in Selçuklu tahtına çıkması

1193      Selâhaddin Eyyubî’nin ölümü

1196      I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Türkiye Selçuklu tahtını terk etmesi, Rükneddin Süleyman Şah’ın Türkiye Selçuklu tahtına çıkması

1199      Rükneddin Süleyman Şah’ın Kilikya Ermenilerini itaat altına alması

1200      Sultan II. Süleyman Şah’ın Malatya’yı hâkimiyeti altına alması

1202      Saltuklu Beyliği’nin yıkılışı, Mardin Artuklularının Eyyubilere tabi olması Rükneddin Süleyman Şah’ın Gürcistan seferi

1204      IV. Haçlı Seferi’nin sonunda İstanbul’da bir Latin Devleti’nin kurulması Rükneddin Süleyman Şah’ın ölümü, III. Kılıç Arslan’ın Türkiye Selçuklu tahtına çıkması

1205      Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci kez Türkiye Selçuklu tahtına çıkması

1207      Sökmenliler Devleti’nin yıkılışı Mevlâna’nın doğumu, Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya’yı fethi

1211      Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in şehit edilmesi, İzzeddin Keykavus’un Türkiye Selçuklu tahtına çıkışı

1213      Artuklu Belek Gazi’nin Çubukoğulları Devleti’ne son vermesi

1214      Sinop’un I. İzzeddin Keykavus tarafından fethi, Sultan I. İzzeddin Keykavus’un Kıbrıs kralı ile bir ticaret anlaşması yapması

1216      Antalya’nın, I. İzzeddin Keykavus tarafından ikinci kez fethedilmesi

1218      Sultan I. İzzeddin Keykavus ile Çukurova bölgesindeki Ermeniler arasında antlaşma yapılması

1220      I. İzzeddin Keykavus’un ölümü, I. Alâeddin Keykubat’ın Türkiye Selçuklu tahtına çıkışı

1223      I. Alâeddin Keykubat tarafından Akdeniz kıyısındaki Kalonoros(Alâiye)’ un fethi, Kırım’da bulunan Suğdak’ın Moğollar tarafından işgali

1225      Sultan I. Alâeddin Keykubat ile Ermeniler arasında antlaşma yapılması Mengücekli Emir Fahreddin Behramşah’ın ölümü

1227      I. Alâeddin Keykubat’ın emriyle Kastamonu beyi Hüsamettin Çoban’ın Suğdak’a bir deniz seferi düzenlemesi ve şehri ele geçirmesi, Cengiz Han’ın ölümü

1228      Kemah-Erzincan Mengücekli Beyliği’nin yıkılışı, Karaman aşiretinin I. Alâeddin Keykubat tarafından Mut ve Ermenek tarafına yerleştirilmesi

1230      Yassıçimen Savaşı

1231      Eyyûbilerin, Hısnıkeyfa (Hasankeyf) Artuklularına son vermesi, Harzemşahlar Devleti’nin yıkılışı Moğolların Doğu Anadolu’ya girmesi

1234      I. Alâeddin Keykubat’ın Artukluların Harput koluna son vermesi

1237      I. Alâeddin Keykubat’ın ölümü, II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Türkiye Selçuklu tahtına çıkışı

1238      Eyyûbi hükümdarı Melik Kamil’in ölümü, II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in veziri Sadeddin Köpek’in öldürülmesi

1240      Diyarbakır’ın, Anadolu Selçuklu hâkimiyeti altına girmesi, Baba İshak (Babaîler) İsyanı Yunus Emre’nin doğumu

1242      Baycu Noyan komutasındaki Moğolların Anadolu’ya girmesi

1243      Kösedağ Savaşı

1246      II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümü, II. İzzeddin Keykavus’un Türkiye Selçuklu tahtına çıkışı

1249      Türkiye Selçuklu veziri Şemseddin İsfahanî’nin öldürülmesi, Selçuklu Devleti’nde üçlü yönetimin kurulması (Ortak Saltanat)

1250      Eyyûbi Devleti’nin yıkılması Memlûk Devleti’nin kurulması

1252      Mengüceklilerin Divriği kolunun sona ermesi

1254      Atabey Celâleddin Karatay’ın ölümü, Sultan II. Alâeddin Keykubat’ın Erzurum’da zehirlenerek öldürülmesi, Ortak Saltanatın sona ermesi, Sultan II. İzzeddin Keykavus’un Rükneddin Kılıç Arslan’ı mağlup ederek hapse attırması, II. İzzeddin Keykavus’un tek başına Türkiye Selçuklu tahtını ele geçirmesi

1256      Karamanoğulları Beyliği’nin kuruluşu, İlhanlı Devleti’nin kuruluşu, Selçuklu ordusunun Sultanhanı önünde Baycu Noyan’a mağlup olması IV. Rükneddin Kılıç Arslan’ın tek başına Türkiye Selçuklu sultanı olması

1257      Sultan II. İzzeddin Keykavus ile IV. Kılıç Arslan arasında taht kavgasının çıkması

1258      İlhanlı hükümdarı Hülagu’nun Halife Mustasım’ı öldürerek Abbasi Devleti’ne son vermesi

1259      Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti’nin Moğol Kağanı Mengü Kağan’ın fermanı ile ikiye bölünmesi, Trabzon’daki Komnenosların Sinop’u işgal etmesi

1261      Menteşeoğulları Beyliği ile İnançoğulları Beyliği’nin kuruluşu, İznik Devleti’nin İstanbul’daki Latin Krallığı’na son vererek yeniden Bizans İmparatorluğu’nu kurması

1262      IV. Kılıç Arslan’ın Türkiye Selçuklu tahtına tek başına hâkim olması

1266      Sultan IV. Kılıç Arslan’ın Sinop’u Komnenoslardan geri alması Sultan IV. Kılıç Arslan’ın öldürülmesi, III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Türkiye Selçuklu tahtına çıkışı

1270      Altın Orda hükümdarı Berke Han’ın Bizans’ta esir tutulan damadı II. İzzeddin Keykavus’u esaretten kurtarması ve ona Kırım’da toprak vermesi

1271      Sahip Ata Fahreddin Ali’nin vezir Süleyman Pervane tarafından tutuklatılması

1273      Sahip Ata Fahreddin Ali’nin Abaka Han tarafından Selçuklu vezirliğine atanması

1275      Sahip Ataoğulları Beyliği’nin kuruluşu

1276      Hatıroğlu Şerefeddin’in isyanı ve sonunda idam edilmesi

1277      Memlûk sultanı Baybars’ın Anadolu’ya gelmesi, Memlûk sultanı Baybars’ın Elbistan ovasında Moğol ordusunu kesin bir şekilde yenilgiye uğratması, Vezir Süleyman Pervane’nin Moğollar tarafından öldürülmesi Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçeyi resmi dil ilan etmesi Siyavuş (Cimri ) Olayı, Pervaneoğulları Beyliği’nin kuruluşu

1278      II. İzzeddin Keykavus’un ölümü

1279      Alâeddin Siyavuş’un öldürülmesi

1281      II. Gıyaseddin Mesut’un Türkiye Selçuklu tahtına çıkışı Kayı Aşireti reisi Ertuğrul Bey’in ölümü

1282      Moğol hanı Abaka Han’ın ölümü, İlhanlı Moğollarının başına Ahmet Teküdar’ın geçmesi

1284      Ahmet Teküdar’ın tahttan indirilişi, Argun Han’ın İlhanlı Moğollarının başına geçmesi, III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in öldürülmesi, II. Gıyaseddin Mesut’un Selçuklu tahtına çıkışı Eşrefoğulları Beyliği’nin kuruluşu

1292      Candaroğulları Beyliği’nin kuruluşu

1295      Gazan Mahmut Han’ın İlhanlı Moğollarının başına geçişi

1297      III. Alâeddin Keykubat’ın Türkiye Selçuklu tahtına çıkışı

1299      Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu, Germiyanoğulları Beyliği’nin kuruluşu

1300      Hamitoğulları Beyliği’nin Kuruluşu

1302      Sultan II. Mesut’un ikinci saltanatı

1304      Karesioğulları Beyliği’nin kuruluşu

1308      Sultan II. Gıyaseddin Mesut’un ölümü Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı Aydınoğulları Beyliği’nin kuruluşu

1313      Saruhanoğulları Beyliği’nin kuruluşu

1322      Pervaneoğulları Beyliği’nin yıkılışı

1324      Timurtaş’ın Hamitoğlu Dündar Bey’i öldürtmesi

1326      Eşrefoğulları Beyliği’nin yıkılışı

1335      Eretna Devleti’nin kuruluşu

1336      İlhanlı Devleti’nin yıkılışı

1337      Dulkadıroğulları Beyliği’nin kuruluşu

1342      Sahip Ataoğulları Beyliği’nin yıkılışı

1348      Taceddinoğulları Beyliği’nin kuruluşu, Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in şehit düşmesi

1350      Akkoyunlu Devleti’nin kuruluşu

1352      Eretna Bey’in ölümü

1353      Ramazanoğulları Beyliği’nin kuruluşu, Osmanlıların Rumeli’ye geçişi

1360      Karesi Beyliği’nin yıkılışı

1365      Karakoyunlu Devleti’nin kuruluşu

1368      İnançoğulları Beyliği’nin yıkılışı

1373      Tekeoğlu Mehmet Bey’in Kıbrıslıların elinden Antalya’yı geri alması

1380      Karakoyunlu Bayram Hoca’nın ölümü

1381      Eretna Devleti’nin yıkılışı, Kadı Burhaneddin Ahmet Devleti’nin kuruluşu

1389      I. Kosova Savaşı, Sultan Murat’ın Kosova Savaşı’nda şehit düşmesi

1390      Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları ve Tekeoğulları beyliklerinin Yıldırım Bayezit tarafından Osmanlı hâkimiyeti altına alınışı, Karakoyunlu Kara Mehmet’in, Kara Hasan’a karşı yaptığı mücadeleyi kaybederek ölmesi

1391      Hamitoğullarının Eğirdir kolunun sona ermesi

1394      Akkoyunluların Dilmaçoğullarına son vermesi

1397      Yıldırım Bayezit’in Karamanoğulları Beyliği’ne son vermesi

1398      Kadı Burhaneddin Ahmet Devleti’nin yıkılışı

1402      Ankara Savaşı, Timur tarafından Menteşeoğulları, Germiyanoğulları, Saruhanoğulları, Hamitoğulları, Aydınoğulları, Karamanoğulları beyliklerinin yeniden kurulması

1403      Timur’un Diyarbakır bölgesini Kara Yülük Osman Bey’e vermesi ve Akkoyunlu Devleti’nin kuruluşu

1406      Kara Koyunlu Kara Yusuf’un Doğu Anadolu’ya hâkim olması

1409      Mardin Artuklu kolunun sona ermesi

1410      Saruhanoğulları Beyliği’nin yıkılışı

1420      Karakoyunlu Kara Yusuf’un ölümü

1421      Karakoyunlu İskender Bey’in Timur’un oğlu Şahruh’a yenilmesi

1423      Karamanoğlu II. Mehmet Bey’in Antalya’yı kuşatması ve kuşatma sırasında ölmesi, Hamitoğulları Beyliği’nin yıkılışı

1424      Menteşeoğulları Beyliği’nin yıkılışı

1426      Aydınoğulları Beyliği’nin yıkılışı

1428      Taceddinoğulları Beyliği’nin yıkılışı

1429      Germiyanoğulları Beyliği’nin yıkılışı

1435      Kara Yülük Osman Bey’in ölümü, Karamanoğlu İbrahim Bey’in Osmanlılarla antlaşma yapması

1442      Dulkadırlı Mehmet Bey’in ölümü

1453      Uzun Hasan’ın Akkoyunlu hükümdarı olması

1461      Candaroğulları Beyliği’nin yıkılışı, Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet tarafından Trabzon İmparatorluğu’nun yıkılışı

1465      Dulkadırlı Melik Arslan Bey’in öldürülmesi

1467      Akkoyunlu Uzun Hasan’ın Karakoyunlu Cihanşah’ı mağlup ederek öldürmesi

1469      Karakoyunlu Devleti’nin yıkılışı

1472      Dulkadırlı Melik Şehsuvar Bey’in öldürülmesi

1473      Otlukbeli Savaşı

1478      Akkoyunlu Uzun Hasan’ın ölümü

1487      Osmanlı hükümdarı II. Bayezit’ın Karamanoğulları Beyliği’ne kesin olarak son vermesi

1502      Akkoyunlu Devleti’nin yıkılışı

1514      Çaldıran Savaşı

1515      Turna Dağı Savaşı; Dulkadıroğulları Beyliği’nin Osmanlılar tarafından yıkılışı

1608      Ramazanoğulları Beyliği’nin yıkılışı

1922      Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Muharebesi


Ekleyen : dersimiz.com