Doğadaki Oksijen ve Karbondioksit Dengesi

Dünyanın oluşumundan günümüze kadar geçen zaman içinde gerçekleşen olaylarla kurulan dengeye doğal denge denir. Son yüzyıllarda bilim ,teknoloji ve sanayideki gelişmeler doğal dengeyi bozmaktadır. Atmosferdeki O2 dengesini bozan fosil kaynaklı yakıtların yakılması için O2 gazı kullanılması ozon ile oksijen dengesini bozmakta daha fazla ozon gazının harcanmasına neden olmaktadır. Doğadaki oksijen ,fotosentez yoluyla elde edilmektedir oksijen canlıların yaşamında en temel maddedir. Atmosferdeki oksijen %21 oranındadır atmosferdeki oksijenin %70 i denizlerden %30 u ise karalardan gelir, atmosferde doğal oksijen dengesi fotosentez solunum doğal yanma , sentez ve ayrışmalar sonunda kurulmuştur.
 
dng
 
ÇEVRE , ENDÜSTRİ VE ENERJİ İLİŞKİSİ
 
Günümüzde toplumun enerji ihtiyacının karşılanması için seçilen enerji kaynaklarının çevreye olan etkisi çok iyi düşünülmelidir. Fosil yakıtların çevreye olan zararı oldukça fazladır bu enerji kaynaklarının yerine alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynaklar tercih edilmelidir. Şöyle belirtmek gerekir ki nüfusun dünya çapında artması, sanayinin gelişmesi  , yaşam standartlarının giderek yükselmesi , tüketim taleplerinin değişmesi gibi faktörler sonucunda  her yıl enerjiye olan ihtiyaç artmaktadır. Artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yapılan faaliyetler maalesef çevreye büyük zararlar vermektedir. Özellikle fosil yakıtlardan enerji üretimi sırasında açığa çıkan kimyasal maddeler havayı suyu ve toprağı kirletmekte  doğal dengenin bozulmasına neden olmaktadır.
 
Enerji , sanayi ve toplumun olmazsa olmazıdır. Enerji yokluğunda işyerleri ve fabrikalar çalışamaz , insanlar hızlı iletişim kuramaz bununla birlikte günümüzde enerji kaynakları hızla tükenmeye başlamıştır. Bu yüzden ülkeler arasında çatışmalar çıkmış  var olan enerji kaynaklarına sahip olma yarışı başlamıştır enerji kaynaklarına ulaşım  devletler arenasında yeni politikaların gerekliliğini meydana getirmiştir.
 
Toplumun düşünce yapısını ve politikasını etkileyen bir diğer olguda endüstridir .Bunun en belirgin örneği sanayi devriminden sonra ortaya atılan endüstri toplumu kavramıdır. Ülkemizde olduğu gibi günümüzde pek çok toplum  bu kavrama uygun olarak ekonomik yatırımlarının çoğunu sanayileşmeye yapmaktadırlar. Sanayileşmenin zararları dikkate alınmadan yapılan bu yatırımlar maalesef dünyamızı yaşanmaz duruma getirmektedir.
 
Fabrika bacalarından çıkan gazla , fabrikaların katı ve sıvı atıkları , çevreyi her geçen gün biraz daha kirletmektedir. Ekolojik denge bozulmakta pek çok canlı türünün nesli tükenmektedir. Bu zararı en aza indirmek için herkes üzerine düşen görevi zaman geçirmeden yapmalı, çevre kirliliğini önlemek için çaba harcamalıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları  kullanımına ağırlık verilmelidir; Çevre dostu enerji kaynakları olarak güneş enerjisi, rüzgar enerjisi , jeotermal  enerji , dalga enerjisi olarak sayabiliriz.

Ekleyen : dersimiz.com