Rönesans (Yeniden Doğuş)

Rönesans (Yeniden Doğuş)

RÖNESANS (YENİDEN DOĞUŞ)   

            15. ve 16. yüzyılda Avrupa’da güzel sanatlar, edebiyat ve düşünce alanında meydana gelen yenilikler ve gelişmelere Rönesans denir.

 

Rönesans’ın Nedenleri :

1 - Eski Çağ’dan kalma edebiyat, sanat ve bilim eserlerinin incelenip değerlendirilmesi ve üniversitelerde okutulması.

2 - Kâğıt ve matbaanın yaygın olarak kullanılmasıyla yeni buluş ve düşüncelerin her tarafa yayılması, okuma-yazma oranının, bilim ve kültürün artması.

3 - Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa’da sanattan ve edebiyattan zevk alan zengin ve üstün bir sınıfın ortaya çıkması.

4 - Avrupa’da oluşan bu zengin sınıfın bilim adamları ve sanatçıları desteklemesi.

5 - Bizans ve Roma dönemine ait eserlerin tanınması ve bunların benzerlerinin yapılmaya çalışılması.

6 - Haçlı Seferleri ve Coğrafi Keşifler sonucu kilise ve din adamlarının inanç ve düşünce üzerindeki baskılarının azalması.

7 - İstanbul’dan ayrılarak İtalya’ya giden bilginlerin eski Yunanca eserleri öğretmesi.

 

NOT: Rönesans ilk İtalya’da başlamış, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır.

 

Rönesans’ın İtalya’da Başlamasının Nedenleri :

1 - İtalya’nın Akdeniz ticaretinden dolayı diğer devletlere göre daha zengin olması

2 - İtalya’da Roma, Helen ve Yunan kültürlerinin izlerinin bulunması

3 - İtalya’da siyasi birliğin olmaması, merkezi otoritenin olmamasının özgür bir ortama yol açması

4 - İtalya’nın İslam dünyası ile olan yakınlığı

5 - İtalya’nın Hıristiyan dünyasının dini merkezi olması

6 - İstanbul’un fethinden sonra bilim adamlarının İtalya’ya gitmeleri

 

NOT: Rönesans Dönemi ile birlikte edebiyat, heykel, mimari, astronomi, tıp gibi birçok alanda yeni eserler verilmiş. Bu dönem sanatçılarına örnekler: Leonardo da Vinci (MonaLisa), Mikelanj, Rafael, Alber Durer resim alanında, Erasmus, Luther, Makyavel, Shakepeare (Şekspir), Servantes, Bacon (Beykın), Montaigne (Monteyn) edebiyat alanında önemli eserler vermişlerdir

 

Rönesans’ın Sonuçları

1 - Avrupa’da düşüncenin önündeki engeller ortadan kalkmış, fen bilimleri ve pozitif düşünce gelişti (tıp, matematik, astronomi ve biyoloji alanında gelişmeler oldu).

2 - Katolik Kilisesi’nin düşünce üzerindeki baskısı ortadan kalktı, Katolik Kilisesi’ne bağlılık sarsıldı.

3 - Antik Çağ kültürü yeniden canlandı, çağdaş Avrupa’nın temelleri atıldı.

4 - Avrupa’nın sosyal yapısı değişti.

5 - Küçük kan dolaşımı bulundu, insan vücudu, tabiat olayları, güneş sistemi ve evren hakkında yeni bilgilere ulaşıldı bilim ve teknikteki gelişmeler hızlandı).

6 - Felsefe, sanat ve edebiyatta yeni akımlar ortaya çıktı.

7 - Skolâstik görüş yıkılıp yerine akıl, bilim, deney ve gözlem ön plana çıktı (Kopernik, Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğünde ispatladı). Hümanist düşünce gelişti (Hümanizma; insan ve doğa sevgisinin ön plana çıkması).

8 - Reform hareketlerinin doğmasına ortam hazırladı.

 

Skolâstik Görüş: Kaynağını dini öğretilerden alan, bütün soruları İncil ile açıklamaya çalışan, bilime karşı olan düşünce sistemidir


Ekleyen : dersimiz.com